top of page

Октомври
2022

Процедура "Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия"

Обществено обсъждане от 31.8.2022 до 30.9.2022г 

Активна от 17.10.2022 г. до 19.12.2022г

Freelancer Working from Home
Процедура
ID
Брой подадени ПИИ
Заявена БФП
Бюджет на процедурата
Одобрени
Резерви
"ИКТ и киберсигурност в МСП"
BG-RRP-3.005
7689
146478923
30600000

На 22.2.2023 г. е обявено класирането  на подадени ПИИ/проекти/ по процедурата. Одобрени са 1599 ПИИ, с резултат от 30-25 точки. В резерви са ПИИ с 25-5 точки. Предстои актуализация на бюджета по процедурата!

На 19.12.2022 г приключи кандидатстването по процедурата:

BG-RRP-vline.jpg

ДОПУСТИМ КАНДИДАТ ЛИ СЪМ?

Кандидатите трябва да са:

 1. Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. 

 2. Регистрирани не по-късно от 31.12.2019г;

 3. Отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно закона;

 4. Да е реализирал Нетни приходи от продажби за 2021-ва година, според категорията на предприятието:

 • Микро ≥ 41 хил.лв,

 • Малко 82 хил.лв,

 • Средно ≥ 123 хил.лв;

   5. Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1/едно/ заето лице

​   6. Кандидатите могат да участват в процедурата чрез подбор на проекти и да получат БФП, в случай че основната им икономическа дейност не попада в недопустимите сектори, посочени в т. 11.2 от Условията за кандидатстване.

   7. Кандидатите не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездно финансиране, в случай че са предприятие, получило ваучер по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

ВНИМАНИЕ Това е първата процедура, по която адвокатските дружества са изрично посочени като допустими кандидати.

Осъществяваната от адвокатските дружества дейност се определя като стопанска или независима икономическа дейност на предприятие, отчитат се по ЗКПО и ЗСч, съставят ГФО като всяко друго предприятие и го подават в статистиката. Оспорени са общите условия по предходна програма от ВАС, че адв.дружества са предприятия като всяко друго, поради което е прието, че няма основания за изключването им от кръга на допустимите кандидати и са зачетени от СНД на МИР.

!!! ВНИМАНИЕ:

Всички потребители изчислили точки до 17.10.2022г да пресметнат отново точки по актуализирани калкулатори по процедурата

Важно съобщение 

ДЕЙНОСТИ

По процедурата са допустими услуги и решения от следните три групи:  Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения; Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси; Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията. Предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват една или повече от услугите/решенията съгласно Списъка.

Услугите и решенията съгласно Списъка, включени в предложенията, могат да бъдат въведени/ползвани като:

- готови решения, съответстващи на нуждите на предприятието;

- персонализирани услуги/решения, разработени в съответствие с нуждите на предприятието;

- SaaS (Software as a service), когато е приложимо.

Крайният резултат от услугите/решенията, включени в предложенията за изпълнение на инвестиции се удостоверява посредством протокол за въвеждане/доклад/лиценз/технически паспорт/друг документ, удостоверяващ право на собственост или право на ползване на съответното решение. Ако в срока на изпълнение на проекта не бъде получен приложимия документ, извършените разходи за съответната услуга/решение няма да бъдат признати.

ВНИМАНИЕ 

1.Задължителен елемент на всички ИКТ услуги и решения е предоставянето на обучение за служителите на предприятието-кандидат за работа с внедрените ИКТ решения;

2. Дейност 2 или Дейност 4 са допустими единствено, ако се изпълнява в проекта  Дейност 1 или релевантно Дейност 3.  От друга страна изпълнението на Дейност 1 или Дейност 3 не изисква/задължава изпълнение на Дейност 2 или Дейност 4.

3.  По процедурата не могат да се придобиват хардуерни елементи, които не са включени в минималния обхват и не са изрично изброени като допълнителни хардуерни елементи, необходими за въвеждането на съответната услуга/решение съгласно Списъка.

4. Предложенията могат да включват или услуга/решение за въвеждане на цялостна ERP система(Дейност 6) или услуги/решения за въвеждане на отделните модули, т.е.  Дейност 8, Дейност 9 и  Дейност 10 от Списъка;

5. Услугите/решенията в областта на ИКТ, включени в предложенията за изпълнение на инвестиции следва да се ползват/поддържат в предприятието - краен получател най-малко 1 (една) година от окончателното плащане.

 • Дейност 1: Създаване на онлайн магазин.   ( Пределна цена, без ДДС: 10 700 лв.

Мин. изисквания: • Система за управление на съдържание и продукти, която позволява организацията самостоятелно да извършва промени;• Наличие на функционалност за продуктови филтри;• Наличие на функционалност за свързани продукти;• Спазване на изискванията за информационна сигурност, извършена проверка за SQL injection, използване на криптиране на HTTPS (например TLS 1. 2 или по-нов);• Възможност за многоезичност – минимум 2 езика;• Чат бот / Чат система за комуникация с клиенти;• Адаптивен (responsive) дизайн, поддържащ различни размери на екраните на посетителите;• Регистриран собствен домейн;• Разработена интегрирана политика за поверителност на личните данни, включително политика за бисквитки в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR);• Интегрирана система за електронни плащания (като например плащания с банкови карти и/или други);• Имплементирани инструменти за анализ на поведението на потребителите;• Изградено базово SEO (Search Engine Optimization) - минимум SEF URLs, Breadcrumps и мета данни за всяка страница.

 • Дейност 2: Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения онлайн магазин

   ( Пределна цена, без ДДС:  4 700 лв.

Мин. изисквания: • Регистрирана търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения онлайн магазин.

 • Дейност 3: Създаване на корпоративен уебсайт .   ( Пределна цена, без ДДС: 8 000 лв.

Мин. изисквания:• Система за управление на съдържанието, позволяваща организацията самостоятелно да извършва промени;• Разработена интегрирана политика за поверителност на личните данни, включително политика за бисквитки в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR);• Спазване на изискванията за информационна сигурност, извършена проверка за SQL injection, използване на криптиране на HTTPS (например TLS 1. 2 или по-нов);• Възможност за многоезичност – минимум 2 езика;• Чат бот / Чат система за комуникация с клиенти;• Адаптивен (responsive) дизайн, поддържащ различни размери на екраните на посетителите;• Регистриран собствен домейн;• Имплементирани инструменти за анализ на посетителите;• Изработени минимум следните вътрешни страници или секции - oписание на дейността на предприятието; описание на продуктовото портфолио; контакти;• Изградено базово SEO (Search Engine Optimization) - минимум SEF URLs, Breadcrumps и мета данни за всяка страница.

 • Дейност 4: Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения корпоративен уебсайт.   ( Пределна цена, без ДДС: 4 700 лв.

Мин. изисквания: • Регистрирана търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения корпоративен уебсайт.

 • Дейност 5: Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама.   ( Пределна цена, без ДДС: 15 600 лв. / 1 300 лв. на месец

Мин. изисквания: • Изготвяне на стратегия за развитие на избраните маркетинг канали, включваща основни цели и ключови показатели за изпълнение и на тази база:- Изготвяне на план-график за публикуване на съдържание в избраните маркетинг канали;- Създаване на текстово съдържание (content) за реклама и за публикуване в профилите на кандидата - рекламни послания, постове за социални мрежи, блог постове и др. - Създаване на визуално съдържание (creative) за реклама и за публикуване в профилите на кандидата - банери, обработка на продуктови снимки, видео формати и др.- Създаване и настройване на рекламните акаунти и свързването им с необходимите системи за анализ на целите и показателите;- Създаване и управление на рекламни кампании в социалните мрежи и/или търсачките;- Създаване на ретаргетинг/ремаркетинг кампании в социалните мрежи и/или търсачките;- Анализ и оптимизиране на рекламните кампании в социалните мрежи и/или търсачките.

BG-RRP-.jpg

РАЗХОДИ

1) Разходи за услуги и решения съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“.

ВНИМАНИЕ: Недопустими по процедурата са: разходи за закупуване на активи втора употреба; разходи за застраховки на закупено оборудване; принос в натура; разходи за възстановим ДДС; разходи за закупуване и/или доставка на ресурси за производство, имащи характер на стоково-материални запаси (суровини, материали, полуобработени компоненти за производствения процес, консумативи за производството, резервни части и др.)

КАКВО ЩЕ ВИ СТРУВА?

Стараем се да сме максимално адаптивни и синхронизирани с Вашите потребности и да отговорим максимално адекватно на пазара и възможностите на всеки отделен клиент.

Предлагаме Ви две ценови схеми за  възнаграждението, което ще ни заплатите за съвместната ни работа по кандидатстване, договаряне и изпълнение на одобрен проект, като избора е изцяло Ваш:

ЦЕНОВА СХЕМА 1

 • ТАКСА в размер на 500 лева, дължима 5/пет/ работни дни след входиране на проекта в ИСМ-ИСУН 2020 

       и​

 • КОМИСИОННА в размер на 6% от БФП /сумата на одобрената безвъзмездна финансова подкрепа/ , платима до подаване на Финален отчет за изпълнение на проектното предложение.

ЦЕНОВА СХЕМА 2

 • БЕЗ ТАКСА на етап кандидатстване 

       и

 • КОМИСИОННА в размер на 10% от БФП /сумата на одобрената безвъзмездна финансова подкрепа/, платима 5/пет/ работни дни след одобряване на проектното предложение. 

Избраната от Вас схема не влияе на качеството на услугите, които ще изпълним за Вас. Ние ще изготвим Вашия проект, като:

 1. Ще заявим създаването на профил в ИСУН 2020, ако нямате ваш такъв. Ще проверим допустимостта на предприятието по Условията по процедурата и ще изчислим Вашите прогнозни точки по критериите за допустимост.

2. Ще изготвим, готови за подпис:

 • Формуляр за кандидатстване

 • Декларации

 • Заявени услуги и решения съгласно Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ-Приложение 13

3. Ще подготвим документи за подписване на Договор със Структурата за наблюдение и докладване (СНД).

4. Ще ви съпортваме при изпълнение на дейностите по проекта.

5. Ще изготвим и подадем Финален Отчет при приключване на изпълнение на проектното Ви предложение


 

ИНФО ДНИ

Онлайн Инфо ден по процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” с МИР

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК) организира информационен ден за представяне на процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

На 27.10.2022 г. (четвъртък), от 10.30 часа, всички заинтересовани страни ще имат възможността да вземат онлайн участие, след предварителна регистрация.

НАПОМНЯМЕ ВИ: Кандидатстването е до 19.12.2022 и класирането е по точки в низходящ ред, като максималният брой точки е 30. Подкрепа ще получат 1550 предприятия! 

Очаквайте скоро и видео указания за попълване и подаване на електронния формуляр за кандидатстване по процедурата.

ВИДЕО УКАЗАНИЕ 

За предприятия, решили да опитат да кандидатстват самостоятелно.

Попълване на електронен формуляр за кандидатстване по процедурата

Info days of BG-RRP-3.005

ВАЖНО !!!

Във връзка със зачестили обаждания, разяснения и коментари на служителите на А1 и други "консултанти" Ви информираме:

ПЪРВО.  Класирането е по брой точки от 30 надолу. За предложения, които са получили еднакъв сбор точки по критериите за оценка на качеството, класирането е в приоритет {Критерий 1, Критерий 2, подаване в ИСУН}, т.е. ще се извърши по следния начин:
1) Предложенията ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий 1- „Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.”. 
2) В случай че предложенията имат равен брой точки и по този критерий, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий 2- „Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.”.
3) В случай на равенство по всички гореизброени критерии, предложенията ще бъдат класирани по реда на подаването им в ИСУН 2020.

 

ВТОРО В сайта ни публикуваме актуална информация за общ брой подадени проекти и стойността им към деня, която не е от съществено значение, тъй като има проекти, които са на недопустими кандидати, има и такива кандидати, които са подали повече от един проект и ред други обстоятелства ....  

Съобщение