BG16RFOP002 2.077- Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от COVID 19

COVID-19

Изпълнение на договорирани проекти

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1.

 Разходи, необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 за най-неотложните си нужди,  като наем, консумативи, суровини, разходи за заплати и други разходи за оборотни средства.

2.

Да бъдат извършени след 1.02.2020 г. и до крайната датата на на изпълнение на договора

3.

Да са действително платени от бенефициента (т.е. да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи, включително стойността на ДДС), по банков път или в брой, не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта. Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за допустими

4.

Да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи.

5.

ВНИМАНИЕ: Разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до подаване на проектното предложение, следва да са под праговете на ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за избор с публична покана, като не може да бъдат предявявани разходи в по-голям от този размер за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет. Изискването не се прилага за разходите за наем и възнаграждения. Допълнително, за да са допустими направените разходи, цената за тях следва да е пазарна. В случай на съмнение за завишение на направените разходи от пазарните цени, УО си запазва правото да извърши допълнителна проверка и откаже възстановяване на същите. Редът за избор на изпълнител, съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016 г., е приложим за бенефициенти след подаване на проектното предложение. В случай че общата стойност на заявените разходи (за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет), които обхващат периода преди подаване на проектното предложение и периода след това, надвишават регламентираните прагове, бенефициентът следва да проведе избор на изпълнител с „Публична покана“. Процедурата се провежда само за стойността на разходите, заявени за периода от подаване на проектното предложение до приключване изпълнението на проекта. Когато общата стойност на заявените разходи попада под регламентираните прагове и ще бъдат извършени в периода след сключване на административния договор за БФП, бенефициентите следва да съберат две съпоставими оферти.

6.

Р-дите да са за:

  • суровини, материали и консумативи;

  • за външни услуги (вкл. режийни разходи);

  • за персонал  (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за здравни и социални осигурителни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 01.07.2020 г. За да са допустими разходите за възнаграждения, същите следва да са до размера на трудовото правоотношение към 01.07.2020 г.

ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ:

Счетоводното отчитането на допустими разходи и получена помощ по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на ОП на ЕС следва да е съобразено и да отговаря на залочени членове на СС 20 - ОТЧИТАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДАРЕНИЯ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПОМОЩ, респективно МСС20.

 

В помощ на Вашата работа можете да изтеглите:

1. СС 20 - ОТЧИТАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДАРЕНИЯ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПОМОЩ- изтегли файл 

2. МСС 20 - Счетоводно Отчитане на Безвъзмездни Средства, Предоставени от Държавата, и Оповестяване на Държавна Помощ - изтегли файл 

ДОСИЕ ПО ПРОЕКТ:

1.

Етикет (номер и наименование на проекта)

2.

Опис на разходооправдателни документите и приложения към тях

3.

Технически и финаосв отчет и приложения

4.

Кореспонденция и проверки от УО

5.

Визуализация на проекта, съгласно  Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ, които можете да изтеглите:

ОБРЪЩАМЕ ВИ ВНИМАНИЕ  НА ОСОБЕНОСТИ В СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ И ПРЕПОРЪКИ НА ФИНАНСОВ ОТДЕЛ НА ОПИК И ЕКСПЕРТИ НА НАП  

1. Помощта по процедура BG16RFOP002-2.077 на ОПИК2014-2020 се счита за предоставена с подписване на Договор за безвъзмездна помощ и следва да се вземе счетоводно записване с дата на подписване на договора, независимо от датата на получаване на парични средства по разплащателната  сметка на предприятието, с пълния размер на помощта.

Пример:  Имате подписан Адмистративен договор за БФП от дата 24.1.2021 г за безвъзмездна помощ в размер на 150 000 лева

Взимате счетоводно записване : 

дт 498  кт 754.ххххх сума 150 000 лева с вальор 24.1.2021г - датата на подписване на Договора за БФП

където:

754. ххххх - Финансиране на текущата дейност по договор BG16RFOP002-2.077-ххххх (ххххх- номер на проекта/последните 5 цифри)

2.В мемориалните ордери/МО/ за отчитане на първични документи/фактури, сметки за изплатени суми и други/  следва да има съпоставимост между разходите по дейности по проекта и приходите от финансирания, във връзка с изпълнение на дейностите по договора.

Пример: Отчитате режийнии разходи/външни услуги/консумативи  по ф-ра от 25.04.2021, взимате следните записвания:

   дт 602.ххххх   кт 401               сума 1 850 лв

   дт 754.ххххх   кт 705.ххххх    сума 1 850 лв

където: 705.ххххх - Приходи от финансиране по договор BG16RFOP002-2.077-ххххх

              602.ххххх- Разходи за външни услуги по договор BG16RFOP002-2.077-ххххх

 

Това правило се отнася за всички отчитани разходи по проекта, засяга и е относимо и към аналитични сметки по проекта към синтетики 601,604,605 /там, където е приложимо/. 

 

     !!! Особеност на отчитане при отчитане на допустими разходи от 2020, които се отнасят до безвъзмездна финансова подкрепа предоставна през 2021г и насоки на експерти от НАП:

ВАРИАНT I

- Всички допустими разходи от 2020г, които сте решили да включите по проекта се отчитат в сметки от група 60

- Група 60 се отнася в суамрна контролна сметка 614.ххххх- Разходи по проект BG16RFOP002-2.077-ххххх

За запазване на СЪПОСТАВИМОСТТА НА Р-ДИ/П-ДИ по проекта, взимате и записване dt 754 / kt 705 , независимо че в края на 2020 754 ще бъде с отричателно /дебитно салдо/.

 

ВАРИАНT II

Ако прецените, че намалението на текущи разходи в 2020г ще се отрази негативно върху данъчната основа за изчисляване на годишен данък печалба, по-добре обмислете включване на разходи от календарна 2021година.

3.Всеки първичен разходооправдателен документ по проекта, трябва да съдържа в поле Забележка и/или основание текст: 

"Разход по договор BG16RFOP002-2.077-ххххх"

На гърба на документа се записва :  "Разход по договор BG16RFOP002-2.077-ххххх

                                                                Платено! " (подпис и печат)

4. Банковите разплащания следва да се извършат от посочената в проекта разплащателна сметка.

Желателно е в Платежното нареждане по ф-ра по договор за БФП в основание (примерно ред 2) да бъде изписан текст: 

"Разход по договор BG16RFOP002-2.077-ххххх"

​BG, България

4000, град Пловдив

ул. Емил Де Лавеле № 2 ет.1

Работно време:​

Понеделник - Петък

9.30  AM - 17.30 PM

​​​Почивни дни: Събота и Неделя

  • Facebook
  • logo.AC-2014.JPG
  • PA-logo.png

© Andolito Consult Bulgaria Ltd. all rights reserved.

За обща информация

+359 887 86 95 68

+359 888 97 26 25

+359 884 32 61 31

+359 888 62 68 63

За клиенти с договор 

+359 887 800 771

+359 898 940 605