top of page

ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ

Критерии за административна допустимост на ПИИ/предложения за изпълнение на инвестиция/ е Първи етап /Епап I/, след подбор на допустими кандидати се пристъпва към Епап II-Оценка на качеството, съгласно Критерии и методологията за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции.

В Критерии за оценка на Епап I са включени общо 30/тридесет/ условия т.1 - т. 51, обобщени в 9/девет/ критерия, на базата на които се формира група "ДОПУСТИМ КАНДИДАТ", която ще бъде оценена на Епап II-Оценка на качеството и ще бъде класирана по точки.

По процедурата са включени и финансови ограничения, произтичащи от Условията.

Всеки регистриран потребител има право на лимитиран брой безплатни изчисления с всеки КАЛКУЛАТОР НА ТОЧКИ.
 

 ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТ

ВНИМАНИЕ Трябва да имате съответствие с всички 9/девет/ критерия, за сте допустим кандидат по процедурата.

1. 

2. 

  •  микро предприятие с Нетни приходи от продажби за 2022 не по-малко от   170 000 лева

  • малко предприятие  с Нетни приходи от продажби за 2022 не по-малко от    550 000 лева

  • средно предприятие с Нетни приходи от продажби за 2022 не по-малко от   950 000 лева

  • голямо предприятие с Нетни приходи от продажби за 2022 не по-малко от 3 000 000 лева

3.

4.

5.

Type-KID
Name-KID-2008

6.

7.

- сектор стоманодобив;

- сектор въгледобив;

- сектор корабостроене;

- сектора за производство на синтетични влакна;

- сектор транспорт, както и свързаната с него инфраструктура;

- производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури.

КАНДИДАТЪТ НЕ Е: - микропредприятие по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, което има седалище или клон със седалище на територията на селски район и което е заявило за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България; - микропредприятие, по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност, или с производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони, съгласно Списъка на общините в обхвата на селските райони; - малки и средни предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност , или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони, съгласно Списъка на общините в обхвата на селските райони. - предприятие, спрямо което е установено с влязъл в сила административен акт наличието на недължимо платени и/или надплатени суми, както и неправомерно получени и/или неправомерно усвоени средства по предложения за изпълнение на инвестиции, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране. -предприятие (и на ниво група) в затруднено положение и по отношение на него не е изпълнено нито едно от следните обстоятелства: В случай на акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции или кооперация или други дружества по Приложение I към Директива 2013/34/ЕС (което не е МСП, което съществува по-малко от три години), когато неговият записан акционерен капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надхвърля половината от записания акционерен капитал. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество с ограничена отговорност" се разбира по-специално видовете дружества, посочени в приложение I към Директива 2013/34/ЕС, а понятието „акционерен капитал" включва, когато е уместно, премии от акции. В случай на събирателно дружество или командитно дружество или други лица по Приложение II към Директива 2013/34/ЕС (което не е МСП, което съществува по-малко от три години), когато капиталът, вписан в баланса на дружеството, е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на друже­ството", се разбира по-специално типовете дружества, посочени в приложение II към Директива 2013/34/ЕС. Когато предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на процедура по колективна несъстоятелност по искане на неговите креди­тори. Когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране. Когато предприятието не е МСП и през последните две години: - съотношението задължения/собствен капитал на предприятието е било по-голямо от 7,5; и - съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на основата на EBITDA, е било под 1,0.

ПОМОЩТА по предложението за изпълнение на инвестиция: - не се предоставя за дейности, свързани с износ към трети държави или държави членки, по-специално помощи, които са пряко свързани с изнесените количества, с изграждането и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи във връзка с износа; - не е поставена в зависимост от използване на местни (национално произведени стоки и услуги) за сметка на вносни стоки; - не се предоставя за дейности, които са започнати преди подаването на формуляра за кандидатстване от кандидата, независимо дали всички свързани плащания са извършени.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ  не съдържа дейности за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини в съответствие с Решение 2010/787/ЕС на Съвета. и е в съответствие с: * принципите на равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички, и *принципа за „ненанасяне на значителни вреди” и по предложението НЕ се подкрепят: i) дейностите и активите, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; ii) дейностите и активите по схемата на ЕС за търговия с емисии; iii) дейностите и активите, свързани със сметища, инсталации за изгаряне на отпадъци и заводи за механично-биологично третиране; iv) дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. *съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

8. 

КАНДИДАТИТЕ НЕ : a) са обявени в несъстоятелност; б) са в производство по несъстоятелност; в) са в процедура по ликвидация; г) са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; д) са преустановили дейността си; е) се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените по букви от а) до д) процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени (в случай че кандидатът е чуждестранно лице); ж) са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието; з) са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; и) е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора; й) имат публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 (за данъци, акцизи, мита, задължителни осигурителни вноски и други вноски за бюджета) от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, и не е допуснато разсрочване, отсрочване и обезпечение на задълженията, или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот от икономическата им дейност за последната приключена финансова година, или е повече от 50 000 лева; к) е установено, че: 1) са представили документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор; 2) не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; л) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда, или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; м) са изпаднали в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ или неправилно използвана държавна помощ; н) лицата, които представляват кандидата, са осъждани с влязла в сила присъда за: 1) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 2) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза /буква н), т. 1)/, в друга държава членка или трета страна; о) за лицата, които представляват кандидата, е налице конфликт на интереси, във връзка с процедурата за предоставяне на средства, който не може да бъде отстранен; п) лицата, които представляват кандидата, са опитали да: 1) повлияят на вземането на решение от страна на СНД на ПИТ, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или 2) получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на средства; р) при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване.

9. 

- в ПИИ участва само един партньор, който отговаря на условията  от 1 до 8
- предприятието - партньор не участва като партньор в друго/и предложения за изпълнение на инвестиции по процедурата
- в ПИИ не участва предприятие (кандидат/партньор), което е кандидат и/или партньор в друго/и предложения за изпълнение на инвестиции по процедурата

!

bottom of page