2021

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

по ЕСИФ и/или национални донорски програми

активна до 31.03.2021г

 

Всяко предприетие (бизнес организация, социално предприятие, свободна професия, вкл. Самоосигуряващи се лица , вписани в Регистри на АВ) с до 2-годишна история на участник/ци в процедури в подкрепа на предприемачеството на ОП РЧР и/или стартирало по чл.47,49 на ЗНЗ може да се възползва от ДИРЕКТНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ В РАЗМЕР ДО 5 000 ЛВ. за 9/девет/ вида бизнес услуги, чрез които ще се подкрепи устойчивото развитие на новостартиралото предприятие, както и финансов инструмент - МИКРОКРЕДИТ СЪС СПОДЕЛЕН РИСК, съфинансиран със средства на ОП РЧР и изпълняван от трима финансови поскредника.

БЕЗЛИХВЕН КРЕДИТ
ДО 4 500 лева

 

Програма за гарантиране на безлихвени кредити в помощ на служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които временно не могат да полагат труд в условията на извънредно положение. Те имат възможността да получат безлихвени заеми до 4 500 лева, които се отпускат наведнъж или на три транша от по 1 500 лева. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. По заемите няма да се дължат такси, комисиони и неустойки.

 

Прорамата е разработена от  „Българска банка за развитие“ АД и е с бюджет от 200 милиона лева и се изпълнява от  банкови институции-партньори.

Всяко лице, което отговаря на условията, има право на един кредит по Програмата до 4 500 лв. За него ще може да кандидатства до 31.12.2020г. Не се предвижда осигуряване на обезпечения като условие за отпускането на  кредитите. Кредитите ще са със срок до 5г, с минимум 6 и не повече от 24 месеца гратисен период. Лицата имат право на предсрочно погасяване на дълга без да се дължи такса/комисиона за това.

 

Допустими кандидати: Физически лица, в невъзможност да извършват стопанска дейност като търговец чрез предприятието си поради епидемията. Това правило се прилагапри собственици или съдружници в търговски дружества и при физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества; лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, вкл. еднолични търговци, самоосигуряващи се лица и/или пенсионери. 

BG05M9OP001-1.106 „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”

Удължена мярка до 2022г

 

Проектът цели да окаже навременна подкрепа на работодатели за наемане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост.

Осигурени са 160 млн.лв и приоритетно подпомагане на работодатели от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“

Фирми с до 10 души персонал могат да наемат до 4 нови служители. Предприятия с до 50 работници могат да наемат до 20 безработни. Компании с до 250 служители, могат да наемат по мярката до 50 безработни, а тези с над 251 служители – до 100 нови работници.

Проектът предвижда наемане на безработни лица за период до 6 месеца. С цел гарантиране на устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75% от заетите работни места за период, равен на периода на субсидираната заетост.

От бюджета на Проекта се предоставят на работодателя средства за:

 1. Разходи за трудови възнаграждения за наетите по Проекта лица в размер на минималната работна заплата, установена за страната за 8-часов работен ден, за срок до 6 месеца. При непълно работно време разходите за възнаграждения се изчисляват пропорционално;

 2. Разходи за възнаграждения за платен отпуск по чл. 155 и чл. 319 съгласно Кодекса на труда, като полагащият се платен годишен отпуск, по минимални размери съгласно КТ, се определя пропорционално на времето, за което е субсидираната заетост на работника/служителя;

 3. Разходи за дължимите вноски за сметка на Работодателя за фонд „Пенсии“, фонд „Безработица“, фонд „ТЗПБ“, фонд „Общо заболяване и майчинство“, както и за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и НЗК. Същите се начисляват на база минималната работна заплата, установена за страната за съответната година.

 4. Разходи за възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.

 5. Разходи за отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения съгласно чл. 157, ал. 1, т. 1 – 3 от Кодекса на труда.

Всеки работодател е длъжен да запази 75% от новите служители за период от 3 месеца. Очаква се благодарение на мярката „Заетост за теб“ нова работа да започнат 26 000 безработни. До момента по мярката са изплатени средства за 7 471 новоназначени служители при 2 038 работодатели. Реално изразходените средства са над 6,7 млн. лв.

Заявка се подава по електронен път​. 

Можете да изтеглите в pdf формат <Описание на процедурата>

 на три сесии

 

ОП РЧР активира процедура BG05M9OP001-1.128 „Развитие на дигиталните умения - Компонент 2“ с бюджет 13 854 731.45ллева и три крайни срока за кандидатстване. 

Предприятията могат да кандидатстват ЕДИНСТВЕНО В ПАРТНЬОРСТВО.

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

 • определяне на специфичните нива на дигитални умения, необходими на заетите лица за изпълнението на ежедневните им задачи и подпомагане придобиването им, в съответствие с развиващите се дигитални технологии, по отделните сектори на икономиката в страната;

 • подпомагане работната сила в преодоляване на дисбалансите в областта на дигиталните знания и умения;

 • идентифициране на конкретни дефицити от дигитални умения – както общи, така и по професии/длъжности и на тази основа - разработване на профили за равнища на дигитални умения – за основно, средно и напреднало равнище – в зависимост от равнището на технологиите, за чието обслужване са необходими съдържания и карти по ключови професии/длъжности за усвояване на иновативни методи на тяхното апробиране и прецизиране в реална работна среда.

 • Осигуряване на връзката между необходимите знания и умения и изискванията на бъдещия пазар на труда, с което се създават предпоставки за постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се на технологичното развитие.

 

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на ЕСФ. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Три крайни срока за кандидатстване: 16.4.2021, 17.5.2021 и 17.6.2021  

Към описанието

 

Агенцията за хората с увреждания обяви Сесия II набиране на проектни предложения по процедура "Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания".

 

Максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева.

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 25.05.2021 година​

Допустими участници са физически лица с трайни увреждания, с 50 и повече от 50 % определена намалена работоспособност, съгласно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

ЗА ТУРОПЕРАТРИ и ТУРАГЕНТИ чрез Министерство на туризма 

8.2.2021- 31.5.2021

 

Министерство на туризма обяви Схема за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19“.

Мярката представлява държавна помощ с общ прогнозен бюджет от 51 милиона лева, които ще бъдат предоставяни на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност съгласно чл.26а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.

 

Размерът на  еднократно предоставяните  безвъзмездни средства е 4% от Нетните приходи /код 15100/ за 2019 г., оповестен във финансовия отчет съгласно ЗС, като предоставената помощ е за компенсиране на загуби наТО и/или ТА за периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г.

Помощта трябва да се използва приоритетно за възстановяване на суми на пътници, чиито пакети са анулирани поради COVID-19 за същия период.

 

Допустими кандидати са предприятия, опериращи като ТО и/или ТА, регистрирани в съответствие с Раздел I, Глава седма от Закона за туризма и вписани в Националния туристически регистър, които към момента на подаване на заявлението за помощта имат сключена валидна застраховка „Отговорност на туроператора” в съответствие с чл.97 от Закона за туризма.

Администратор на мярката е Министерство на туризма.

ЗА БЕЗРАБОТНИ/ НЕАКТИВНИ ЛИЦА

 

Всяко безработно/неактивно лице може да се възползва от безвъзмездна помощ по ЗНЗ и да започне самостоятелна стопанска дейност по две процедури с национално финансиране:

 • по едната процедура ще имате възможност да вземете полагащото ви се обезщетение за безработица накуп, съпутващо с възможност до 1000лева за обучение и/или до 2440лева, при хипотезата, че наемете на работа друго безработно лице и до 500 лева ще ви бъдат възстановени консултантски р-ди; или

 • другата процедура, по която започвате самостоятелна дейност със стартова безвъзмездна помощ от 4 000лева и до 12 месеца, всеки месец след отчетния ще ви се възстановяват осигурителните вноски, които внасяте/плащате като самоосигуряващо се лице;

 

Която и да е процедура от двете да изберете и започнете дейност ще имате възможността до 31.03.2021г.  от ДИРЕКТНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ В РАЗМЕР ДО 5 000 лева по процедура за устойчив бизнес на ОП РЧР  и/или финансов инструмент МИКРОКРЕДИТ СЪС СПОДЕЛЕН РИСК В РАЗМЕР  ДО      25 000 евро, финансиран със средства на ОП РЧР.

 

Описание на тези два механизма можете да намерите на страница <Проект «ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ»> в раздел ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО.

22.2.2021-15.3.2021. Подадени са общо 6 193 проекта. В оценка

 

Осигурени са 78 милиона лева от ОПИК за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на малки предприятия* с оборот не по малък от 500хил. лева  за осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. 

Средствата са разпределени по сектори.

Класирането ще се извърши на два етапа: ЕтапI- Адмистративно съответствие и  ЕтапII- Техническа и финансова оценка. 

Размер на помощта по индивидуален проект:  50 000 лв.

Интензитетът на помощта е 100%

Срок за изпълнение на проекта: до 3 (три) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,

Допустими ще бъдат разходи, извършени за покриване на текущите нужди на кандидатите, както и за оперативен капитал, които да бъдат извършени след 1.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта.

*  малко предприятие- предприятие в което има до 50 служителя и  годишен оборот до 19,5 млн. лв. и/или стойност на активите до 19,5 млн. лв

​BG, България

4000, град Пловдив

ул. Емил де Лавеле № 2 ет.1

Работно време:​

Понеделник - Петък

9.30  AM - 17.30 PM

​​​Почивни дни: Събота и Неделя

 • Facebook
 • logo.AC-2014.JPG
 • PA-logo.png

© 202122Andolito Consult Bulgaria Ltd. all rights reserved.

За обща информация

+359 887 86 95 68

+359 888 97 26 25

+359 884 32 61 31

+359 888 62 68 63

За клиенти с договор 

+359 887 800 771

+359 898 940 605