Андолито Консулт България ЕООД

​BG, България

4000, град Пловдив

ул. Емил Де Лавеле № 2 ет.1

Работно време:​

Понеделник - Петък

9.30  AM - 17.30 PM

​​​Почивни дни: Събота и Неделя

© Andolito Consult Bulgaria Ltd. all rights reserved.

  • c-facebook
  • logo.AC-2014.JPG
  • PA-logo.png

НОВИНИ:

17.2.2020

От 13.2.2020 ОПИК обяви процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“. Повече информация <тук>

 

17.2.2020

Одобрени са 278 кандидати за доставчици на ИКТ – услуги по ваучерната схема на ИАНМСП, които ще предоставят услуги за ваучери и ще могат да бъдат избирани от МСП .

16.1.2020

До 16.3.2020 г. е активна Втора Сесия по схема за малки инициативи в рамките на Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund) България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014 - 2021 г. Схемата е насочена НПО в обществена полза. Информация за конкурсната процедура е начна <тук>

16.1.2020

До 28.2.2020 г. е активна е процедура " започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания". Проектно предложение можете да подадете до 28.2.2020г. Информация за конкурсната процедура е начна <тук>

poster-010-ver01.jpg

Новият програмен период обхваща от 2021г до 2027г, в който ще бъдат разпределени 9 484 млн. Евро, в 5(пет) тематични приоритета + технически капацитет(служебно 10%). Средствата са на ЕСФ+, ЕФРР и Кохезионния Фонди и с Решение № 335/7.6.2019 е одобрено индикативното им разпределение по ОП на ЕС. Натисни тук за Решение 335 и Приложение 1

АНДОЛИТО Консулт България ЕООД е администратор на лични данни, вписан в регистъра на КЗЛД под рег. номер 375415 по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Повече информация относно Защитата на личните Ви данни ще намерите тук

BG05M9OP001-1.023-0010

«ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» с АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД