top of page

Декември
2022

"Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения"

Обществено обсъждане от 18.11.2022 до 2.12.2022г 

Индикаривна дата на активиране от 21.12.2022 г.

1628616765-800x498-1.jpg

Обществено обсъждане 

Настоящата процедура за директно предоставяне на средства е в изпълнение на инвестиция в Компонент „Научни изследвания и иновации“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Подкрепа за български предприятия за изпълнение на проекти, отличени с „Печат за високи постижения“ от Европейския иновационен съвет за периода 2018-2023 г. в конкурсните сесии на програми „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“. С цел проследяване ефекта от процедурата, СНД ще проследява количествено и качествено как изпълнението на проектите и на дейностите допринасят за повишаване иновативния потенциал на подпомогнатите предприятия. Ефектът ще се проследява спрямо заложените в проектите на конкретните бенефициенти стойности/показатели/оценки за икономически и/или социални ефекти.

Общ размер на БФП* по процедурата: 118,56 млн.лв.*, като от тях 15 412 800 лв. са за невъзстановим ДДС

* По настоящата процедура се прилага чл. 25а Помощи за проекти, които са получили знак за качество „Печат за високи постижения“ от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014.

Съгласно изискванията на чл. 25а на Регламент на Комисията (ЕС) 651/2014, максималният размер на помощта не надвишава 2 500 000 евро или 4 889 575 лв. на МСП за проект за научноизследователска и развойна дейност или проучване за осъществимост.

ВАЖНО: Безвъзмездното финансиране по процедурата може да се натрупва с всякаква друга държавна помощ във връзка със същите допустими разходи, които се припокриват частично или напълно, само ако това натрупване не води до надхвърляне на най-високия размер или интензитет на помощта, приложим за тази помощ.

BG-RRP-vline.jpg

ДОПУСТИМ КАНДИДАТ ЛИ СЪМ?

Кандидатите трябва да са:

  1. Предприятия, чиито проекти са отличени с „Печат за високи постижения“ по програми “Хоризонт 2020” и “Хоризонт Европа” в периода от 2018 г. до 2023 г. вкл. (Seal of Excellence, SoE);

  2. Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

  3. Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36), за което се попълва Декларация по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП;​

ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ

Допустим кандидат ли съм?

ДЕЙНОСТИ

По процедурата са допустими дейности, които:

1) Да водят до постигане целта на процедурата.

2) Да са определени като допустими според правилата на програма „Хоризонт 2020“ или програма „Хоризонт Европа“, с изключение на дейностите, които излизат извън обхвата на действията за експериментално развитие. 

3) Да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ и с принципите на равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички.

4) Да се изпълняват само на територията на Република България.

5) Дейностите следва да подкрепят съзряването и/или утвърждаването (валидиране) на новата технология от лабораторията до средата, в която да се прилага (прототипиране, формулиране, моделиране, потребителско тестване и други тестове за утвърждаване), както и проучвания и разработване на устойчиви казуси от бизнеса и бизнес модели насочени към комерсиализация, така че да се подпомогне съзряването на технологията и/или бизнес идеята и така да я превърне в готова за пазарна реализация.

6) По-конкретно допустимите дейности:

а) могат да включват в зависимост от нивото на зрялост на технологията, подходяща комбинация от изследвания, технологично развитие и дейности по валидиране, за да се повиши зрелостта на технологията;

б) могат да са насочени към готовността на пазара за комерсиализация и внедряване (проучване на пазара, бизнес казуси, перспективи за растеж, защита на интелектуална собственост, т.н.) и други важни аспекти на регулиране, сертифициране и стандартизация.

в) могат да включват дейности за комуникация и разпространение с цел максимизиране на въздействието от технологичната разработка: в случай, че проектното предложение бъде одобрено за финансиране, в 6 месечен срок от подписване на договор е необходимо е да се представи разработен план за преход на технологията от разработката до пазара (tech-to-market transition plan), както и подробен план за разпространение и експлоатация, включително съдържащ „комуникационни дейности“.

РАЗХОДИ

При предоставяне на безвъзмездно финансиране по настоящата процедура ще бъдат взети под внимание само „допустимите разходи”, детайлно описани по-долу и съответстващи на категориите разходи по програмите „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“ и максимално допустимите размери на финансиране на съответната категория разход. Бюджетът представлява предварителна оценка на очакваните разходи и максимален размер на допустимите разходи.

Разходооправдателните документи следва да бъдат издадени в периода на допустимост на разходите по процедурата – след датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция по програми „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“ към Европейската комисия, но не по-рано от 01.02.2020 г. и до датата на представяне на финален отчет.

Това са:

1. Преки разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя, произтичащи от националното законодателство) на персонал назначен на трудов договор – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите по проекта;

2. Други преки разходи, в т.ч. разходи за закупуване на стоки и услуги, пътни разходи, в т.ч.

2.1. Разходи за закупуване на оборудване и инструменти за целите на проекта, представляващи дълготраен материален актив (ДМА)

2.2. Разходи за амортизация на налично собствено оборудване и инструменти, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.

2.3. Разходи за материали и консумативи, необходими за изпълнение на дейностите по проекта;

2.4. Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни разходи и разходи за медицинска застраховки застраховка за времето на  командировката в чужбина) в страната и чужбина,  свързани дейностите по проекта, в съответствие с Наредбата за командировките в страната и с Наредбата за служебни командировки и специализации в чужбина.

2.5. Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. разходи за разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен  нематериален актив (ДНА).

2.6. Преки разходи за подизпълнитeли, отговарящи на условията за допустимост на разходите, посочени в т. 14.1, когато тези разходи се отнасят до част от дейност по проекта. Задачите, които ще се изпълняват от подизпълнители и разходите за тях трябва да са заложени в Анекси 1 и 2 на проектното предложение;

3. Разходи за предоставяне на сертификат за финансово становище.

Разходите за сертификат за финансово становище са приложими в случаите, когато сумата на искането за плащане е равна или по-голяма от 325 000 евро, в съответствие с чл. 36, т. 5 от Регламент (EС) 2021/695; чл.203 от Регламент (ЕС) 2018/1046.

4. Други разходи: Разходи за разпространение и защита на резултатите, за преводи, публикации, обучения, сертификати, финансови гаранции.

 

5. Непреки разходи – 25% от преките допустими разходи, с изключение на преките разходи за подизпълнители и всякакви единични разходи или еднократни суми, които включват непреки разходи.

BG-RRP-.jpg

КАКВО ЩЕ ВИ СТРУВА?

Стараем се да сме максимално адаптивни и синхронизирани с Вашите потребности и да отговорим максимално адекватно на пазара и възможностите на всеки отделен клиент.

Предлагаме Ви стандартна ценова схема за  възнаграждението, което ще ни заплатите за съвместната ни работа по кандидатстване, договаряне и изпълнение на одобрен проект, като избора е изцяло Ваш:

ЦЕНОВА СХЕМА

  • ТАКСА в размер на 1000 лева, дължима 5/пет/ работни дни след входиране на проекта в ИСМ-ИСУН 2020  

       и

  • КОМИСИОННА в размер на 10% от БФП /сумата на одобрената безвъзмездна финансова подкрепа/, платима 5/пет/ работни дни след одобряване на проектното предложение. 

Ние ще изготвим Вашия проект, като:

1. Ще заявим създаването на профил в ИСУН 2020, ако нямате ваш такъв. Ще проверим допустимостта на предприятието по Условията по процедурата и ще изчислим Вашите прогнозни точки по критериите за допустимост.

2. Ще изготвим, готови за подпис:

  • Формляр за кандидатстване

  • Декларации

  • Заявени услуги и решения съгласно Списъка на допустимите разходи

3. Ще подготвим документи за подписване на Договор със Структурата за наблюдение и докладване (СНД).

4. Ще ви съпортваме при изпълнение на дейностите по проекта.

5. Ще изготвим и подадем Финален Отчет при приключване на изпълнение на проектното Ви предложение

bottom of page