Обществено обсъждане на процедира BG16RFOP002-2.077 - ПОДКРЕПА НА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА COVID-19 :

30.06.2020 година

На 29.6.2020г АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД депозира пред УО на ОПИК и пред г-н Томислав Дончев-Заместник Минисър Председател своя коментар и искане за отмяна на процедура, предложена за повторно обществено обсъждане, а именно процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 - Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

 

ПИСМО КОМЕНТАР/ИСКАНЕ ЗА ОТМЯНА е изпратено в рамките на обявения период на обсъждане до 29.6.2020г.

 

Очакваме УО на ОПИК днес,30.6.2020г, да ни изпрати входящ номер на писмото.

страница 1 от 3
страница 2 от 3
страница 3 от 3

ОЦЕНКА на проекти по процедира BG16RFOP002-2.073 - ПОМОЩ НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА COVID-19 :

5.06.2020 година

УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултатите от извършената оценка на проекти с референтни номера от BG16RFOP002-2.073-0001 до BG16RFOP002-2.073-1000.

От подадените 1000 проектни предложения, включени в първа оценителна сесия по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 3 са оттеглените проекта, одобрени за финансиране са 881 проекта и отхвърлени са 12%. Списъците са публикувани на страницата на ОПИК. Допълнително всеки кандидат ще получи уведомление през електронния си профил в ИСУН.

 

Съгласно условията за кандидатстване след изтичане на 3 дневния срок от публикуването на списъка с одобрените за финансиране кандидати ще се пристъпи към сключване на административните договори. Безвъзмездната финансова помощ ще се предостави в срок от 15 работни дни от подписване на административния договор.

С оценката на проектните предложения  са ангажирани 85 служители на ОПИК. След приключване,в рамките на всяка отделна оценителна сесия,  УО ще публикува списъците за сесията по 1000.

Обръщаме Ви внимание:

1. Проверете шифър част V, шифър 0110 „Нетни приходи от продажби“ на в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. или 

Приложение 2, Част III, шифър 2-30011 „Нетни приходи от продажби“ на Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г.

да не е посоочена стойност  0.00 лева или различна от посочената в Приложение 2 - Декларация за финансови данни.

Има случаи на директно отхвърлени кандидати, в чийто декларации не е попълнен шифър 0110.

2. 20% спад се изчислява от УО на ОПИК по формулата: f(%) = (1 - Оботот за 04.2020/Ср. оборот за 2019)*100

Кандидати със спад на границата от 20% да проверят правилно ли са изчислили своята допустимост и дали данните, които подават в Приложение 2 - Декларация за финансови данни за Оборот за месец 04.2020 не са притърпяли корекции, които не са отразени в приложението.

В този случай имат вариант за оттегляне на предложение и подаване на ново, преди решение за отхвърляне като недопустим кандидат.

3. Кандидати със задължения в НАП над 1% от „Нетни приходи от продажби“ за 2019г , до 50 хил лв. да имат готовност със Споразумение за разсрочване или заплащане на задължения до 1% от „Нетни приходи от продажби“ за 2019г.

4. Вашите Декларации са коректни по образци от 14.05.2020 г, но проследявайте e-mail на профила за съобщения.