до Октомври
2022

rsz_img_20220720_110557_600x400_38e.jpg

ДОПУСТИМ КАНДИДАТ ЛИ СЪМ ?

Допустими Кандидати са само лица, които имат регистрация на територията на Република България и са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон.

ПАРТНЬОРСТВО: Няма ограничение за броя на Партньорите. Броят на Партньорите не се отразява на оценката на проектното предложение. Допълнителни точки се дават при Партньор от страна-донор.  

 

По отношение на кандидатите се прилага режим „минимална помощ“, а по отношение на Партньорите, се прилагат два режима – на „не помощ“ и на „минимална помощ“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013. За определяне на допустимостта се използва класификация на икономическите дейности 2008 (КИД-2008 ) или класификацията NACE и данните от ГРО 2021, подаден в НСИ.

ВНИМАНИЕ Недопустими са  предприятия, които са получили финансиране за сходни или припокриващи се дейности по ОП “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., „Програма за развитие на селските райони“ или други програми.

ДЕЙНОСТИ

Проектът следва да включва дейности, свързани с реализиране на енергоспестяващи мерки, водещи до повишаване на ефективността на индустриалните процеси, осъществявани в промишлената/ите система/и на предприятието/ята.

! По настоящата процедура ще се насърчават проектни предложения, включващи улавянето и повторното използване в индустриалните процеси на отпадна топлина.

Проектното предложение трябва да включва енергоспестяващи мерки, които са препоръчани с Доклад от обследване за енергийна ефективност на промишлената система, като в него трябва да съдържат данни за всеки индустриален процес, в т.ч. стойности на индикатори 1, 2 и 3 по т. 4 от Описание

 • Изпълнение на енергоспестяващи мерки, препоръчани в Доклад от обследването за енергийна ефективност;

 • Доставка и монтаж на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, препоръчани в обследването за енергийна ефективност; 

ВАЖНО! В случай че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, допустими са само системи, които осигуряват енергия само за промишлената/ите система/и, включена/и в проектното предложение.

 • Извършване на строително-монтажни работи и демонтаж, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;

 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност;

 • Управление на проекта;

 • Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, обучение, предоставени от Партньора;

 • Посещения в България на Партньорите от страни-донори и посещения в страна-донор на Бенефициента;

 • Дейности за информираност и публичност;

 • Одит

РАЗХОДИ

Разходите, свързани с покупка на оборудване са допустими при условие, че Бенефициентът осигурява устойчивост на резултатите по договора за предоставяне на БФП за срок от минимум 5 години след приключване изпълнението на проекта;

 

При съставянето на бюджета следва да се има предвид, че той ще бъде разходван, като се спазват правилата на ЗОП и актовете по неговото прилагане, съответно на ПМС № 118.

 • разходи за извършване на обследване за енергийна ефективност;

 • разходи за изпълнение на мерки, които не са препоръчани с Доклад от обследване за енергийна ефективност;

 • разходи свързани с изграждане на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от изкопаеми горива,

 • транспортни съоръжения,

 • подобряване на енергийната ефективност на системите за осветление,

 • мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите;

 • лихви върху кредити, такси по обслужване на дългове и неустойки за забавени плащания;

 • такси за финансови транзакции и други чисто финансови разходи, с изключение на разходите, свързани със сметки, изисквани от ОФМ, НКЗ или приложимото законодателство, и разходи за финансови услуги, наложени от договора за БФП;

 • резерви за загуби или евентуални бъдещи задължения;

 • загуби от обмен на валута; подлежащо на възстановяване ДДС;

 • разходи, които се покриват от други източници;

 • глоби, неустойки и разходи за съдебни процеси с изключение случаите, когато обжалването е необходима и неразделна част от постигане на заложените цели по проекта;

 • прекомерни или неразумни разходи;

Министерството на енергетиката обяви процедура по малка грантова схема „Енергийна ефективност в индустрията“, финансирана от Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021.

Целта на процедурата е изпълнението на мерки за енергийна ефективност, с които да се постигне повишаване на ефективността на индустриалните процеси в производството и конкурентоспособността на българските предприятия.

 

Всеки Кандидат може да подаде само едно проектно предложение, което може да включва една или повече промишлени системи.

Допустимо е партньорство, като допулнителни точки се дават при партньор/и от страна- донор. Препоръчителен списък ще откриете в следващия абзац. 

Общ бюджет на процедурата е 2,5 млн EUR или 4 889 575 лева

Проектите се класират по брой точки, като минималния брой за класиране за финасиране е 50 от общо 90.

Брой подадени проекти към 27.9.2022 г: 0/нула/ броя

 

1. Доклад/и от обследване за енергийна ефективност и Резюме/та на доклада/и от  извършеното обследване за енергийна ефективност , който ще бъде заверено/и с подпис и печат копие/я и прикачено/и в ИСУН 2020.

 

2. Автобиографии на членовете на екипа за управление на проекта – ръководител на екипа, технически експерт и финансов експерт, които ще бъдат прикачени в ИСУН 2020

3. Всички документи на чуждестранните партньори се представят на английски език или на езика, на който са издадени, с превод на английски език

АКЦЕНТИ в етапа на изпълнение на проект

Плащанията по сключен договор за БФП са: Авансово плащане; Междинно/и плащане/ия; и Окончателно плащане.

Всички плащания ще бъдат извършвани в лева.

1 Авансовото плащане е в размер до 30 % от размера на предоставената БФП и се извършва в срок до 1 (един) месец след подаване през ИСУН 2020 на искане за авансово плащане с приложени: банкова гаранция за сума в размер на аванса, финансова идентификация идекларации;

2 Междинно плащане се извършва след подаване през ИСУН 2020 на искане за междинно плащане в срок до 10 работни дни след одобрение на съответния междинен отчет. Общият размер на авансовото и междинните плащания не може да надхвърли 80 % (осемдесет на сто) от предоставената БФП.

3 Окончателно плащане се извършва след подаване през ИСУН 2020 на искане за окончателно плащане в срок до 10 работни дни след одобрение на окончателния отчет 

Solar Panels Technician _edited.jpg

СРАВНЕНИЕ НА ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МСП

С помощта на инструмента можете да разберете колко ефективно използвате енергия във вашето предприятие в следните сектори от икономиката