Януари 2022

ПОМОЩ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ТУРИЗМА 
от МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА по
схема BG-176789478-2021-06

Активна от 28.1.2022 до 4.2.2022г 

 

Осигурени са 30 милиона лева от Министерство на Туризма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на предприятия, упражняващи основна и/или допълнителна дейност в Туристическия сектор, за преодоляване на икономическите последствия от Пандемията COVID-19 . 

Размер на помощта по индивидуален проект: Средствата се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените заявления за подпомагане и реализирания оборот без ДДС през 2019 г., като максималният размер е

 •  до 20% от реализирания оборот без ДДС през 2019 г.

 • до 4 498 409 лв. (2 300 000 евро) на ниво група свързани предприятия, като всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение преди облагане с данъци или други такси.

 Индивидуалната помощ е държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно раздел т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, приета на 19 март 2020 г. (C (2020) 1863), и нейните изменения C (2020) 2215 и C (2020) 3156, приети съответно на 3 април 2020 г. и 8 май 2020 г., C(2020) 4509 от 29 юни 2020 г., C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г. и C (2021) 564 от 28 януари 2021 г. и е със срок на действие до 31.12.2021.

Допустими кандидати:  

 1. Предприятие от Туристическия сектор, което осъществява (основна и/или допълнителна) дейност в един от допустимите кодове по КИД-2008:

 • „Хотелиерство“ – КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90;

 • „Ресторантьорство“ – КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30;

 • „Туроператорска дейност“ – КОД: 79.11, 79.12 и 79.90;

 • „Организиране на конгреси и търговски изложения“ – КОД: 82.30;

 • „Други дейности по хуманно здравеопазване“ – КОД: 86.90;

 • ОТПАДАТ „Експлоатация на зали за представления“ – КОД: 90.04;

 • „Дейности, свързани с развлечения и отдих“ – КОД: 93.19, 93.21, 93.29;

 • ПОД ВЪПРОС „Поддържане на добро физическо състояние“ – КОД: 96.04;

2. Имат Реализиран спад  равен или по-голям от 500 лв, изчислен по формулата

Реализирания оборот през 2019 г. без ДДС (-)минус Сумата [от Реализирания оборот през 2020 г. без ДДС и всички получени държавни помощи през 2020 и 2021 г. на предприятието],

където

Реализирания оборот през е Код 15100 от ОПР, по бланка на НСИ

3. Предприятие, което има регистрация за осъществяване на съответната дейност (основна и/или допълнителна), когато за същата се изисква регистрация с нормативен акт;

4. Предприятие, което към 31 декември 2019 г. не е в затруднено положение;

5. Предприятие, което е регистрирано преди 01.01.2019 г. и е реализирало оборот над 500 лв. за 2018 г. и над 500 лв. за 2019 г.;

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ В ТРИ СТЪПКИ

1

КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

Ако имате активен електронен подпис на ПРЕДСТАВЛЯВАЩ* КАНДИДАТА, прескачате тази точка.

Заявявате on-line електонен подпис в b-trust на Борика

Нашата препоръка е да заявите и да издадете Персонален електронен подпис, с него можете да подписвате всички документи на дружества, на които се представляващ, както и да можете да се възползвате от пубични услуги, прадлагани от редица адмистративни служби и като юридическо и като физическо лице, пък и струва 9 пъти по-евтино.

*В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, Формулярът се подписва от всяко от тях при подаването.

2

ПРОФИЛ В СУНИ

Ако имате създаден профил, прескачате тази точка.

На посочен от Вас адрес на електронна поща, име, фамилия и телефон на лице за контакт, АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД ще заяви създаването на профил в СУНИ.  Профилът, който ще бъде създаден се обвързва с  посочената от Вас електронна поща, в нея ще получавате съобщения в етапа на оценка на подадения проект.  

 

ОБЪЩАМЕ ВИ ВНИМАНИЕ! СУНИ е система за управление на Наионални донорски схеми и е различна от ИСУН, дотолкова че са две независими платформи и регистрация в едната, не дава достъп до другата.

3

ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТА В СУНИ

3.1 Ние ще ви проверим служебно за свързаност и активна регистрация в ТР на АВ и Националния туристически регистър, воден МТ, Регистър на  получена помощ в регисър deminimis . Ще подготвим ващия Формуляр за кандидатстване

3.2 За определяне и попълване на размера на заявената помощ в раздел Бюджет на Формуляр за кандидатстване, Вие изисквате от счетоводството СПРАВКА с подадени данни в НСИ за 2018,2019 и 2020 г за шифър 15100 от ОПР, проценти на основна и допълнителна дейност по КИД 2008 от ОПР в досустими ик.дейности, уникален регистрационен номер и IBAN.

 

3.3 АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД Ви подготвя всички нужни Декларации, заявления и приложения (,които Вие подписвате и/или заверявате с КЕП), както и Формуляра за кандидатстване, във вид готов за подаване, проверен за грешки.

3.4. Подаване на предложението в СУНИ2020, с дистанционен съпорт от АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД​

КАКВО ЩЕ ВИ СТРУВА РАБОТАТА С НАС?

От АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-я ЕООД Ви предоставяме две ЦЕНОВИ СХЕМИ, от които Вие да изберете. За да сме максимално прозрачни към Вас и за да Ви дадем пълна свобода на избора, обръщаме внимание, че 30 млн BGN ще се разпределят ПРОПОРЦИОНАЛНО. Изберете Ценовата си схема, в зависимост от индивидуалният резултат, който залагате за Вашето предприятие.

 • ЦЕНОВА СХЕМА I = ТАКСА COVID-19 /500BGN/ + КОМИСИОННА 5% от одобрен размер на БФП/безвъзмездна финансова помощ/

I. ТАКСА COVID-19 е в размер от 500 лева, срещу която ще изготвим Вашия проект и ще проследим Вашия проект до неговото одобрение, като:

1. Ще заявим създаването на профил в СУНИ по точка 3.

2. Ще изготвим, готови за подпис: Формуляр за кандидатстване,  Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, Декларация по образец за изпълнени условия по Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19,  Декларация по образец за съгласие за предоставяне на данните на кандидата от Националния статистически институт на Министерството на туризма по служебен път

3. Ще Ви съпортваме при подписване и подаване на проектно предложение по схемата в СУНИ.

Такса COVID-19 ще е дължима 5 работни дни след входиране на проекта в СУНИ.

II. КОМИСИОННАТА е в размер от 5% от сумата на одобрената безвъзмездната помощ, срещу която ще проследим Вашия проект до неговото одобрение, като:

1. Ще подготвим документи за подписване на Договор с администратора на помощта

2. Ще подготвим и подадем Финален отчет за приключване на изпълнението на проекта

Комисионната е дължима  до 5 работни дни след входиране на Финален отчет пред администратора на помощта.

 

 • ЦЕНОВА СХЕМА II = ТАКСА 0 BGN + КОМИСИОННА 9% от одобрен размер на  БФП  

Ще изпълним всички дейности по подготовка, подаване на формуляр за кандидатстване и приложения, договориране и изпълнение на сключен Договор с администратора на помощта и неговото отчитане, за което Вие заплащате единствено КОМИСИОННА 9% от одобрен размер на БФП, но не по-малко от 500BGN. Дължима до 5 работни дни след публикуване на Решение за одобрение на Вашето проектно предложение по схемата.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1.

 Разходи, необходими за покриване на текущите нужди на предприятието и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната от предприятието дейност (продукт/услуга) по допустимите икономически кодове

Разходите са допустими, когато са платени изцяло в срока от одобрението на финасирането до  подаване на Отчетен доклад, в шестмесечен срок за приключване на изпълнение на проекта по схемата.

2.

Да бъдат извършени след 1.03.2020 г. и до датата на представяне на финалния отчет за изпълнение на проекта. 

3.

Да са действително платени от бенефициента (т.е. да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи, включително стойността на ДДС), по банков път или в брой, не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта. Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за допустими

4.

Да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи.

5.

Р-дите да са за:

 • суровини, материали и консумативи;

 • за външни услуги;

 • за персонал  (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя,  с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).