top of page
BG-RRP-.jpg

Юли-Октомври
2023

Процедура "Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията"

Активна  за кандидатстване от  27.7.2023г до  3.10.2023

Plastic Bottles

ДОПУСТИМ КАНДИДАТ ЛИ СЪМ?

Кандидатите трябва да са:

​1) Да са търговци по смисъла на ТЗ или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.;

3)  Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36) или да са големи предприятия.

​4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022г. в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва:

 •  ​Микро предприятие ≥   170 000 лева

 •  Малко предприятие ≥   550 000 лева

 • Средно предприятие≥   950 000 лева

 • Голямо предприятие≥ 3 000 000 лева​

5) Да са заявили подкрепа за икономическа дейност, която попада в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008

ВАЖНО По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа за кода на основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008 или за кода на допълнителна икономическа дейност, която формира не по-малко от 20 % от нетните приходи от продажби на предприятието-кандидат за 2022г. 

6) Кандидатите могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения и да получат финансиране от Механизма, в случай че основната им икономическа дейност или допълнителната дейност, за която е заявена подкрепа не попада в недопустимите сектори, и изброени в точка 5 на ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ

​Размер на помощта за индивидуален проект:

 • Минимален размер на БФП:  70 000 лева

 • Максимален размер на БФП:

  • Микро предприятия: 350 000 лева​, но не повече от 90% от реализираните от кандидата СрНПП* за периода 2020-2022г

  • Mалки предприятия: 550 000 лева, но не повече от 60% от реализираните от кандидата СрНПП* за периода 2020-2022г 

  • Средни предприятия:750 000 левано не повече от 30% от реализираните от кандидата СрНПП* за периода 2020-2022г

  • Големи предприятия:  1 млн. левано не повече от 20% от реализираните от кандидата СрНПП* за периода 2020-2022г

 

* СрНПП за периода 2020-2022 г., се изчисляват по следния начин: Отчет за приходите и разходите за 2020 г., 2021 г. и 2022г. на кандидата, сборът от стойностите по ред „Нетни приходи от продажби“ (код на реда 15100, кол. 1) от приходната част на отчетите за трите години, делено на 3.

 

Интензитет на помощта(съфинансиране): 20 - 50%, в зависимост от избрания режим и категорията на предприятието

Срок за изпълнение на одобрен проект: 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

Допустими партньори: По настоящата процедура кандидатите могат да участват индивидуално или съвместно с партньори.

Режим на помощта за кандидата: два режима - „Регионална инвестиционна помощ“ по Регламент (ЕС) № 651/2014 на ЕК или „Минимална помощ” (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

ДЕЙНОСТИ

Настоящата процедура са предложения за изпълнение на инвестиции, включва допустима дейност, както следва:

Дейност I. Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията.  Дейността следва да осигурява въвеждането на кръгови модели в едно или повече от следните четири направления:

1)  Намаляване образуването на отпадъци    чрез внедряване на технологии за:

 • подготовка за повторно използване и/или рециклиране и/или други дейности за преработка на отпадъците от производствената дейност (на кандидата и/или на партньора, в случай че предложението се изпълнява в партньорство) и последващото им влагане като суровина  в производствени процеси, и/или

 • намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа, и/или

 • намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), с което се постига намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа.

2) Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба  чрез внедряване на технологии за:

 • заместване на опаковките от пластмаса и пластмасовите продукти за еднократна употреба с алтернативни опаковки и продукти за многократна употреба, биоразградими, компостируеми, биобазирани опаковки и изделия, и/или

 • намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в крайния/те продукт/и,  и/или

 • осигуряване на съответствие на произвежданите опаковки и продукти с приложимите за тях изисквания, произтичащи от националното и европейско законодателство относно пластмасовите опаковки и пластмасови продукти за еднократна употреба.

3) Използване на ресурси с биологичен произход чрез внедряване на технологии за:

 • влагане на ресурси с биологичен произход (например заместване на синтетични суровини или ресурси на фосилна основа с такива с биологичен произход).

4) Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите чрез внедряване на технологии за:​

 • постигане на съответствие на произвежданите продукти с приложимите за тях екологични стандарти и/или продуктови изисквания (които към момента на кандидатстване не са постигнати), произтичащи от европейското и/или национално законодателство в областта на опазването на околната среда.

5) Подобряване на енергийната ефективност на продуктите чрез внедряване на технологии за:

 • производство на продукти с по-висока енергийна ефективност при употребата им (в сравнение с енергийната ефективност на същия продукт от дейността, за която е заявена подкрепа преди внедряването на съответната технология).

6) Въвеждане на други модели на кръговата икономика чрез внедряване на технологии за:

 • използване на алтернативни суровини, включително рециклирани, и/или

 • повишаване използването на рециклируеми суровини, и/или

 • заместване или повишаване използването на суровини за многократна употреба и/или намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), и/или

 • елиминиране на необходимостта от опаковки (различни от пластмасовите опаковки) или заместване на композитни опаковки (които не включват в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки), и/или

 • заместване или намаляване употребата на опасни вещества, влагани в произвежданите продукти, и/или

 • осигуряване на многократната или повторна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или

 • осигуряване на възможности за модернизация и поправка на продуктите – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или

 • увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.

ВАЖНО

В случай че предложената инвестиция не включва нито едно от задължителните направления, посочени в подт. 1) до подт. 5), по-горе, предложението ще бъде отхвърлено. 

 

Изпълнението на инвестициите е препоръчително да осигури и по-висока информираност на потребителите относно намаляването на въглеродния отпечатък във връзка с внедрените производствени методи на кръговата икономика. В тази връзка е препоръчително кандидатите и/или партньорите да осигурят (когато е приложимо) включването в документацията за произвежданите крайни продукти (например инструкции за употреба, продуктови описания, каталози, технически спецификации и др.) и/или при етикетирането на продуктите, относимата информация за потребителите - като например намаляване на въглеродните емисии и/или емисиите на други парникови газове след въвеждане на съответния кръгов модел; количество и вид на вложените в крайния продукт биобазирани и/или рециклирани суровини; рециклируемост на опаковката и/или на продукта; намалено съдържание на пластмаса и пр. в резултат от изпълнението на инвестицията.

РАЗХОДИ

Допустими по настоящата процедура са следните видове разходи:

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;

2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив - в размер до 50 % от общо допустимите разходи

 

ВАЖНО:

 • Допустими по процедурата са само разходите за придобиване на ДМА (т. 1) и ДНА (т. 2), пряко свързани и необходими за въвеждането на един или повече от кръговите модели, посочени в „Дейност I“, по-горе;

 • В случай че предложението за изпълнение на инвестиция се осъществява в партньорство, то не повече от 30% от общата стойност на безвъзмездното финансиране по предложението е допустимо да бъдат разходвани от партньора;

 • Разходите за дълготрайни материални и/или нематериални активи,  следва да съответстват на пазарните цени съгласно приложените към Формуляра за кандидатстване индикативни оферти, като е допустимо увеличение с до 15% от стойността на представената оферта;

 • Ако кандидатът/партньорът не е представил счетоводна политика, стойностният праг на същественост се определя съгласно чл. 50 и чл. 51 от ЗКПО (700 лева).

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ?

1) Оферта за всяка отделна инвестиция на кандидата/партньора в активи (ДМА и ДНА), с предложена цена;

ВАЖНО

 • В случаите на придобиване на софтуер се представя една оферта, която следва задължително да включва освен описание на основните модули на актива и негови конкретни технически спецификации/параметри.

 • Офертите трябва задължително да съдържат информация за: наименование на оферента, технически и/или функционални характеристики на актива, съответстващи на минималните технически и/или функционални характеристики, посочени в Техническата спецификация, цена на актива и вид на валутата. Допълнително от представената оферта следва да е видно лицето, което я е издало от името на оферента, като напр. име, подпис, електронен подпис или разпечатка на електронно съобщение, с което офертата е получена, която се прикача в ИСУН 2020.

 • Не следва да бъдат представяни оферти от лица и/или предприятия, които са пряко или косвено свързани както помежду си, така и с кандидата/партньора;

2) Счетоводна политика на кандидата/партньора, изготвена съгласно приложимите счетоводни стандарти, от която да е виден определения от кандидата/партньора стойностен праг на същественост на ДМА и ДНА (ако е различен от 700 лева)​

 

и други при необходимост за обосновка на ПИИ (ако е приложимо).

 

BG-RRP-.jpg

КАКВО ЩЕ ВИ СТРУВА?

Стараем се да сме максимално адаптивни и синхронизирани с Вашите потребности и да отговорим максимално адекватно на пазара и възможностите на всеки отделен клиент.

Предлагаме Ви две ценови схеми за  възнаграждението, което ще ни заплатите за съвместната ни работа по кандидатстване, договаряне и изпълнение на одобрен проект, като избора е изцяло Ваш:

ЦЕНОВА СХЕМА 1

 • ТАКСА в размер на 1 000 лева, дължима 5/пет/ работни дни след входиране на проекта в ИСМ-ИСУН 2020 

       и​

 • КОМИСИОННА в размер на 5% от БФП /сумата на одобрената безвъзмездна финансова подкрепа/ , платима до подаване на Финален отчет за изпълнение на проектното предложение.

ЦЕНОВА СХЕМА 9

 • ТАКСА в размер на 1 000 лева, дължима 5/пет/ работни дни след входиране на проекта в ИСМ-ИСУН 2020 

       и​

 • КОМИСИОННА в размер на 10% от БФП /сумата на одобрената безвъзмездна финансова подкрепа/ , платима до подаване на Финален отчет за изпълнение на проектното предложение.

Ние ще изготвим Вашия проект, като:

 1. Ще заявим създаването на профил в ИСУН 2020, ако е приложило, т.е.  нямате ваш такъв. Ще проверим допустимостта на предприятието по Условията по процедурата и ще изчислим Вашите прогнозни точки по критериите за допустимост.

2. Ще изготвим, готови за подпис:

·         Формуляр за кандидатстване

·         Декларации,

Техническа спецификация

·         Ще изготвим бюджет, съгласно условията

3. Ще подготвим документи за подписване на Договор със Структурата за наблюдение и докладване (СНД).

4. Ще ви съпортваме при изпълнение на дейностите по проекта.

5. Ще подготвим документи за процедура/и за избор на изпълнител/и на дейности по проекта

6. Ще изпълним счетоводно отчитане в независима база създадена за нуждите на проектното отчитане

7. Ще изготвим и подадем Финален Отчет при приключване на изпълнение на проектното Ви предложение

bottom of page