top of page

Май-Юни
2023

Процедура "Започване и развитие на  самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания"

Сесия II

Активна от  18.5.2023г до 17:30 часа на 19.6.2023г 

Working at Home

Размер на БФП/безвъзмездна финансова подкрепа/ за индивидуален проект:​

 • Максимален размер на БФП: 20 000 лева

Интензитет на БФП: 100%, не се изисква собствено финансиране

Срок за изпълнение на одобрен проект: 40 (четиридесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране на одобрен кандидат и включващ два етапа -Инвестиционен период до 4 месеца и Стартов период -36 месеца, след приключване на Инвестиционния период.

Режим на помощта за кандидата: Държавна помощ, в режим "deminimis".

ДОПУСТИМ КАНДИДАТ ЛИ СЪМ?

Допустим кандидатит по процедурата е:

 1. Физическо лице с и над 50% степен на трайни увреждания;

 2. В решението на ТЕЛК/НЕЛК на кандидатстващото лице не трябва да има противопоказни условия за упражняване на дейностите, които се предвижда да бъдат извършвани в Стартовия етап на проекта;

 3. Да има подходящите умения, квалификация и управленски опит за реализиране на начинанието;

 4. Да няма регистрирани търговски дружества и да не участва като съдружници в други търговски дружества; 

 5. Да не е ползвал преференции по чл. 49 от Закона за насърчаване на заетостта  и да не е бил финансиран по тази процедура до настоящата Сесия;

 6. Няма изискуеми публични задължения към държавата или общините, установени с акт на компетентен орган, освен ако е допуснато отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт които не е влязал в сила;

 

ВНИМАНИЕ 

 • Ако лицето е в трудови/служебни правоотношения, след класиране на представеното от него конкурсно предложение е необходимо да декларира, че ще извършва трудова дейност единствено във връзка с неговото изпълнение;

 • Физическото лице - собственик на едноличното предприятие, което ще бъде учредено с изпълнение на проекта е задължено след извършване на предвидените основни дейност, активно да работи в него и в негов интерес;

 • Едноличният собственик осигурява своите доходи от функциониране на собственото си предприятие в изпълнение на задълженията си чрез самостоятелно извършване на основната(ите) дейност(и), записана(и) в ТР при учредяване на предприятието;

 • За нуждите на извършваната стопанска дейност едноличният собственик може да наема и други лица за осъществяване само на спомагателни, неуправленски, неопределящи профила на дейност на предприятието видове работи. Не се разрешава наемането на персонал, който да върши цялата дейност, записана в Търговския регистър, като за едноличния собственик се запазва само функцията на управляващ.

ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ

ДЕЙНОСТИ

Дейностите, които се изпълняват в рамките на конкурсното предложение, се делят на две групи.

 • Към първа група дейности се отнасят инвестиционните дейности, чието осъществяване подготвя започването и развитието на самостоятелна стопанска дейност, Продължителността на същите не може да бъде по-голяма от 4 месеца.

 • (Към втора група дейности се отнасят дейностите, които предстои да се изпълняват след приключване на инвестиционните дейности. Продължителността им не може да бъде по-малка от 36 месеца.

С реализацията на дейностите от първа група се подготвя извършването на дейностите от втора група. Изпълнението на инвестиционните дейности не може да носи печалба (доход) за предприятието. Предприятието трябва да получава печалба при изпълнение на дейностите от втора група, което е предпоставка за неговата ефективност и ефикасност.

 

Средства за финансиране на конкурсното предложение се отпускат от Агенция за хората с увреждания /АХУ/ за покриване само на еднократни допустими разходи, които се отнасят до инвестиционните дейности от първа група, които са:

 • компонент 1 - разходи, свързани с учредяването на едноличното предприятие;

 • компонент 2 - разходи, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд;

 • компонент 3 - средства за придобиване на оборудване;

 • компонент 4 - средства за начален оборотен капитал;

 • компонент 5 - разходи, свързани със заплащане на краткосрочен квалификационен курс.

 

Средствата за реализация на проектните предложения се отпускат само при наличието на достатъчни писмено формулирани аргументи и доказателства, че с тяхна помощ се генерира устойчива печалба при осъществяване на дейностите от втора група.​

РАЗХОДИ

Средства за финансиране на конкурсното предложение се отпускат от Агенция за хората с увреждания /АХУ/ за покриване само на еднократни допустими разходи, които се отнасят до инвестиционните дейности от първа група, които са:

 • компонент 1 - учредителни разходи на еднолично предприятие - в размер до такса за регистрация на ТР по тарифа на АВ;

 • компонент 2 - СМР разходи за създаване на здравословни и безопасни условия на труд -  в размер до 20% от исканите средства;

 • компонент 3 - средства за придобиване на оборудване;

 • компонент 4 - средства за начален оборотен капитал-в размер до 15% от исканите средства;

 • компонент 5 - обучителни разходи за краткосрочен квалификационен курс - в размер до 8% от исканото финансиране;

 

ВНИМАНИЕ Не задължително да бъдат включвани всички компоненти с номера от 1 до 5. Можете да решите примерно да изпълните само Компонент 3 и да заявите искано финансиране в максимален размер до 20 000 лева единствено за ново фирмено оборудване.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ?

1. Документ, удостоверяващ наличието на трайно увреждане на кандидатстващото лице или на едноличния собственик на кандидатстващото предприятие

2. Автобиография на кандидата, придружена с подходящи документи (от лицензирани образователни и обучителни институции), доказващи квалификационни умения - дипломи, сертификати, удостоверения и др.

3. Минимум по три актуални оферти или други носители на обективна техническа информация за всеки от придобиваните активи и всяка от получаваните услуги, включени в бюджета на предложението. Офертите или другите носители на обективна техническа информация трябва да са издадени не по-рано от 1 месец преди датата на кандидатстване и да са с валидност най-малкото 4 месеца след датата на кандидатстване;

4. Копие на предварителен договор за наем и писмено съгласие от собственика за извършване на предвидените строително-монтажни работи;

КАКВО ЩЕ ВИ СТРУВА?

Стараем се да сме максимално адаптивни и синхронизирани с Вашите потребности и да отговорим максимално адекватно на пазара и възможностите на всеки отделен клиент.

Предлагаме Ви две ценови схеми за  възнаграждението, което ще ни заплатите за съвместната ни работа по кандидатстване, договаряне и изпълнение на одобрен проект, като избора е изцяло Ваш:

ЦЕНОВА СХЕМА 1

 • ТАКСА  800 лева на етап кандидатстване 

       и

 • КОМИСИОННА в размер на 8% от БФП /сумата на одобрената безвъзмездна финансова подкрепа/, платима 5/пет/ работни дни с подаване на Отчет за изпълнение на Инвестиционната дейност по проекта.

 • БЕЗ АБОНАМЕНТЕН СЧЕТОВОДЕН ДОГОВОР за 3/три/ години с АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ.

 • БЕЗ АНГАЖИМЕНТ ЗА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА.

ЦЕНОВА СХЕМА 2

 • ТАКСА 650 лева на етап кандидатстване 

       и

 • КОМИСИОННА в размер на 7% от БФП /сумата на одобрената безвъзмездна финансова подкрепа/, платима . 

 • АБОНАМЕНТЕН СЧЕТОВОДЕН ДОГОВОР за 3 /три/ години с месечно възнаграждение в размер на 100 лева. 

 • ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА  годишна такса  от 200 лева.  

Избраната от Вас схема не влияе на качеството на услугите, които ще изпълним за Вас. Ние ще изготвим Вашия проект, като:

 1. Формуляр за кандидатстване

·         Декларации

·         Ще изготвим бюджет, съгласно условията

3. Ще подготвим документи за подписване на Договор с АХУ.

4. Ще ви съпортваме при изпълнение на дейностите по проекта.

5. Ще изготвим и подадем Финален Отчет при приключване на изпълнение на Инвестиционния етап по проектното Ви предложение

bottom of page