top of page

Юни
2023

Процедура "Подкрепа за за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)"

Обществено обсъждане от 23.2.2023 до 23.3.2023г 

Активна от 3.6.2023г до 2.11.2023

Industrial Building

Размер на БФП/безвъзмездна финансова подкрепа/ за индивидуален проект( индустриална зона/парк):

 • Минимален размер на БФП:      3 000 000 лева

 • Максимален размер на БФП:   40 000 000 лева

 

Интензитет на БФП:  По Дейност 1,  Дейност 2 и Дейност 4 максималният размер на безвъзмездното финансиране за кандидата при режим „непомощ“ е 80% от допустимите разходи.

По Дейност 3  е до 50%, в зависимост от място на изпълнение и категорията на предприятието, с изключение

 • Микро и малки предприятия -  в ЮЗР (NUTS-2) 5: София град и Област Перник - 40% , Област Кюстендил- 45 %

 • Средни предприятия - в ЮЗР (NUTS-2) 5: София град (столица) и Област Перник - 30% , Област Кюстендил- 35 %

 • Големи предприятия - в ЮЗР (NUTS-2) 5:  София град (столица) и Област Перник - 20% , Област Кюстендил- 25 %

Срок за изпълнение на одобрен проект: 30 (тридесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

Допустими партньори: По настоящата процедура кандидатите могат да участват индивидуално или съвместно с партньори.

Режим на помощта за кандидата: два режима - „Регионална инвестиционна помощ“ по Регламент (ЕС) № 651/2014 на ЕК или „Минимална помощ” (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

BG-RRP-.jpg

ДОПУСТИМ КАНДИДАТ ЛИ СЪМ?

Кандидатите трябва да са:

​1) Да са оператори на индустриални паркове/зони, които са:

 •  ​държавни, когато собственик е държавата;

 •  общински, когато собственик е една община;

 • съвместни, когато собственик е държавата и една или повече общини, както и когато собственик са две или повече общини;

 • частни, когато Кандидат е юридическо лице, регистрирано като търговец, включително когато държавата и/или една или повече общини участват в юридическото лице с блокираща квота (с участие равно или по-голямо от 30%);

2) Да са търговско дружество с над 50% държавно участие в капитала или в което държавата по друг начин упражнява доминиращо влияние, или чрез дъщерно дружество на такова дружество, ако чрез него държавата контролира повече от 50 на сто от дяловете/акциите с право на глас или по друг начин упражнява доминиращо влияние (публично предприятие по смисъла на чл. 2, т. 1 или т. 2 от Закона за публичните предприятия), когато собственик на индустриалната зона или парк е държавата или участва в съвместна индустриалната зона или парк, или

3) Търговско дружество с над 50% участие на съответната община в капитала или в което общината по друг начин упражнява доминиращо влияние, или чрез дъщерно дружество на такова дружество, ако чрез него общината контролира повече от 50 на сто от дяловете/акциите с право на глас или по друг начин упражнява доминиращо влияние  (публично предприятие по смисъла на чл. 2, т. 1 или т. 2 от Закона за публичните предприятия), когато собственик на индустриалната зона или парк е общината или участва в съвместна индустриалната зона или парк, или

4) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство

5) Да са микро, малки, средни или големи предприятия, които са реализирали нетни приходи от продажби(НПП) общо за 2020-та, 2021-ва и 2022-ра финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

 • Микро предприятие ≥   210 000 лева, като НПП за 2022 ≥      52 000 лева

 •  Малко предприятие ≥   750 000 лева, като НПП за 2022 ≥   187 000 лева     

 • Средно предприятие≥3 000 000 лева, като НПП за 2022 ≥   750 000 лева     

 • Голямо предприятие≥ 5 500 000 лева​, като НПП за 2022 ≥ 3 000 000 лева​

В случай, че са новообразувани предприятия, които нямат приключила финансова година, т. 5 е неприложима, като кандидатите следва да предвидят в своя Бизнес план (Приложение 8), че ще постигнат посочените НПП, съобразно категорията предприятие, през 2025 година.

7) Територията на индустриален парк/зона не може да бъде по-малка от 300 дка, освен в следните случаи:

7.1) под 300 дка, но не по-малка от 100 дка, когато индустриалният парк/зона е специализиран за високотехнологични дейности по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на инвестициите и е обособен в територия от разновидност „високотехнологична производствена зона“ по смисъла на наредбата по чл. 13, ал. 1 от Закона за устройство на територията;

7.2)  под 100 дка, но не по-малко от 10 дка, когато индустриалният парк/зона е специализиран за високотехнологични дейности по смисъла на § 1, т. 11, буква "б" от допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на инвестициите.

ДЕЙНОСТИ

Настоящата процедура са предложения за изпълнение на инвестиции, включва допустими дейности, както следва:

 • Дейност 1: Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на довеждаща техническа инфраструктура – елементи на публична (държавна или общинска) техническа инфраструктура, до индустриалния парк/зона.

 • Дейност 2: Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на вътрешна техническа инфраструктура, в границите на индустриалния парк/зона.

 • Дейност 3: Изграждане на научноизследователска (иновативна) инфраструктура за осъществяване на научно-изследователска и развойна дейност.

Допустимо е изграждане, ремонт, реконструкция или преустройство на помещения за осъществяване на научно-изследователска и развойна дейност, иновации и технологичен трансфер, лаборатории за изпитвания и тестове, свързани с дейността на предприятията, в случай че предприятията в парка/зоната имат необходимост от нея.​

 • Дейност 4: Изграждане на екологична вътрешна инфраструктура, създаваща иновативни, устойчиви и екологични възможности за индустриалните производства в парковете и зоните

Допустимо е изграждане и присъединяване на новоизградените точки за зареждане, както и закупуване, доставка и монтаж на зарядни станции на слънчеви батерии за електромобили.​

ВАЖНО 

ПИИ задължително следва да съдържа Дейност 1 и/или Дейност 2.

С приоритет са предложения за изпълнение на инвестиции на индустриални паркове/зони, попадащи на територията на Северна България.

РАЗХОДИ

Допустими за финансиране са следните категории разходи, обособени в две групи – преки и непреки.

ПРЕКИ РАЗХОДИ

„Преки“ са разходите, които се извършват в изпълнение на предвидените по проекта на крайния получател допустими дейности и пряко допринасят за постигането на неговите цели и резултати.

I Разходи за СМР

1)  Разходи за изпълнение на техническа инфраструктура за Индустриалния парк/зона (проектиране; строителство; упражняване на надзор по време на строителството – авторски и строителен; Разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни и съгласувателни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи и експлоатационни дружества)

Финансирането на разходите за СМР по т. 1 се предоставя директно на съответния партньор, като в ИСУН 2020 за всеки партньор се добави нов бюджетен ред по т. 1.1. и чрез натискане на бутон „Детайли“ се попълни информация от падащо меню „Организация“.

1.1) Разходи за СМР за довеждаща техническа инфраструктура – елементи на публична (държавна или общинска) собственост, до границите на индустриалния парк/зона по дейност 1 (Режим „непомощ“, съгласно т.1) са допустими, както следва:

- изготвяне на работен/технически проект и авторски надзор;

- строително-монтажни работи;

При възлагане на инженеринг непредвидени разходи за СМР не се финансират по настоящата процедура.

- набавянето на необходими съгласувателни и разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи;

- въвеждане на обекта в експлоатация;

- строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ;

- оценка на съответствието на проектите, съгласно чл. 142, ал. 4, 5 и 6 от ЗУТ;

- услуги, които са пряко свързани с проекта, финансиран по настоящата процедура и са необходими за неговата подготовка и изпълнение, като инженерни и технически изследвания, геоложки/геодезически проучвания, и др.

II Разходи за материални активи

2) Разходи за материални активи

2.1) Разходи за материални активи за изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на вътрешна техническа инфраструктура (Дейност 2 от УК) – режим „Помощ“ съгласно чл. 56 от Регламент (ЕС) № 651/2014г.

Допустими са разходи, свързани с инвестиционни помощи за местни инфраструктури, представляващи изпълнение (строителство) на пътна инфраструктура, ВиК мрежа, тротоари и велоалеи, електроразпределителна, газоразпределителна и телекомуникационна мрежи, улично осветление с прилежащите елементи и системи за енергийна ефективност, съоръжения, както и разходите за тяхното придобиване;

2.2) Разходи за материални активи за изграждане на научноизследователска (иновативна) инфраструктура за осъществяване на НИРД (Дейност 3 от УК) – режим „Помощ“, съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 г.,

Допустими са разходи, представляващи строителство/ремонт на сгради, както и разходите за тяхното придобиване;

2.3) Разходи за материални активи за изграждане на екологична вътрешна инфраструктура (Дейност 4 от УК) – режим „Минимална помощ“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 г.,

Допустими са разходи, свързани с помощ за изграждането на зарядни станции на слънчеви батерии за електромобили, представляващи строителство на съоръжения, както и разходи за тяхното придобиване.

По Процедурата непреките разходи, които са свързани с възнагражденията на персонала по администриране на проекта - ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или технически персонал, както и административните разходи, свързани с управлението на проекта (в т. ч. и разходи за информация и комуникация) са за сметка на крайния получател и не се включват в общата стойност на бюджета.

„Непреки разходи“ са разходите, които са свързани с изпълнението на дейности, предвидени в проекта, които не допринасят пряко за постигането на неговите цели и резултати, но са необходими за неговото цялостно администриране, управление, оценка и добро финансово изпълнение.

BG-RRP-.jpg

КАКВО ЩЕ ВИ СТРУВА?

Стараем се да сме максимално адаптивни и синхронизирани с Вашите потребности и да отговорим максимално адекватно на пазара и възможностите на всеки отделен клиент.

Предлагаме Ви две ценови схеми за  възнаграждението, което ще ни заплатите за съвместната ни работа по кандидатстване, договаряне и изпълнение на одобрен проект, като избора е изцяло Ваш:

ЦЕНОВА СХЕМА

 • ТАКСА в размер на 5 500 лева, дължима 5/пет/ работни дни след входиране на проекта в ИСМ-ИСУН 2020 

       и​

 • КОМИСИОННА в размер на 2,5% от БФП /сумата на одобрената безвъзмездна финансова подкрепа/ , платима до подаване на Финален отчет за изпълнение на проектното предложение.

Ние ще изготвим Вашия проект, като:

 1. Ще заявим създаването на профил в ИСУН 2020, ако е приложило, т.е.  нямате ваш такъв. Ще проверим допустимостта на предприятието по Условията по процедурата и ще изчислим Вашите прогнозни точки по критериите за допустимост.

2. Ще изготвим, готови за подпис:

·         Формуляр за кандидатстване

·         Декларации,

Техническа спецификация

·         Ще изготвим бюджет, съгласно условията

3. Ще подготвим документи за подписване на Договор със Структурата за наблюдение и докладване (СНД).

4. Ще ви съпортваме при изпълнение на дейностите по проекта.

5. Ще подготвим документи за процедура/и за избор на изпълнител/и на дейности по проекта

6. Ще изпълним счетоводно отчитане в независима база създадена за нуждите на проектното отчитане

7. Ще изготвим и подадем Финален Отчет при приключване на изпълнение на проектното Ви предложение

bottom of page