Проект "«ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» с АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД”, финансиран със средства от ЕСФ чрез ОП РЧР 2014-2020

  с договор рег.№ BG05M9OP001-1.023-0010

New-АC.jpg
​Процедура BG05M9OP001-1.054 “ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС"  
на ОП РЧР безвъзмездна финансова помощ в подкрепа на предприемачеството и участниците, включени в проект «ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ»

С настоящата процедура се цели да се предостави директна финансова подкрепа чрез достъп до бизнес услуги за развитие на предприятия (вкл. самонаети лица), участвали в проект «ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» С АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД или релевантен по ОП РЧР 2014-2020 в подкрепа/насърчаване на предприемачеството, като последна фаза от цялостната подкрепа чрез ОП РЧР за стартиращи предприемачи и постигане на заетост чрез самонаемане.

Бюджетът на процедура е в размер от 5 860 000 лева. Индикатор за изпълнение е с целева стойност от 1 170 предприятия и самонаети лица, получили подкрепа. Максимален размер на финансова помощ за всеки кандидат е  5 000 лева.

 

Допустими кандидати са предприятия, създадени от участници в проекти по операция „Подкрепа за предприемачество“ на ОПРЧР 2014 – 2020 и самонаети лица, стартирали стопанска дейност чрез участие в проекти по същата операция, в групата на които попада проект  «ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» С АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД и:

 • са осъществявали дейност не по-малко от 6 последователни месеца, считано от месеца преди подаване на проектното предложение;

 • отговарят на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013;

 

Допустими услуги са единствено:

 • Услуги в областта на бизнес стратегиите;

 • Услуги в областта на продажбите;

 • Маркетинг услуги във връзка с конкретни продукти/услуги на предприятието;

 • Правни (юридически) услуги;

 • Услуги в сферата на финансовото управление и контрол;

 • Мениджмънт услуги;

 • Услуги по управление на човешки ресурси;

 • Услуги в сферата на информационните технологии;

 • Посещение/я и/или участие в търговски изложения/панаири;

Услугите следва да са индивидуални и да са изцяло съобразени с нивото на развитие и конкретните нужди на предприятието/самоосигуряващото се лице, и да са насочени към развитието на устойчив бизнес.

Всяка една услуга трябва да е обвързана с конкретни резултати, които да са измерими, доказуеми и съответстващи на целите на конкретния бенефициент, осъществяваната от него дейност и постигането на устойчив бизнес.

Кандидатства се с подаване на проектно предложение в ИСУН2020 до 31.03.2021г. Продължителността на подкрепата за едно предприятие е до 12 месеца и следва да бъде изпълнена до 31.12.2022г.

 

За да бъде допуснато до директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, проектното предложение трябва да отговаря на всички критерии за оценка, съгласно приложение „Таблица за оценка на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне“ по съответната процедура, актуализирана след изменение от УО на 24.7.2019г (натиснете тук за изтегляне на таблицата)

В срок до 3 дни от подаване на проектното предложение в ИСУН 2020, кандидатите трябва да изпратят и e-mail до УО на ОП РЧР на следната електронна поща: efipp@mlsp.government.bg, че са подали своето проектно предложение като посочат номер и дата на регистрация, издадени от системата. Оценяването на проектно предложение се извършва в срок до три месеца от датата на подаването му.

При наличие на положителен резултат от оценяването Ръководителят на УО в едноседмичен срок от приключване на оценяването взема решение за предоставяне на БФП и сключва Административен договор с кандидата.

До 14 дни от датата на сключване на Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Управляващият орган публикува на интернет страницата си, в ИСУН 2020 и на страницата на Единния информационен портал следната МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 34 информация: наименование на бенефициента; наименование на проекта; резюме на проекта; начална и крайна дата на проекта; обща стойност на проекта в лева; процент на съфинансиране от Съюза; място на изпълнение на дейностите; категория интервенция; дата на последното актуализиране на списъка на операциите.

Пълната документация по процедурата, както и въпроси/отговори можете да изтеглите и прочетете в ИСУН 2020 натисни тук.

Публикуваме нашето предложение на етап Публично обсъждане по процедурата и решението на Управляващия Орган на ОП РЧР 2014-2020 натисни тук.

Публикуваме въпроси/отговори по процедурата до 26.7.2019г натисни тук