Андолито Консулт България ЕООД

​BG, България

4000, град Пловдив

ул. Емил Де Лавеле № 2 ет.1

Работно време:​

Понеделник - Петък

9.30  AM - 17.30 PM

​​​Почивни дни: Събота и Неделя

© Andolito Consult Bulgaria Ltd. all rights reserved.

 • c-facebook
 • logo.AC-2014.JPG
 • PA-logo.png

Проект "«ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» с АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД”, финансиран със средства от ЕСФ чрез ОП РЧР 2014-2020

  с договор рег.№ BG05M9OP001-1.023-0010

PIC2.jpg
ПРОЕКТ «ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» с АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
стартира на 1.06.2018г. с краен срок 1.03.2020г
Описание

В подкрепа на предприемачеството Оперативна програма  "Развитие на Човешките Ресурси" 2014-2020/ съкр. ОП РЧР 2004-2020/ в 2018г. отдели

5 милиона BGN и подкрепи 6/шест/ проекта за Южен Централен район, сред които е предложението на АНДОЛИТО Консулт България ЕООД.

 

С проект «ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» с АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД си поставяме за цел, съвместно с ВАС за 21 месеца да  помогнем и подпомогним 110 бъдещи предприемача в бизнес планирането и/или старта на самостоятелна дейност

 

Проектът включва следните дейности с пряко отношение към бъдещите предприемачи: Дейност1-МОТИВАЦИОННА КАМПАНИЯ, Дейност2-Модул II. Интелигентен растеж - Обучение по част от професия "Сътрудник малък и среден бизнес" за 180 ч в група и Дейност3 - Модул I.Институционална фаза-Предоставяне на пакет от 40 часа индивидуални консултантски услуги.  Изброените активности, ще бъдат разгърнати най-мащабно в област Пловдив и преимуществено в гр. Пловдив, които е Втория по големина център/инкубатор на Висшето образование в РБългария. Изхождайки от заложената цел за развитие на бизнес идея с иновативен потенциал като предпоставка за насърчаване на предприемаческа активност в областта на креативните индустрии, както и високо-интензивни на знание сектори на икономиката, каквито са ИТК, професионалните и медицинските услуги местата за реализация на Дейности 1,2 и 3 следва да са областните центрове -гр.Пловдив/основно/ и гр.Пазарджик/подкрепящо/. Предвидено е да бъдат подпомогнати от общо 110 участника по проекта.

 

В хода на изпълнение на проекта ще се проведе мотивационна ИНФО кампания в 25 срещи и он-лайн представяне за подбор и включване на 110 лица в трудоспособна възраст,  с предприемаческа нагласа и идея с потенциал.

 

Всеки бъдещ предприемач,който се включи в участие ще има възможността да получи:

 • 40 часа напълно безплатни индивидуални консултации по бизнес планиране

 • 5000лв. директна помощ за новорегистрирани предприятия на всеки участник като Втора фаза на подкрепа на предприемачеството по ОП РЧР; (вижте условия по процедурата тук

 • насочване към финансови инструменти, съфинансирани от ОП на ЕС, и схеми/процедури за безвъзмездна помощ на предприемачи;

 • безплатно обучение по професия "Сътрудник малък и среден бизнес" за 180 часа в група/ от 9 до 10 лица/.  Обучението ще бъде проведено от Учебен център "ЕВРО АЛИАНС" ООД с доказан опит в професионалното, езиковото и компютърно обучение. Висококвалифицираните преподаватели, системата за управление на качеството по Наредба №2 /2015г на МОН са гаранция за успешно професионално обучение на курсистите, включени в обучение;

 • безплатни учебни помагала, учебници, тетрадки и други;

 • Удостоверение за придобива професия по образец на МОН

 • Сертификат за участие в проект, съфинансиран от Структурни фондове на  ЕС;

 

Проектът стартира на 1 Юни 2018г. с подписване на Договор с ГД "Европейски програми и международни проекти" към Министерството на труда и социалната политика и е с краен срок на изпълнение 1 Март 2020 г.

 

С включването си за участие в проекта Вие можете да заявите и да бъдете подпомогнати в етапа на превръщането на Вашата идея с потенциал в жизнеспособен бизнес план за самостоятелно, независимо развитие като предприемач.

 

Проектът е иновативен подход на процеса "ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ", включващ изпълнение на следната схема: Желаещ участник/в трудоспособна възраст, подава заявление за участие в офиса и/или по ел.поща на АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД като попълва Анкетна карта и Декларация/приложени на тази страница/. Всеки участник преминава през Модул I- 40 часа консултации по разработване на бизнес план и насочване към финансови инструменти, схеми за финансова помощ. Само с заявено желание на участник, приключил участие в Модул I,  може  да бъде включени в Модул II- Безплатно обучение по предприемачество.

Участието Ви в проекта е напълно доброволно и безплатно. Приключването на участието Ви в Модул I и/или Модул II не поражда никакви финансови ангажименти и/или обвързаности с АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД и/или ОП РЧР 2014-2020. 

 I

Модул I - ИНСТИТУЦИОНАЛНА ФАЗА
Пакет 40 часа безплатни индивидуални консултации 

С подаването на Заявление за участие, с приложения по образец на ОП РЧР Вие можете да се включват и да получите подкрепа на Вашата бизнес идея. Ще получите уникална възможност да се възползвате от пакет 40 часа безплатни индивидуални консултации по бизнес планиране на предприемаческата Ви идея с разработването й в работещ, жизнеспособен бизнес план. Ще  получите подробна, изчерпателна и насочваща информация по налични финансови инструменти, съфинансирани от Структурните фондове на ЕС, национални и/или европейски донорски програми за безвъзмездна помощ. Ще бъдете подпомогнати в етапа на подготовка на документи в институционалната фаза за вашето стартиращо бизнес начинание във формата на самостоятелна стопанска дейност. 

 

В Модул I заедно ще преценим необходимостта от помощ и безплатно обучение по предприемачество при Заявено от Вас желание за включване в Модул II. 

 

Пакет услуги "40 часа в МОДУЛ I - Институционална фаза" включва безплатни  индивидуални консултации до 6 месеца от включването ВИ в участие, както следва:

1.Консултации за разработване на жизнена бизнес идея, съобразена с индивидуалните умения и възможности на всеки участник - 2часа

2.Консултации за разработване на сравнителен анализ за преценка на новост/иновативност - 2часа

3.Консултации за допустими дейности и разходи по ФИ-микрокредит, нередност на КП във връзка с ФИ - 3 часа

3.Консултации в подготовка на качествен, жизнеспособен БИЗНЕС ПЛАН - 21 часа

4.Консултации и насочване към кандидатстване за финансиране от налични финансови източници, в т.ч. ФИ-"Микрокредит"- 4 часа

5.Подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност и вписване на търговец в АВ- 4 часа

6.Подготовка на пакет от документи за деклариране на обстоятелства за допустимост на КП и "de minimis"- 4 часа

 

Продължителността на часа индивидуална консултация, предоставени в Пакет услуги "40 часа в МОДУЛ I - Институционална фаза" е 60 мин. и се предоставят в период до 6 месеца от стартиране на подкрепата по тази дейност за всеки участник.

Брой на участници, които могат да получат подкрепа са: 110 бъдещи предприемача  

Документ при изход от модула: Сертификат за участие в проект, индивидуален БИЗНЕС ПЛАН, Насочване към финансови инструменти и/или процедури за безвъзмездна помощ. Новорегистрирано предприятие на участник получава възможност за директна безвъзмездна помощ в размер на 5000 лв. по процедура на ОП РЧР, като следващ следваща фаза в подкрепата на предприятие/ предприятия на участниците по проекта. (виж описание на процедурата тук)

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ ПОДКРЕПАТА?

 II

Модул II - ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ
Безплатно обучение по професия 3450501 -"Сътрудник малък и среден бизнес"
за 180 ч в група

Всеки участник,  може да заяви своето желание за включване в беплатно обучение по професия 3450501 - "Сътрудник малък и среден бизнес" за 180 ч в група по 9 лица. Планирано е обучение  на 8 групи, във Вечерна /от 17:30ч-21ч/, Съботно-Неделна и/или дневна форма на обучение, съобразена с Вашите възможности и вписано желание.  

Обучението ще бъде проведено в гр.Пловдив от Учебен център " ЕВРО АЛИАНС" ЕООД,  лицензирано в НАПОО, извършващо обучение по над 15 професии.

Хорариум на обучението: 180 уч.часа с продължителност на учебния час от 45мин за дневна и 40мин за вечерна форма на обучение, включващ теория-72уч.ч и практика-108уч.ч.

Брой обучаеми: 72участника /или 8 групи по 9 обучаеми в група/

Документ, при завършено обучение: Удостоверение за професионално обучение, Обр. 3-37

 

В обучението ще бъдат включени единствено 72 лица, преминали Модул I и заявили своето желание за включване в Модул II (до изчерпване на свободни/незаети места за обучаеми). 

 

ПРЕДИМСТВА НА ПРОФЕСИЯ 3450501 - „СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС”

Изборът на професионално образование и съдържанието на темите и учебна програма се основава на Доклад и изнесени данни от проведено «Социологическо проучване от 09/2010 за установяване на нагласата сред безработните за стартиране на собствен бизнес по региони в изпълнение на дейностите по проект “Подкрепа за предприемчивите българи – компонент I», проведено от ОБЕДИНЕНИЕ СТАТ РИСЪРЧ ДЗЗД, в качеството му на изпълнител на обществена поръчка по договор № 26/2010 с АЗ в рамките на ОП РЧР 2007-2013. Предмет на проучването са нагласите на предприемачите за стартиране на самостоятелен бизнес и техните потребности от специализирано бизнес обучение и консултиране. То има национален обхват, обхваща всички ДБТ и е най-пълното Ръководство в разработване на Модул II.Интелигентен растеж - Обучение по професия "Сътрудник малък и среден бизнес" за 180 ч в група, включен като Дейност 2 в проекта. Обект на проучване са три специалности „Сътрудник в малък и среден бизнес”, „Сътрудник в бизнес услуги” и „Икономист”, като най-голям интерес(45%) е проявен към избраната с Модул II специалност, като обобщение е записано: "Ако безработните лица със средно или по-високо образование трябва да избират само една от трите професии, в национален план това предполага разпределение 63-ма души по професия „Сътрудник в малък и среден бизнес” към 20 души по професия „Сътрудник в бизнес услуги” към 17 души по професия „Икономист” на всеки 100 обучаеми".

От безвъзмездна помощ, финансирана със средства на ОП РЧР чрез проект «ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» с АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД  в подкрепа на развитието на предприемачеството в две области на Южен централен район (ЮЦР/ могат да се възползват разпределено по модули, както следва:

 • от Пакет "40 часа в Модул I - Институционална фаза" безплатни индивидуални консултации за бизнес планиране: 110 бъдещи предприемача, от които 77 безработни или неактивни лица, в това число и студенти (редовна и/или задочна форма на обучение) и 35 работещи, без собствена фирма.

 

 • от обучение по част от професия  "Сътрудник малък и среден бизнес" за 180 часа в група по 6 лица: 72 бъдещи предприемача, включени в Модул I- Индивидуални консултации.

 

Бъдещите предприемачи трябва да отговарят на следните условия:

 • да са в трудоспособна възраст и без забрана да упражняват трудова, стопанска дейност,

 

 • да нямат регистрирана/вписана собствена фирма в ТР на АВ и/или регистрация в регистър БУЛСТАТ като действащи земеделски производители, застрахователни агенти и други сродни;

 

КАК И КОГА МОГА ДА СЕ ВКЛЮЧА В УЧАСТИЕ?

 

Всеки желаещ да се включи за участие в проекта може да подаде Заявление за включване в участие, Анкетна карта и Декларация за липса/наличие на активност на пазара на труда, като безработно/неактивно или работещо лице лично в офиса на АНДОЛИТО Консулт Б-я ЕООД, на мотивационни срещи в ИНФО ДНИ и/или чрез изпращане на попълнено Заявление за включване в участие на електронните ни адреси / като същото ще се входира и приведе в участие след явяването на заявителя в офиса на АНДОЛИТО Консулт Б-я ЕООД и представяне на попълнена Анкетна форма и Декларация.

 

От 1 Юни 2018г.  е активно набирането на заявления за участие чрез приложения за участие.

 

Във връзка със събиране и обработване на лични данни с Анкетни карти, Декларация/и и Заявление за включването Ви по проекта, публикуваме съдържание на "Анекс ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ", неразделна част от Договор с реф № BG05M9OP001-1.023-0010-С01.

 

Информираме Ви, че за целите на дейностите по проекта АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД е Обработващ и обработва лични данни от името на администратора- МТСП. Подробна информация за Политиката за поверителност в дружеството и прилагането на член 28 на GDPR можете да откриете тук