Декември 2021

Активна от т 10:00 ч. на 10.12.2021 г. до 16:30 ч. на 23.12.2021 г. 

 

Осигурени са 40 милиона лева от МТИТС за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на лицензирани превозвачи на пътници за преодоляване на икономическите последствия от Пандемията COVID-19. 

Размер на помощта по индивидуален проект: по-висок или равен на 2400 лева и по-нисък или равен на 8% от Нетните приходи от продажби за 2019 г., и не надвишава следните прагове:

 • за големи предприятия, които не са в затруднено положение – 3 500 000 лева;

 • за средни предприятия, които неса в затруднено положение – 400 000 лева;

 • за микро- и малки предприятия – 200 000 лева;

 • за големи предприятия, които са в затруднено положение – 391 000 лева.

 Индивидуалната помощ е държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно раздел т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, приета на 19 март 2020 г. (C (2020) 1863), и нейните изменения C (2020) 2215 и C (2020) 3156, приети съответно на 3 април 2020 г. и 8 май 2020 г., C(2020) 4509 от 29 юни 2020 г., C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г. и C (2021) 564 от 28 януари 2021 г. и е със срок на действие до 31.12.2021.

Допустими кандидати:  

 1. Предприятие, което осъществява  основна икономическа дейност (съгласно данни за 2020 г.) в един от следните сектори съгласно Класификация на икономическите дейности (КИД – 2008):

 • 49.31 Пътнически градски и крайградски транспорт;

 • 49.39 Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде.       

2. Кандидатът е регистрирал спад от поне 20% в приходите за всеки един от избрани от него три месеца от календарните месеци в периода от 01.01.2021 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същите месеци от 2019 г.

3.Кандидатът е регистрирал спад в приходите през 2020 г., спрямо 2019 г. и има нетни приходи от продажби за 2019 г. не по-малко от 30 000 лева.

3. Кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец, регистриран преди 01.01.2020 г и не е подавал Декларация за предприятие с приходи и разходи под 500 лева или без дейност за 2019 г. и 2020 г. към НСИ

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ В ЧЕТИРИ СТЪПКИ

1

КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

Ако имате активен електронен подпис на ПРЕДСТАВЛЯВАЩ* КАНДИДАТА, прескачате тази точка.

Заявявате on-line електонен подпис в b-trust на Борика  или другите доставчици на електронни подписи. Нашият съвет направете си персонален електронен подпис. Първо е на по-ниска цена и Ви позволява да подписвате всички ваши дружества.

! ВНИМАНИЕ

Критерий Първи за оценка е фомулярът да е подписан с валиден КЕП чрез detached signature от всички лица с право да представляват кандидата, независимо дали се представляват заедно и/или поотделно

Това означава, че ако Управителите са повече от един, ще Ви са необходими КЕП за всички тях. 

*В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, Формулярът се подписва от всяко от тях при подаването.

2

 • Избирате си  ТРИ МЕСЕЦА ОТ 1.01.2021 г, за които имате СПАД ПОНЕ 20% спрямо СЪЩИТЕ месеци от 2019 г 

! ВНИМАНИЕ:​ 

 1. По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в приходите е Справката-декларация по ЗДДС, подавана към НАП [Раздел А, к.01 - к.12 + к.17 + к.18 + к.19] за избрания месец от 2021г и съответстващия му за 2019г

 2. По отношение на кандидати, които не са регистрирани по ЗДДС и не са задължени да подават Справката-декларация по ЗДДС, източник относно спада в приходите са оборотни ведомости за избраните месеци от 2021 г. и съответстващите им за 2019 г., които се прилагат към Заявлението от кандидата.

 • ПРОВЕРЯВАТЕ имате ли:

       - СПАД В 2020 спрямо 2019;

       - Нетни приходи от продажби за 2019 г. не по-малко от 30 000 лева;

       - Нямате задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и/или общините преди 01.01.2020 г., доказани установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и които не са разсрочени, отсрочени или обезпечени.; / Не важи за предприятия в затруднено положение към 31.12.2019 г./;

3

ПРОФИЛ В СУНИ

Ако имате създаден профил, прескачате тази точка.

На посочен от Вас адрес на електронна поща, име, фамилия и телефон на лице за контакт, АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД ще заяви създаването на профил в СУНИ.  Профилът, който ще бъде създаден се обвързва с  посочената от Вас електронна поща, в нея ще получавате съобщения в етапа на оценка на подадения проект.  

 

ОБЪЩАМЕ ВИ ВНИМАНИЕ! СУНИ е система за управление на Наионални донорски схеми и е различна от ИСУН, дотолкова че са две независими платформи и регистрация в едната, не дава достъп до другата.

4

ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТА В СУНИ

4.1 Ние ще ви проверим служебно за свързаност и активна регистрация в ТР на АВ и Националния туристически регистър, воден МТ, Регистър на  получена помощ в регисър deminimis . Ще подготвим ващия Формуляр за кандидатстване

4.2 За определяне и попълване на размера на заявената помощ в раздел Бюджет на Формуляр за кандидатстване, Вие изисквате от счетоводството СПРАВКА с подадени данни в НСИ за 2019 и 2020 г за шифър 15100 от ОПР, проценти на основна дейност по КИД 2008 от ОПР, уникален регистрационен номер и IBAN.

 

4.3 АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД Ви подготвя всички нужни Декларации, заявления и приложения (,които Вие подписвате и/или заверявате с КЕП), както и Формуляра за кандидатстване, във вид готов за подаване, проверен за грешки.

4.4. Подаване на предложението в ИСУН2020, с дистанционен съпорт от АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД​

КАКВО ЩЕ ВИ СТРУВА РАБОТАТА С НАС?

От АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-я ЕООД Ви предоставяме две ЦЕНОВИ СХЕМИ, от които Вие да изберете. 

 • ЦЕНОВА СХЕМА I = ТАКСА COVID-19 /500BGN/ + КОМИСИОННА 5% от одобрен размер на БФП/безвъзмездна финансова помощ/

I. ТАКСА COVID-19 е в размер от 500 лева, срещу която ще изготвим Вашия проект и ще проследим Вашия проект до неговото одобрение, като:

1. Ще заявим създаването на профил в СУНИ по точка 3.

2. Ще изготвим, готови за подпис: Формуляр за кандидатстване,  Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, Декларация по образец за изпълнени условия по Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19,  Декларация по образец за съгласие за предоставяне на данните на кандидата от Националния статистически институт на Министерството на туризма по служебен път

3. Ще Ви съпортваме при подписване и подаване на проектно предложение по схемата в СУНИ.

Такса COVID-19 ще е дължима 5 работни дни след входиране на проекта в СУНИ.

II. КОМИСИОННАТА е в размер от 5% от сумата на одобрената безвъзмездната помощ, срещу която ще проследим Вашия проект до неговото одобрение, като:

1. Ще подготвим документи за подписване на Договор с администратора на помощта

2. Ще подготвим и подадем Финален отчет за приключване на изпълнението на проекта

Комисионната е дължима  до 5 работни дни след входиране на Финален отчет пред администратора на помощта.

 

 • ЦЕНОВА СХЕМА II = ТАКСА 0 BGN + КОМИСИОННА 9% от одобрен размер на  БФП  

Ще изпълним всички дейности по подготовка, подаване на формуляр за кандидатстване и приложения, договориране и изпълнение на сключен Договор с администратора на помощта и неговото отчитане, за което Вие заплащате единствено КОМИСИОННА 9% от одобрен размер на БФП, но не по-малко от 500BGN. Дължима до 5 работни дни след публикуване на Решение за одобрение на Вашето проектно предложение по схемата.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1.

 Разходи, необходими за покриване на текущите нужди на предприятието и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната от предприятието дейност (продукт/услуга) по допустимите икономически кодове

2.

Да бъдат извършени след 1.03.2020 г. и до датата на представяне на финалния отчет за изпълнение на проекта

3.

Да са действително платени от бенефициента (т.е. да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи, включително стойността на ДДС), по банков път или в брой, не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта. Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за допустими

4.

Да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи.

5.

Р-дите да са за:

 • суровини, материали и консумативи;

 • за външни услуги;

 • за персонал  (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя,  с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).