top of page

СКОРО
в 2023

Процедура „Разработване на иновации в предприятията“

Обществено обсъждане  05.2023

Индикативна дата за активиране 29.9.2023

ОП НА ЕС.jpg
Robot hand

Предстоящо кандидатстване 

ЦЕЛ на процедурата: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация (ИСИС 2021-2027).

Общ размер на БФП по процедурата: 127 млн лева, от които 105,41 млн лева са заделени за предприятията в "По-слабо развити региони", в състава на която са включени 5/петте/ региона, без Югозападен регион (ЮЗР), който попада в категорията "Регион в преход".

ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ

Размер на помощта за индивидуален проект: от  50 000 лева до

 • Микро предприятия: 250 000 лева​, но не повече от 100% от реализираните от кандидата СрНПП*2020-2022г

 • Mалки предприятия: 400 000 лева, но не повече от 60% от реализираните от кандидата СрНПП* 2020-2022г 

 • Средни предприятия или Small Mid-Caps500 000 левано не повече от 25% от реализираните от кандидата СрНПП* 2020-2022

 • Големи предприятия,  ЕДИНСТВЕНО в ефективно сътрудничество с МСП:  лева​, но не повече от 10% от реализираните от кандидата СрНПП*2020-2022г

* СрНПП 2020-2022 г., се изчисляват по следния начин: Отчет за приходите и разходите за 2020 г., 2021 г. и 2022г. на кандидата, сборът от стойностите по ред „Нетни приходи от продажби“ (код на реда 15100, кол. 1) от приходната част на отчетите за трите години, делено на 3.

Интензитет на помощта(процент на съфинансиране):  25 до 60%, в зависимост от избрания режим на помощ, категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта.

Срок за изпълнение на одобрен проект: 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Допустими партньори: По настоящата процедура кандидатите могат да участват самостоятелно или в партньорство с друго предприятие.

ДОПУСТИМ КАНДИДАТ ЛИ СЪМ?

ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ

Кандидатите трябва да са:

​1) Да са търговци по смисъла на ТЗ или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.;

3) Да са микро-, малки и средни предприятия (МСП) по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) и Приложение I „Определение за МСП“ към Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, или малки дружества със средна пазарна капитализация (Small Mid-Caps).

​4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022г. в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва:

 •  ​Микро предприятие ≥     80 000 лева

 •  Малко предприятие ≥   200 000 лева

 • Средно предприятие и Small Mid-Caps  ≥   850 000 лева

 • Голямо предприятие ≥  3 000 000 лева​

Допустим проект:

1) Изпълнението на проекта следва да води до разработване на иновация, попадаща в обхвата на една от 5-те тематични области и подобласти на ИСИС 2021-2027,(„Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника”, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии", „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии" и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика").

 

2) Проектите трябва да са насочени към разработване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

ВАЖНО 

По процедурата няма да се приемат за иновации:

 • рутинни промени и модернизации[1];

 • обикновена подмяна или разширение на наличните ДМА и ДНА;

 • внедряване на продукти, които включват само малки естетически промени без наличието на стойностна промяна на предлаганата стока или услуга;

 • приспособяване към изискванията  на отделния клиент, които не  водят до съществени отлики  от предишни продукти;

 • прототип или модел на продукт, който все още не съществува;

 • продукти на фирмите за творчески и професионални услуги, изготвени за определени клиенти, като отчети, книги или филми и др. п.;

 • дейности по търговия на дребно, търговия на едро, транспорт и съхранение, насочени към разширяване на обхвата на продуктите, предлагани на клиентите;

 • преустановяване на използването на бизнес процес, преустановяване на възлагането на бизнес процес или изтегляне на продукт от пазара;

 • промяна, породена от изменението на външно определени цени;

 • определяне на нова корпоративна или управленска стратегия.

[1] Рутинните промени и модернизации включват незначителни промени по стока или услуга, които са очаквани и планирани предварително. Рутинните промени например са актуализации на софтуера, чрез които се идентифицират и премахват само кодиращи грешки и сезонни промени в модела на облекло.

 

3) Изпълнението на проекта следва да води до разработване на иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност (TRL scale): TRL 6 – Технология, демонстрирана в релевантна среда; TRL 7 – Прототип, демонстриран в операционна среда; TRL 8 – Завършена и сертифицирана система; TRL 9 – Изпробвана система в операционна среда.

РАЗХОДИ

ЕЛЕМЕНТ А (задължителен):

1) Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал за срока на изпълнение на проекта – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на иновацията.

2) Разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, вписани в активите на кандидата/партньора и представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на иновацията, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта

3) Разходи за амортизация на сгради и помещения, вписани в активите на кандидата/партньора, необходими за разработването на иновацията, в частта, в която се използват (кв. м.), и за периода, през който се използват за проекта.

4) Разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията:

а) разходи за възлагане на научни изследвания;

б) разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лицa;

в) разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на иновацията;

5) Разходи за материали[1] и консумативи, необходими за разработването на иновацията.

[1] Спомагателни материали, които не представляват ДМА.

ЕЛЕМЕНТ Б 

1) Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв., включващи:

-  разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен модел, и/или промишлен дизайн на разработената иновация;

-  разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“) изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво на разработената иновация;

-  разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от  права върху разработената иновация.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ?

1) Сравнителен анализ на внедряваната иновация на български и английски език; /Анализът  се изготвя от нас и съгласуван с Вас/;

2) Декларации от кандидат и партньор(, ако е приложимо);

КАКВО ЩЕ ВИ СТРУВА?

Стараем се да сме максимално адаптивни и синхронизирани с Вашите потребности и да отговорим максимално адекватно на пазара и възможностите на всеки отделен клиент.

Предлагаме Ви две ценови схеми за  възнаграждението, което ще ни заплатите за съвместната ни работа по кандидатстване, договаряне и изпълнение на одобрен проект, като избора е изцяло Ваш:

ЦЕНОВА СХЕМА 1

 • ТАКСА в размер на 1 500 лева, дължима 5/пет/ работни дни след входиране на проекта в ИСМ-ИСУН 2020 

       и​

 • КОМИСИОННА в размер на 5% от БФП /сумата на одобрената безвъзмездна финансова подкрепа/ , платима до подаване на Финален отчет за изпълнение на проектното предложение.

ЦЕНОВА СХЕМА 2

 • ТАКСА в размер на 1 000 лева, дължима 5/пет/ работни дни след входиране на проекта в ИСМ-ИСУН 2020 

       и​

 • КОМИСИОННА в размер на 8% от БФП /сумата на одобрената безвъзмездна финансова подкрепа/ , платима до подаване на Финален отчет за изпълнение на проектното предложение.

Ние ще изготвим Вашия проект, като:

 1. Ще заявим създаването на профил в ИСУН 2020, ако е приложило, т.е.  нямате ваш такъв. Ще проверим допустимостта на предприятието по Условията по процедурата и ще изчислим Вашите прогнозни точки по критериите за допустимост.

2. Ще изготвим, готови за подпис:

·         Формуляр за кандидатстване

·         Декларации,

Техническа спецификация

·         Ще изготвим бюджет, съгласно условията

3. Ще подготвим документи за подписване на Договор със Структурата за наблюдение и докладване (СНД).

4. Ще ви съпортваме при изпълнение на дейностите по проекта.

5. Ще подготвим документи за процедура/и за избор на изпълнител/и на дейности по проекта

6. Ще изпълним счетоводно отчитане в независима база създадена за нуждите на проектното отчитане

7. Ще изготвим и подадем Финален Отчет при приключване на изпълнение на проектното Ви предложение

bottom of page