​БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПРИ COVID - 19

PIC2.jpg
Нашата COVID-19 ТАКСА е във фиксиран размер от 500 лева.

2021

  ЗА ТО и ТА чрез Министерство на туризма

8.2.2021- 31.5.2021

 

Министерство на туризма обяви Схема за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19“.

Мярката представлява държавна помощ с общ прогнозен бюджет от 51 милиона лева, които ще бъдат предоставяни на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност съгласно чл.26а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.

 

Размерът на  еднократно предоставяните  безвъзмездни средства е 4% от Нетните приходи /код 15100/ за 2019 г., оповестен във финансовия отчет съгласно ЗС, като предоставената помощ е за компенсиране на загуби наТО и/или ТА за периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г.

Помощта трябва да се използва приоритетно за възстановяване на суми на пътници, чиито пакети са анулирани поради COVID-19 за същия период.

 

Допустими кандидати са предприятия, опериращи като ТО и/или ТА, регистрирани в съответствие с Раздел I, Глава седма от Закона за туризма и вписани в Националния туристически регистър, които към момента на подаване на заявлението за помощта имат сключена валидна застраховка „Отговорност на туроператора” в съответствие с чл.97 от Закона за туризма.

Администратор на мярката е Министерство на туризма.

 

Осигурени са 78 милиона лева от ОПИК за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на малки предприятия* с оборот не по малък от 500хил. лева  за осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. 

Средствата са разпределени по сектори.

Класирането ще се извърши на два етапа: ЕтапI- Адмистративно съответствие и  ЕтапII- Техническа и финансова оценка. 

Размер на помощта по индивидуален проект:  50 000 лв.

Интензитетът на помощта е 100%

Срок за изпълнение на проекта: до 3 (три) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,

Допустими ще бъдат разходи, извършени за покриване на текущите нужди на кандидатите, както и за оперативен капитал, които да бъдат извършени след 1.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта.

*  малко предприятие- предприятие в което има до 50 служителя и  годишен оборот до 19,5 млн. лв. и/или стойност на активите до 19,5 млн. лв.

 

Агенцията за хората с увреждания обяви конкурси за финансиране на проекти за осигуряване на заетост, рехабилитация и интеграция и изграждане на достъпна среда за хората с увреждания,

Агенцията ще проведе по график онлайн информационен „Ден на отворените врати“ за всяка от програмите.

 

Участниците ще имат възможност да се запознаят с програмите, както и да зададат своите въпроси, свързани с условия на кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на проектните предложения.

 

Всяко предприетие (бизнес организация, социално предприятие, свободна професия, вкл. Самоосигуряващи се лица , вписани в Регистри на АВ) с до 2-годишна история на участник/ци в процедури в подкрепа на предприемачеството на ОП РЧР и/или стартирало по чл.47,49 на ЗНЗ може да се възползва от ДИРЕКТНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ В РАЗМЕР ДО 5 000 ЛВ. за 9/девет/ вида бизнес услуги, чрез които ще се подкрепи устойчивото развитие на новостартиралото предприятие, както и финансов инструмент - МИКРОКРЕДИТ СЪС СПОДЕЛЕН РИСК, съфинансиран със средства на ОП РЧР и изпълняван от трима финансови поскредника.

БЕЗЛИХВЕН КРЕДИТ
ДО 4 500 лева

COVID-19

 

Програма за гарантиране на безлихвени кредити в помощ на служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които временно не могат да полагат труд в условията на извънредно положение. Те имат възможността да получат безлихвени заеми до 4 500 лева, които се отпускат наведнъж или на три транша от по 1 500 лева. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. По заемите няма да се дължат такси, комисиони и неустойки.

 

Прорамата е разработена от  „Българска банка за развитие“ АД и е с бюджет от 200 милиона лева и се изпълнява от  банкови институции-партньори.

Всяко лице, което отговаря на условията, има право на един кредит по Програмата до 4 500 лв. За него ще може да кандидатства до 31.12.2020г. Не се предвижда осигуряване на обезпечения като условие за отпускането на  кредитите. Кредитите ще са със срок до 5г, с минимум 6 и не повече от 24 месеца гратисен период. Лицата имат право на предсрочно погасяване на дълга без да се дължи такса/комисиона за това.

 

Допустими кандидати: Физически лица, в невъзможност да извършват стопанска дейност като търговец чрез предприятието си поради епидемията. Това правило се прилагапри собственици или съдружници в търговски дружества и при физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества; лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, вкл. еднолични търговци, самоосигуряващи се лица и/или пенсионери. 

BG05M9OP001-1.106
„ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”

COVID-19

Удължена мярка до 2022г

 

Проектът цели да окаже навременна подкрепа на работодатели за наемане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост.

Осигурени са 160 млн.лв и приоритетно подпомагане на работодатели от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“

Фирми с до 10 души персонал могат да наемат до 4 нови служители. Предприятия с до 50 работници могат да наемат до 20 безработни. Компании с до 250 служители, могат да наемат по мярката до 50 безработни, а тези с над 251 служители – до 100 нови работници.

Проектът предвижда наемане на безработни лица за период до 6 месеца. С цел гарантиране на устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75% от заетите работни места за период, равен на периода на субсидираната заетост.

От бюджета на Проекта се предоставят на работодателя средства за:

  1. Разходи за трудови възнаграждения за наетите по Проекта лица в размер на минималната работна заплата, установена за страната за 8-часов работен ден, за срок до 6 месеца. При непълно работно време разходите за възнаграждения се изчисляват пропорционално;

  2. Разходи за възнаграждения за платен отпуск по чл. 155 и чл. 319 съгласно Кодекса на труда, като полагащият се платен годишен отпуск, по минимални размери съгласно КТ, се определя пропорционално на времето, за което е субсидираната заетост на работника/служителя;

  3. Разходи за дължимите вноски за сметка на Работодателя за фонд „Пенсии“, фонд „Безработица“, фонд „ТЗПБ“, фонд „Общо заболяване и майчинство“, както и за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и НЗК. Същите се начисляват на база минималната работна заплата, установена за страната за съответната година.

  4. Разходи за възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.

  5. Разходи за отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения съгласно чл. 157, ал. 1, т. 1 – 3 от Кодекса на труда.

Всеки работодател е длъжен да запази 75% от новите служители за период от 3 месеца. Очаква се благодарение на мярката „Заетост за теб“ нова работа да започнат 26 000 безработни. До момента по мярката са изплатени средства за 7 471 новоназначени служители при 2 038 работодатели. Реално изразходените средства са над 6,7 млн. лв.

Заявка се подава по електронен път​. 

Можете да изтеглите в pdf формат <Описание на процедурата>

COVID-19

ЗА БЕЗРАБОТНИ/ НЕАКТИВНИ ЛИЦА

 

Всяко безработно/неактивно лице може да се възползва от безвъзмездна помощ по ЗНЗ и да започне самостоятелна стопанска дейност по две процедури с национално финансиране:

  • по едната процедура ще имате възможност да вземете полагащото ви се обезщетение за безработица накуп, съпутващо с възможност до 1000лева за обучение и/или до 2440лева, при хипотезата, че наемете на работа друго безработно лице и до 500 лева ще ви бъдат възстановени консултантски р-ди; или

  • другата процедура, по която започвате самостоятелна дейност със стартова безвъзмездна помощ от 4 000лева и до 12 месеца, всеки месец след отчетния ще ви се възстановяват осигурителните вноски, които внасяте/плащате като самоосигуряващо се лице;

 

Която и да е процедура от двете да изберете и започнете дейност ще имате възможността до 31.03.2021г.  от ДИРЕКТНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ В РАЗМЕР ДО 5 000 лева по процедура за устойчив бизнес на ОП РЧР  и/или финансов инструмент МИКРОКРЕДИТ СЪС СПОДЕЛЕН РИСК В РАЗМЕР  ДО      25 000 евро, финансиран със средства на ОП РЧР.

 

Описание на тези два механизма можете да намерите на страница <Проект «ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ»> в раздел ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО.

​BG, България

4000, град Пловдив

ул. Емил Де Лавеле № 2 ет.1

Работно време:​

Понеделник - Петък

9.30  AM - 17.30 PM

​​​Почивни дни: Събота и Неделя

  • Facebook
  • logo.AC-2014.JPG
  • PA-logo.png

© Andolito Consult Bulgaria Ltd. all rights reserved.

За обща информация

+359 887 86 95 68

+359 888 97 26 25

+359 884 32 61 31

+359 888 62 68 63

За клиенти с договор 

+359 887 800 771

+359 898 940 605