Андолито Консулт България ЕООД

© Andolito Consult Bulgaria Ltd. all rights reserved.

​BG, България

4000, град Пловдив

ул. Емил Де Лавеле № 2 ет.1

Работно време:​

Понеделник - Петък

9.30  AM - 17.30 PM

​​​Почивни дни: Събота и Неделя

 • c-facebook
 • logo.AC-2014.JPG
 • PA-logo.png

 I

ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ -
МИКРОКРЕДИТ със споделен риск по ОП РЧР, 2018
НОВИ ФОРМИ на ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО СТАРТИРАТ в 2018  с Фонд на фондовете

​ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ

 

- Финансов инструмент - МИКРОКРЕДИТ(със споделен риск) на ОП РЧР, за подкрепа от ЕСФ в размер на 3,4 мил. BGN.

 

- Финансов инструмент - Фонд за ускоряване и начално финансиране (ФУНФ) се изпълнява в съответствие с целите на ОП„Иновации и конкурентоспособност” за повишаване на перспективите за оцеляване пред стартиращи фирми и подкрепа за устойчиви и основани на знанието бизнес модели. Средствата от ОПИК са 51.3 млн.EUR, които са разделени в три фонда.

- Национално финансиране по линията на ЗИХУ, ЗНЗ и др.

 

 

Основни параметри на финансовия инструмент:

 • Размер на кредита от 5000 лв. до 48 895 лв.

 • Срок на кредита до 10 години

 • Възможност за гратисен период по главницата до 2 години

 • Лихвен процент  в границите 2,9 – 4,6%

 

Какво се финансира:

 • Придобиване на материални и нематериални дълготрайни и краткотрайни активи за развитие или разширяване на дейността на предприятието /самонаетото лице или покриване на др. разходи, свързани с основната стопанска дейност

 • Работен капитал за развитие или разширяване на дейността

 • Специфично и професионално обучение на служителите/работниците или предприемача/самонаетото лице.

 

Крайни получатели на инструмент МИКРОКРЕДИТ по ОП РЧР:

 • Стартиращи предприятия /Предприятия с регистрация до 2 години/

 • Стартиращи предприятия на лица от уязвими групи ( безработни повече от 6 месеца, лица с увреждания и младежи до 29г.)

 • Социални предприятия (стартиращи и съществуващи)

 

Специално предложение от Юни 2018 година за Start UP/Стартиращи предприятия на предприемачи и/или социални предприятия::

С включване като участник в проект "ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ" ще Ви бъде изготвен ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ за подкрепа с финансов инструмент - МИКРОКРЕДИТ СЪС СПОДЕЛЕН РИСК, финансиран със средства на ЕСФ чрез ОП РЧР 2014-2020  напълно безплатно.

II

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОПИК - Фонд за ускоряване и начално финансиране 2018

 

ФУНФ е инструмент за дялово и квази-дялово инвестиране, чрез който ще се подкрепят създаването и развитието на устойчиви бизнес модели, както и ще развива и подобрява предприемаческата екосистема в България. Средствата от ОПИК за финансовия инструмент са 51.3 млн. евро, които са разделени в три фонда: 

 

 • Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I – инвестиция

 1. в ускоряване в едно предприятие от 25 000 EUR до 50 000 EUR

 2. начален етап в едно предприятие от 50 000 EUR до 1 000 000 EUR

 • Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап II

 • Фонд за финансиране на начален етап

 

 

Формите на инвестициите биха могли да бъдат, капиталови инструменти, а именно акции, дялове, други прехвърляеми ценни книги или еквивалентни права или инструменти, които дават право на участие в капитала на дадено дружество. Инвестиционният период е пет години, като продължителността и на трите фонда следва да бъде десет годни, с опция за удължаване с още два едногодишни периода. 

 

На 16.8.2018 г. Фонд на фондовете обяви избраните фонд мениджъри, които ще управляват два от фондовете на Фонд за ускоряване и начално финансиране (ФУНФ) на стойност 64.7 млн. лв., финансирани по ОПИК:

- Ресурсът от 27 млн. лв. на фонда, който ще финансира предприемачи в най-ранен етап на развитие на своя бизнес, ще се управлява от обединение „АД-Венчърс“;

- Ресурсът от 37 млн. лв. на фонда за стартиращи компании, които вече са постигнали известен напредък в своето развитие ще се управлява от обединение „Некст Тех Венчърс“;

 

Подборът за управлението на останалия предвиден ресурс за ФУНФ на стойност от 35.7 млн. лв., за който има само един останал кандидат, отговарящ на условията в процедурата, ще стартира отново през есента.

 

ФУНФ ще подкрепя предприемачеството в България. 
Чрез избраните фонд мениджъри ще бъдат финансирани над 200 предприятия, като инвестициите във всяко едно са в диапазон от 25 хил. евро до 1 млн. евро.

 

Проект "«ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» с АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД”, финансиран със средства от ЕСФ чрез ОП РЧР 2014-2020

  с договор рег.№ BG05M9OP001-1.023-0010