top of page

Октомври

2023

Процедура " Адаптирана работна среда"

Обществено обсъждане  1.8.2023г до 1.9.2023

Активна за кандидатстване от 16.10.2023 до 5.1.2024

Office

Оценка 

ЦЕЛ на процедурата: Подкрепа на 390 предприятия за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа..

Общ размер на БФП по процедурата: 100 млн лева, от които 92,08 млн лева са заделени за предприятията в "По-слабо развити региони", в състава на която са включени 5/петте/ региона, без Югозападен регион (ЮЗР), който попада в категорията "Регион в преход".

ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ

Размер на БФП/безвъзмездна финансова подкрепа/ за индивидуален проект: от 50 000 лева до 391 166 лева

* Подкрепата е в режим „минимална помощ“ (de minimis), в съответствие с Регламент 1407/2013г

Интензитет на БФП: 100 %, с изключение на кандидати големи предприятия – съфинансирането е в размер на 20% от общата стойност на проекта. За останалите предприятия не се изисква съфинансиране.

Срок за изпълнение на одобрен проект: 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Изпълнението на дейностите следва да приключи до 31.12.2027г.

Допустими партньори: По настоящата процедура кандидатите могат да участват единствено индивидуално, а не съвместно с партньорски или други организации.

ДОПУСТИМ КАНДИДАТ ЛИ СЪМ?

ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ

Кандидатите трябва да са:

​1) Да са лице със самостоятелна правосубектност, което има право да осъществява дейност на територията на Република България и е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;

2) Да са отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013;

3) Да  разполага с финансов капацитет.

При оценката на финансовия капацитет на кандидата ще бъдат използвани данните от Счетоводния баланс на организациите за 2022г., които са налични в НСИ. Когато кандидатът е новосъздадена през текущата година организация, проверката за финансов капацитет се извършва въз основа на данни от Счетоводния баланс на организацията за текущата година, за периода от регистрацията на организацията, до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена настоящата процедура.

​4) Да разполага с оперативен капацитет за изпълнение на проектното предложение: 

 • Кандидатът има опит в изпълнението на поне една от дейностите, включени в проектното предложение, посочен във формуляра за кандидатстване;

или

 • Кандидатът има приключил поне един проект, финансиран със средства от ЕС, националния бюджет или други донори, в който е участвал в ролята на кандидат или партньор, посочен във формуляра за кандидатстване.

Дейност 1 (ЗАДЪЛЖИТЕЛНА) - „ЗЕЛЕНИ“ МОДЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУД 

Разработване и прилагане на зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на ЗЕЛЕНИ КАРТИ и за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд.

Въвеждането на нови „зелени“ модели на организация на работните процеси може да е свързано с:

 1. внедряване в предприятието на нови екологични производствени инвестиции, поради които се променя организацията на труда в предприятието;

 2. въвеждане на промени в организацията на работа за включване на екологосъобразни дейности в конкретни работни процеси и на определени работни места;

 3. изграждане на цялостна екологосъобразна („зелена“) фирмена култура и мотивиране на екологосъобразното мислене на служителите.

Дейност 2 -  „Бърнаут“ на работното място 

Осигуряване на  превенция и профилактика на „бърнаут“ на работното място и „ефекти от COVID пандемията върху менталното здраве“ - психологическа подкрепа.​

В рамките на дейността могат да бъдат изготвени психологически профили на заетите лица, които да послужат като основа за адресиране на подходящи мерки за психологическа подкрепа.

Психологическата подкрепа трябва да се извършва от лице/а със специалност „Психология“, „Трудова и организационна психология“ или „Психиатрия“ и може да бъде под формата на групови семинари/тренинги за профилактика и/или индивидуални консултации, при провеждането на които, участниците задължително следва да бъдат запознати с подходящи методи и техники за управление на професионалния стрес, съответстващи на естеството на трудовите процеси в предприятието. Максималният брой участници при групови занимания е до 10 лица в група.

Дейност 3- Лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло

В рамките на дейността кандидатът има право да закупи и осигури ЛПС и/или специално работно облекло за своите служители. Това могат да бъдат нови по вид ЛПС и/или специално работно облекло, които досега не са използвани в предприятието, или ЛПС и/или специално работно облекло, които осигуряват по-висока защита от тези, които се използват текущо.  Независимо от избора на кандидата по отношение на ЛПС и/или специално работно облекло, той задължително следва да надгради минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда, като за целта във формуляра за кандидатстване изрично обоснове (в описанието на конкретната дейност) нуждата от подмяна и закупуване на нови с по-висока защита ЛПС и/или специално работно облекло за нуждите на заетите в предприятието лица.

ВНИМАНИЕ

 • Недопустимо е закупуването на резервни бройки!

 • Няма да бъдат финансирани работни облекла, съгласно Наредбата за безплатно работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 20.01.2011 г., обн. ДВ. бр. 9 от 28 януари 2011 г.

 • Ако дейността е включена в проектното предложение, кандидатът следва да прикачи към формуляра за кандидатстване списък на работните места и видовете работни процеси, при които е необходимо да се използват ЛПС и/или специално работно облекло, утвърден въз основа на извършената оценка на риска на работните места. Списъкът следва да отговаря на изискванията, посочени в чл. 17, ал. 3, т. 1-4 от Наредба № 3 от 19 април 2001 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 99 от 26 Ноември 2021 г.) за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на ЛПС на работното място.

Дейност 4Колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

Ако дейността е включена в проектното предложение, кандидатът трябва да посочи точно каква модернизация и/или реконструкция ще бъде извършена, с оглед обезопасяването на съществуващи обекти (напр., изграждане на парапети и конструкции; устройства за достъп до определени помещения с цел обезопасяване на хората, които работят в тях;изграждане на вентилационна и/или климатична система, свързана с безопасни и здравословни условия на труд и др.) и повишаване на здравето и безопасността на работниците и служителите.

Необходимостта от такова защитно средство, ще произлиза от оценката на риска, т.е. трябва да е идентифицирана опасността и определен риска от реализирането й.

Примерен (неизчерпателен) списък на мерки за реконструкция/модернизация на обекти, машини и подходящи за закупуване средства за колективна защита, съобразно идентифицираните рискове:

1. Защита от прах, токсични и други вредни вещества: - локална аспирационна система при източника на отделяне на вредни вещества; - нагнетателна вентилационна система за чист въздух в работното помещение; - вакуумни системи за почистване с цел намаляване на вторичните източници на замърсяване; - аварийни вентилационни системи;

2. Защита от наднормен шум: - защитни прегради, ограждения, шумопоглъщащи покрития на стени и тавани; - заглушаване или изолация на стените и таваните на работните пощения, в т.ч. екрани, кожуси, и др. ограждения около източниците на производствен шум; - звукоизолирани кабини за работещите в производствени помещения с наднормен шум;

3. Защита от вибрации при работа: - поставяне на фундамент (различен от този на производственото помещение) под източника на вибрации, демпфериране на вибриращите машини; - осигуряване на допълнително оборудване към машините, намаляващо риска от вибрации (седалки, които поглъщат вибрациите; ръкохватки, намаляващи вибрациите и др.);

4. Защита от навлизане в опасна зона: - ограждения – плътни, мрежести, прозрачни; - блокировки – механични, електрически или др.; - ограждения с блокировки; - предпазители; - предпазители с блокировки; - екрани- устройства, оптични и други сензори следящи опасната зона;

5. Защита от падащи предмети: - козирки, навеси, прегради; - тунели; - мрежи; - бордови дъски;

6. Защита от летящи, изхвърлени частици и/или предмети: - предпазители; - предпазни екрани; - паравани, ограждения;

7. Защита от падане от височина и падане при придвижване по стълби или наклон: - парапети, перила, бордова дъска;- мрежи; - осигурителни линии;

8. Защита от допир до горещи повърхности: - изолиране на зоните; - ограждения, екрани; - изолиращи покрития;

9. Защита от потенциално експлозивна атмосфера, защита от опасни пари или аерозоли на химични агенти, прах:  - обща вентилация; - локална аспирация; - система от блокировка свързана с техническо средство за анализ на съдържанието на горими газове, пари или частици- газсигнализатори, газанализатори; - аварийни душове за промиване на очите на работещите или цялото тяло (не е допустим съпътстващ ремонт на санитарни помещения, зони за отдих и др.);

10. Защита от опасни лъчения: - предпазни екрани - защитни покрития; - система от блокировка, свързана с техническо средство за анализ на работната среда за наличие на вредни емисии - автоматичен контрол; - екраниране на лазерните устройства, отстраняващо възникването на опасности за здравето на работещите; - оптически устройства за наблюдение или регулиране на лазерните устройства, така, че да не възниква опасност за здравето в резултат на лазерно лъчение;

11. Защита от електростатични заряди: - система за изравняване на потенциалите и заземяване на металните части на работното оборудване и помещението; - система за оросяване, неутрализиране или йонизиране на атмосферата с цел повишаване проводимостта й; - използване на токопроводими подови настилки в производствените помещения;

 12. Защита от електромагнитни полета: - излъчващите елементи се екранират поотделно, като генераторът се екранира с общ екран; - екраниране с плътен материал или с метална мрежа; - предупредителна сигнализация или блокировка;

 13. Защита от неблагоприятен микроклимат: - системи подобряващи микроклимата – температура, влажност, скорост на въздушното течение; - вентилационни системи за осигуряване на свеж въздух /нагнетателна вентилационна система/;  - въздушни, механични или водни завеси за относително изолиране на зоните и помещенията с неблагоприятен микроклимат; - подмяна на дограма;

- изграждане на окачени тавани с цел намаляване обема на помещенията; - климатични системи/климатици;

14. Изкопи: - платна за защитни системи за изкопи; - технически средства за ограждане и сигнализиране на изкопите, когато това се изисква; - газсигнализатори; 

15. Защита от пожар и взрив: - система от хидранти, шлангове със струйници; - автоматична пожарогасителна инсталация;  - пожароизвестителна инсталация;  - автоматични газанализатори; - мълниезащитна инсталация; 

16. Защита при работа в ограничени пространства: - полиспастни системи за спасяване; - газсигнализатори; 

17. Защита при аварии и природни бедствия: - система за аварийно известяване с цел евакуация; 

18. Електробезопасност:  - изолиращи щанги; - изолиращи стълби; - изолиращи площадки;  - диелектрични килимчета; - предпазни екрани; - временни ограждения; - преносими заземители; - изолиращи щанги за преносими заземители;- използване на токопроводими подови настилки в производствените помещения;  

19. Защита от биологични агенти в работната среда: - подходяща вентилация (общообменна, изсмукваща и вкарваща-нагнетяваща);

 20. Ергономия при работа: - ергономични офис столове; - ергономични работни столове.

 

ВНИМАНИЕ

При оценката на проектните предложения ще се вземат предвид приложимите нормативни актове за съответния риск, ако е приложимо.

Например:

По отношение на закупуването на ергономични офис столове за служители и друго оборудване, свързано с норми за ергонометричност следва да се спазват „Норми за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси“ № 05 на МНЗ /ДВ бр.25/71г., посл. изм. ДВ бр. 54/99г./ за рационална организация на работното място и трудовите процеси №5. Характеристиките на работния стол при работа с видеодисплеи са посочени в чл.5 от приложение № 1 към Наредба №7 /ДВ бр. 70 от 2005г./.

Замяната на едно производствено (работно) оборудване с друго, дори в случай, че новото осигурява по-безопасни или здравословни условия за работещите лица, не е допустимо по процедурата.

Дейност 5Социални придобивки за работещите, вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др условията на труд.

За осъществяване на дейността е допустимо да се закупи оборудване, необходимо за обзавеждане на помещения/места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията, както и за прилежащите им санитарно-хигиенни помещения (бани, тоалетни и помещения за преобличане).

 

За целите на настоящата процедура, по тази дейност е допустимо работодателят да осигури на работниците и служителите следните социални придобивки (както и прилежащите им санитарно-хигиенни помещения, ако е необходимо - бани, тоалетни и помещения за преобличане):

 • Помещения/места за хранене, съобразно рационалните норми и специфичните условия на труд. 

 • Помещения/места за краткотраен отдих и/или рехабилитация и/или спорт.

 

По Дейност 4 и Дейност 5 е допустимо извършването на текущ и основен ремонт, съгласно §5, т.42 и т.43 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

В случай че за осъществяването на дейност 4 и дейност 5, кандидатът е предвидил да извършва ремонтни дейности, е необходимо той да разполага със собствено помещение или да има договор за наем/концесия на помещението, в което се предвижда да се извърши ремонт. След приключване на проекта, бенефициентът е длъжен да запази предназначението на ремонтираните помещения за срок не по-кратък от 5 години от датата на одобрение на окончателния доклад без прекъсване, с изключение на непредвидени обстоятелства. Същото изискване се отнася и, в случай че кандидатът предвижда да извършва ремонтни дейности на спортни съоръжения и места за отдих на открито.

С цел постигане в пълнота на заложените цели на процедурата е допустимо закупуването на оборудване и обзавеждане за изпълнението на Дейност 4 и Дейност 5.

РАЗХОДИ

І. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

1./1.1. Разходи за осъществяване на Дейност 1. Разходи за разработване и прилагане на "зелени" модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на "зелени" карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на "зелени" модели на организация на труд

Максимален допустим размер на разходите за дейността – до 200 лв. на участващо в дейността лице от целевата група, но не повече от 20 000.00 лв. общо за цялата дейност.

2./2.1. Разходи за осъществяване на Дейност 2. Разходи за осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и "ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве"- психологическа подкрепа.

Максимален допустим размер на разходите за дейността – до 200 лв. на участващо в дейността лице от целевата група, но не повече от 20 000.00 лв. общо за цялата дейност.

ІІ. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

3. / 3.1. Разходи за закупуване на ЛПС и специално работно облекло, необходими за осъществяване на Дейност 3 „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло“.

ІІІ. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

4. Разходи за закупуване на ДМА за осъществяване на Дейност 4.

4.1. Разходи за закупуване на средства за колективна защита, свързани с подобряване условията на труд, необходими за Дейност 4. .

5. Разходи за закупуване на ДМА за осъществяване на Дейност 5

5.1. Разходи за обзавеждане и оборудване, необходимо за осъществяването на Дейност 5.

ІV. РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ

По процедурата са допустими разходи по правилата на ЕФРР, съгласно чл. 25 от Регламент 2021/1060 – до 15% от преките разходи.

6. Разходи за СМР, необходими за осъществяване на Дейност 4 - „Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд“

7. Разходи за СМР, необходими за осъществяване на Дейност 5 - „Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.“

V. ЕДИННА СТАВКА

8. Непреки разходи в размер на точно 10% от допустимите преки разходи по проекта- ПОКРИВА КОМИСИОННАТА ЗА НАС!

Непреки разходи са разходите, свързани с възнагражденията на персонала по администриране на проекта - ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или технически персонал, както и административните разходи, свързани с управлението на проекта (режийни разходи, консумативи и материали, разходи за командировки на екипа, разходи за информация и комуникация и др.).

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ?

1) Доказателства за единичните цени - По 2 оферти или 2 принт скрийна на цени от интернет от различни доставчици за всеки разход. Представените оферти/ принт скрийн следва да са със сходни технически характеристики за съответния артикул/продукт/услуга, като  заложеният от кандидата разход следва да е средноаритметичната стойност от представените две оферти/ принт скрийн.;

2) Информация за пазарни цени - попълнено по образец, в случай че кандидатът предвижда закупуване на лични предпазни средства, специално работно облекло, осигуряване на колективни предпазни средства и/или социални придобивки за работещите;

3) Информация за ЛПС по длъжности, налични и предвидени за закупуване, с обосновка на необходимостта; 

4) Декларации и други (ако е приложимо);

КАКВО ЩЕ ВИ СТРУВА?

Комисионнатан която ще ни заплатите е допустим/покрит разход по проекта, включен в ЕДИННА СТАВКА - непреки разходи. 

Независимо от избраната схема ние ще Ви струваме единствено таксата по схемата. 

Предлагаме Ви две ценови схеми за  възнаграждението, което ще ни заплатите за съвместната ни работа по кандидатстване, договаряне и изпълнение на одобрен проект, като избора е изцяло Ваш:

ЦЕНОВА СХЕМА 1

 • ТАКСА в размер на .... лева, дължима 5/пет/ работни дни след входиране на проекта в ИСМ-ИСУН 2020 /

       и​

 • КОМИСИОННА в размер на 10% от БФП /сумата на одобрената безвъзмездна финансова подкрепа/ , платима до подаване на Финален отчет за изпълнение на проектното предложение.

 

За наши клиенти, с които имаме поне един изпълнен успешно проект до обявяване на процедурата.

ЦЕНОВА СХЕМА 2

 • ТАКСА в размер на ..... лева, дължима 5/пет/ работни дни след входиране на проекта в ИСМ-ИСУН 2020 

       и​

 • КОМИСИОННА в размер на 10% от БФП /сумата на одобрената безвъзмездна финансова подкрепа/ , платима до подаване на Финален отчет за изпълнение на проектното предложение.

Ние ще изготвим Вашия проект, като:

 1. Ще заявим създаването на профил в ИСУН 2020, ако е приложило, т.е.  нямате ваш такъв. Ще проверим допустимостта на предприятието по Условията по процедурата и ще изчислим Вашите прогнозни точки по критериите за допустимост.

2. Ще изготвим, готови за подпис:

·         Формуляр за кандидатстване

·         Декларации,

-         Приложения за предвидените разходи; 

·         Ще изготвим бюджет, съгласно условията

3. Ще подготвим документи за подписване на Договор със Структурата за наблюдение и докладване (СНД).

4. Ще ви съпортваме при изпълнение на дейностите по проекта.

5. Ще подготвим документи за процедура/и за избор на изпълнител/и на дейности по проекта

6. Ще изпълним счетоводно отчитане в независима база създадена за нуждите на проектното отчитане

7. Ще изготвим и подадем Финален Отчет при приключване на изпълнение на проектното Ви предложение

4. Ще подготвим визуализацията на проекта и Вашите плакати по образец на УО.

bottom of page