ЗА едни 150 млн. лева и процедура BG16RFOP002-2.094- Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)