top of page

Март
2023

Процедура "Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията"

Обществено обсъждане от 2.2.2023 до 2.3.2023г 

Индикативна дата за обявяване  10.3.2023г

Plastic Bottles

Предстоящо кандидатстване 

Настоящата процедура е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

ЦЕЛ: Подкрепа на предприятията от сектор С „Преработваща промишленост“ за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им. Със средствата фирми ще могат да внедряват в производствата си оборудване, с което да намалят отпадъците и средствата за депонирането им, а от остатъчния материал да произвеждат нови продукти. Също така и да въведат неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите им. Мярката ще подпомогне да се ограничи използването на опаковки от пластмаса и еднократни пластмасови продукти, като се произвеждат повече за многократна употреба.

Общ размер на БФП по процедурата: 180 млн. лв. от NextGenerationEU на ЕС.‬

BG-RRP-.jpg

ДОПУСТИМ КАНДИДАТ ЛИ СЪМ?

Кандидатите трябва да са:

​1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;

3)  Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36) или да са големи предприятия.

​4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021г. в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва:

 •  ​Микро предприятие ≥   200 000 лева

 •  Малко предприятие ≥   600 000 лева

 • Средно предприятие≥1 000 000 лева

 • Голямо предприятие≥ 3 000 000 лева​

ВАЖНО При определяне на съответствието с изискването по т. 4) ще се вземат предвид само данните за нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат, без да се отчитат данните на свързани предприятия и/или предприятия – партньори (ако е приложимо), послужили за определяне на категорията на кандидата - микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, или голямо предприятие.​

5) Да са заявили подкрепа за икономическа дейност, която попада в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008

ВАЖНО По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа за кода на основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008 или за кода на допълнителна икономическа дейност, която формира не по-малко от 20 % от нетните приходи от продажби на предприятието-кандидат за 2021 г. 

6) Кандидатите могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения и да получат финансиране от Механизма, в случай че основната им икономическа дейност или допълнителната дейност, за която е заявена подкрепа не попада в недопустимите сектори, и изброени в точка 5 на ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ

ДЕЙНОСТИ

Настоящата процедура са предложения за изпълнение на инвестиции, включва допустима дейност, както следва:

Дейност I. Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията.  Дейността следва да осигурява въвеждането на кръгови модели в едно или повече от следните четири направления:

1) Предотвратяване или намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за: 

 • подготовка за повторна употреба и преработка/рециклиране и/или други дейности по оползотворяване на отпадъците от производствената дейност (на кандидата и/или на партньора, в случай че предложението се изпълнява в партньорство) и влагането им като суровина в производствения процес (за производството на съществуващи и/или нови за предприятието продукти).

2) Намаляване на използваните суровини (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете (броя) суровини, влагани в крайния продукт) чрез внедряване на технологии за:

 • използване на алтернативни суровини, включително рециклирани суровини и материали, и/или

 • повишаване използването на рециклируеми суровини и материали, и/или

 • влагане на материали с биологичен произход (например заместване на синтетични материали или суровини на фосилна основа с такива с биологичен произход), и/или

 • заместване или намаляване на употребата на опасни вещества, влагани в произвежданите продукти чрез използването на алтернативни суровини.

3) Ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:

 • заместване на опаковките от пластмаса и пластмасовите продукти за еднократна употреба с алтернативни опаковки и продукти за многократна употреба, биоразградими, компостируеми, биобазирани опаковки и изделия, и/или

 • намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в крайния/те продукт/и,  и/или

 • осигуряване на съответствие на произвежданите опаковки и продукти с приложимите за тях изисквания, произтичащи от националното и европейско законодателство относно пластмасовите опаковки и пластмасови продукти за еднократна употреба.

4) Производство на устойчиви продукти чрез внедряване на технологии, които осигуряват:

 • повторна или многократна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или

 • осигуряване на възможности за модернизация и поправка – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или

 • увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително на възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.

Инвестицията следва да се поддържа в региона получател от страна на крайния получател/партньора най-малко пет години (в случаите когато крайният получател/партньора е голямо предприятие) или три години (в случаите когато крайният получател/партньора е микро, малко или средно предприятие) от окончателното плащане.

РАЗХОДИ

Допустими по настоящата процедура са следните видове разходи:

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;

2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив - в размер до 50 % от общо допустимите разходи

 

ВАЖНО:

 • Допустими по процедурата са само разходите за придобиване на ДМА (т. 1) и ДНА (т. 2), пряко свързани и необходими за въвеждането на един или повече от кръговите модели, посочени в „Дейност I“, т. 1) до т. 4), по-горе;

 • В случай че предложението за изпълнение на инвестиция се осъществява в партньорство, то не повече от 30% от общата стойност на безвъзмездното финансиране по предложението е допустимо да бъдат разходвани от партньора;

 • Разходите за дълготрайни материални и/или нематериални активи,  следва да съответстват на пазарните цени съгласно приложените към Формуляра за кандидатстване индикативни оферти, като е допустимо увеличение с до 15% от стойността на представената оферта;

 • Ако кандидатът/партньорът не е представил счетоводна политика, стойностният праг на същественост се определя съгласно чл. 50 и чл. 51 от ЗКПО (700 лева).

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ?

1) Оферта за всяка отделна инвестиция на кандидата/партньора в активи (ДМА и ДНА), с предложена цена;

ВАЖНО

 • В случаите на придобиване на софтуер се представя една оферта, която следва задължително да включва освен описание на основните модули на актива и негови конкретни технически спецификации/параметри.

 • Офертите трябва задължително да съдържат информация за: наименование на оферента, технически и/или функционални характеристики на актива, съответстващи на минималните технически и/или функционални характеристики, посочени в Техническата спецификация, цена на актива и вид на валутата. Допълнително от представената оферта следва да е видно лицето, което я е издало от името на оферента, като напр. име, подпис, електронен подпис или разпечатка на електронно съобщение, с което офертата е получена, която се прикача в ИСУН 2020.

 • Не следва да бъдат представяни оферти от лица и/или предприятия, които са пряко или косвено свързани както помежду си, така и с кандидата/партньора;

2) Счетоводна политика на кандидата/партньора, изготвена съгласно приложимите счетоводни стандарти, от която да е виден определения от кандидата/партньора стойностен праг на същественост на ДМА и ДНА (ако е различен от 700 лева)​

 

BG-RRP-.jpg

КАКВО ЩЕ ВИ СТРУВА?

Стараем се да сме максимално адаптивни и синхронизирани с Вашите потребности и да отговорим максимално адекватно на пазара и възможностите на всеки отделен клиент.

Предлагаме Ви две ценови схеми за  възнаграждението, което ще ни заплатите за съвместната ни работа по кандидатстване, договаряне и изпълнение на одобрен проект, като избора е изцяло Ваш:

ЦЕНОВА СХЕМА 1

 • ТАКСА в размер на 1000 лева, дължима 5/пет/ работни дни след входиране на проекта в ИСМ-ИСУН 2020 

       и​

 • КОМИСИОННА в размер на 8% от БФП /сумата на одобрената безвъзмездна финансова подкрепа/ , платима до подаване на Финален отчет за изпълнение на проектното предложение.

Ние ще изготвим Вашия проект, като:

 1. Ще заявим създаването на профил в ИСУН 2020, ако е приложило, т.е.  нямате ваш такъв. Ще проверим допустимостта на предприятието по Условията по процедурата и ще изчислим Вашите прогнозни точки по критериите за допустимост.

2. Ще изготвим, готови за подпис:

·         Формуляр за кандидатстване

·         Декларации,

Техническа спецификация

·         Ще изготвим бюджет, съгласно условията

3. Ще подготвим документи за подписване на Договор със Структурата за наблюдение и докладване (СНД).

4. Ще ви съпортваме при изпълнение на дейностите по проекта.

5. Ще подготвим документи за процедура/и за избор на изпълнител/и на дейности по проекта

6. Ще изпълним счетоводно отчитане в независима база създадена за нуждите на проектното отчитане

7. Ще изготвим и подадем Финален Отчет при приключване на изпълнение на проектното Ви предложение
 

bottom of page