top of page

Февруари
2023

Процедура "Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията"

Обществено обсъждане от 12.12.2022 до 12.1.2023г 

Активна за кандидатстване от 14.2.2023г до 15.5.2023г

Solar Panels Technician

Размер на БФП/безвъзмездна финансова подкрепа/ за индивидуален проект:

75 хил лв- 1 млн лв*, като следва да е изпълнено условието:

Категория                           *максималният размер

                                         НЕ следва да надвишава

Микро предприятия,          90%  от СГНПП 2019-2021**

Mалки предприятия,          60%  от СГНПП 2019-2021**

Средни предприятия         25%  от СГНПП 2019-2021**

Дружества със СПК***       10%  от СГНПП 2019-2021**

**  СрНПП за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г., се изчисляват по следния начин: Отчет за приходите и разходите за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на кандидата, сборът от стойностите по ред „Нетни приходи от продажби“ (код на реда 15100, кол. 1) от приходната част на отчетите за трите години, делено на 3.

***  в групата са включени: малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация.

Интензитет на БФП: 35-50%, в зависимост от мястото на изпълнение и категорията на предприятието:

Интензитетът на помощта е 50%, освен в случаите:

-на Средни предприятия в ЮЗР  или Дружества със СПК**  извън  ЮЗР- 45%

- на Дружества със СПК*** в ЮЗР - 35%

Срок за изпълнение на одобрен проект: до 18 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

Място на изпълнение: Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на РБългария.

Режим на помощта за кандидата: Регламент (ЕС) № 651/2014 на ЕК.

BG-RRP-vline.jpg

ДОПУСТИМ КАНДИДАТ ЛИ СЪМ?

Кандидатите трябва да са:

 1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

 2. Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;

 3. Да са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на ЗМСП,  малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация, съгласно определенията, представени в Приложение 12 към Условията за кандидатстване.

 4. Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008

 5. Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021г. в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва:

 • Микро предприятие ≥   80 000 лева

 • Малко предприятие ≥ 200 000 лева

 • Средно предприятие≥ 800 000 лева​

 • малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация ≥ 3 000 000 лева.

ДЕЙНОСТИ

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

Като фотоволтаиците и батериите следва да отговарят най-малко на техническите изисквания,както следва:

 • Фотоволтаични модули:​ 1) Ефективност на модула  ≥ 20%; 2)Продуктова гаранция  ≥ 12 години; 3) Деградация първа година ≤ 3%; 4.1)  Линейна деградация за еднолицеви модули  ≤ 0,6% на година, гарантирана за ≥ 25 години; 4.2) Линейна деградация за двулицеви модули  ≤ 0,5% на година, гарантирана за ≥ 25 години.

 

 • Инвертор за фотоволтаичния модул: Допустими системи за финансиране са системи с отделен инвертор за фотоволтаичния модул и отделен инвертор за система за съхранение, както и системи с хибридни инвертори с базови технически х-ристики: 1) Ефективност на инвертора (European weighted efficiency) ≥ 96%; 2) Смущения от хармоници (THD) ≤ 5%; 3) Входно напрежение от ФВ стрингове ≤ 1500 VDC; 4) Продуктова гаранция ≥ 10 години; 5) Възможност за съхранение и предоставяне на информация за произведената енергия от фотоволтаичната система; 6) Наличие на устройство, което ограничава връщане на електроенергия в мрежата съвместимо с инвертора или вградена такава функция на самият инвертор

 • Системи за съхранение (акумулаторни батерии):​ 1) Оперативна работна температура: 0-45°С на околната среда; 2) Продуктова гаранция ≥ 5 години; 3) Гаранция за производителност: ≥ 10 години.

 • Инвертор за система за съхранение:1) Продуктова гаранция  ≥ 10 години

 

 • Конструкция: 1) Материалите и крепежните елементи, използвани в конструкцията за монтаж на модулите следва да са нискокорозионни материали, като се гарантира, че не повишават степента на корозия, когато са монтирани заедно в масив или когато са монтирани върху повърхността на основна конструкция; 2) продуктова гаранция ≥ 10 години.

Инвестицията (новата фотоволтаична система за електрическа енергия за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия) следва да бъде застрахована срещу кражби, умишлени действия на трети лица, пожар и други природни бедствия и други относими рискове за периода от въвеждане в експлоатация до минимум 5 (пет) години от окончателното плащане.

 

ВНИМАНИЕ По процедурата  е определен:

Пределният праг на Разходите за изграждане на фотоволтаична система с батерии е 3 000 лева  без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на ВЕИ съоръжение.​

Ако искате да кандидатствате по BG-RRP-3.006, трябва да събразите колко кW ще Ви са необходими и дали преминавате минималния прага от 75 000 лв за БФП, т.е.

Бюджета на проекта е = 150 000=75 000 лв * 2   =>   Инсталирани ВЕИ с батерии =150 000/3000 ≥ 50 кW

РАЗХОДИ

В обхвата на допустимите разходи могат да се включат:

 • разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);

 • разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);

 • разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот; и

 • разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.

Всички посочени разходи следва да са необходими и пряко свързани с изгражданите фотоволтаични системи в комбинация с батерии.

ВАЖНО:

 1. Всички разходи по инвестицията следва да са извършени от един изпълнител (юридическо лице).

 2. Разходите за строително-монтажни работи (СМР) са допустими единствено доколкото са пряко свързани с реализирането на изграждане на фотоволтаична система комбинирана със съоръжения за локално съхранение. Например разходите, които са строго необходими за стабилността, за оборудването, за изграждането и за свързването и доброто функциониране на фотоволтаичната система, комбинирана със съоръжения за локално съхранение, могат да представляват допустими разходи.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ?

1) В зависимост от степента на проектна готовност за изграждане на фотоволтаичната система за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии), включени в предложението, кандидатът следва да представи изготвен от лице с проектантска правоспособност:

- Идеен проект (ако за обект/ите на интервенция няма пълна проектна готовност към момента на кандидатстване)

ИЛИ

- Технически/работен проект (за обекти в пълна степен на проектна готовност).

Документите се изготвят от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, натисни <син бутон> в раздела за линк към регистрите.

 

2) Удостоверение, издадено от ЕРД, или Договор с ЕРД, от което/който е видна предоставената мощност на кандидата към 01.12.2022 г. за обекта, където ще се изгради фотоволтаичната система с батериите.

 

ВАЖНО: Кандидатът носи пълната отговорност за качеството и пълнотата на разработената техническа документация, включително за законосъобразността при изготвянето, съгласуването и одобряването й в качеството му на Възложител по проекта. Готовият работен/технически проект трябва да бъде изготвен и одобрен съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба

КАКВО ЩЕ ВИ СТРУВА?

Стараем се да сме максимално адаптивни и синхронизирани с Вашите потребности и да отговорим максимално адекватно на пазара и възможностите на всеки отделен клиент.

Предлагаме Ви две ценови схеми за  възнаграждението, което ще ни заплатите за съвместната ни работа по кандидатстване, договаряне и изпълнение на одобрен проект, като избора е изцяло Ваш:

ЦЕНОВА СХЕМА

 • ТАКСА в размер на 1000 лева, дължима 5/пет/ работни дни след входиране на проекта в ИСМ-ИСУН 2020 

       и​

 • КОМИСИОННА в размер на 7% от БФП /сумата на одобрената безвъзмездна финансова подкрепа/ , платима до подаване на Финален отчет за изпълнение на проектното предложение.

Избраната от Вас схема не влияе на качеството на услугите, които ще изпълним за Вас. Ние ще изготвим Вашия проект, като:

 1. Ще заявим създаването на профил в ИСУН 2020, ако нямате ваш такъв. Ще проверим допустимостта на предприятието по Условията по процедурата и ще изчислим Вашите прогнозни точки по критериите за допустимост.

2. Ще изготвим, готови за подпис:

·         Формуляр за кандидатстване

·         Декларации

·         Ще изготвим бюджет, съгласно условията

3. Ще подготвим документи за подписване на Договор със Структурата за наблюдение и докладване (СНД).

4. Ще ви съпортваме при изпълнение на дейностите по проекта.

5. Ще подготвим документи за процедура за избор на изпълнител на дейности по проекта

6. Ще изпълним счетоводно отчитане в независима база създадена за нуждите на проектното отчитане

7. Ще изготвим и подадем Финален Отчет при приключване на изпълнение на проектното Ви предложение


BG-RRP-.jpg

ИНФО ДНИ

От Пловдив на 21.3.2023г страртират Инфо дни по процедурата. Събитието е организирано от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството и на Структура за наблюдение и докладване (СНД) за изпълнението на НПВУ и ще се проведе в Голяма конферентна зала в ДК „Борис Христов" от 11.00 до 13.00 часа (регистрация: 10.30 - 11.00 ч.)

ВИДЕО УКАЗАНИЕ/Я

INFOdays
bottom of page