PIC2.jpg
Нашата COVID-19 ТАКСА е във фиксиран размер от 500 лева.

​БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПРИ COVID - 19

COVID-19

BG05M9OP001-1.104
 "Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19"

Извънредна сесия от 2.07.2020г до 31.12.2021г

COVID-19

Извънредни сесии през ОКТОМВРИ 2020

 

На 17.9.2020г. се провежда ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПИК И ОПИМСП.

 

Обсъдени са и са приети решения във връзка с изменението на ОПИК 2014-2020, Методология и критерии за подбор по процедури:

 • Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 

 • Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“.

КН одобри изменение на Индикативната годишна работна програма на ОПИК за 2020 г.

 

Проектът цели да окаже подкрепа на на предприятия и самоосигуряващи се лица, за запазване на работни места в застрашените сектори.

Осигурени са 40 млн.лв, насочени към работодатели в секторите транспорт, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство. Те могат да кандидатстват за компенсация от 290 лв. за служителите си, които са застрашени от освобождаване от работа. 

Със средствата на проекта се предвижда и подпомагане на работодатели, които попадат в останалите допустими сектори, разпределени на квотен принцип по общини и окрупнени на ниво област, Заявките ще се приемат до достигане на максималния размер на бюджета на операцията на принципа „първи по време, първи по право“ на областно ниво.

По операцията ще се покрива компенсация в размер на 290 лв. за всеки работник и служител, включваща 189 лв. средства за работника и дължимите данъчни и осигурителни вноски. Компенсацията ще бъде предоставяна за не повече от 6 месеца. Работодателите ще бъдат задължени да запазят заетостта на подкрепените служители за същия период, за който са получили подкрепа по операцията.

Заявка се подават в ДБТ.

COVID-19

BG05M9OP001-1.106
„ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”

Извънредна сесия от 1.07.2020г до 31.12.2021г

 

Проектът цели да окаже навременна подкрепа на работодатели за наемане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост.

Осигурени са 160 млн.лв, от които се определя национална квота в размер на 50млн, лв. за приоритетно подпомагане на работодатели от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“

Със средствата на проекта се предвижда и подпомагане на работодатели, които попадат в останалите допустими сектори, разпределени на квотен принцип по общини и окрупнени на ниво област, Заявките ще се приемат до достигане на максималния размер на бюджета на операцията на принципа „първи по време, първи по право“ на областно ниво.

Проектът предвижда наемане на безработни лица на пълно или непълно работно време (най-малко на 4 часа) за период до 3 месеца. С цел гарантиране на устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75% от заетите работни места за период, равен на периода на субсидираната заетост.

От бюджета на Проекта се предоставят на работодателя средства за:

 1. Разходи за трудови възнаграждения за наетите по Проекта лица в размер на минималната работна заплата, установена за страната за 8-часов работен ден, за срок до 3 месеца. При непълно работно време разходите за възнаграждения се изчисляват пропорционално;

 2. Разходи за възнаграждения за платен отпуск по чл. 155 и чл. 319 съгласно Кодекса на труда, като полагащият се платен годишен отпуск, по минимални размери съгласно КТ, се определя пропорционално на времето, за което е субсидираната заетост на работника/служителя;

 3. Разходи за дължимите вноски за сметка на Работодателя за фонд „Пенсии“, фонд „Безработица“, фонд „ТЗПБ“, фонд „Общо заболяване и майчинство“, както и за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и НЗК. Същите се начисляват на база минималната работна заплата, установена за страната за съответната година.

 4. Разходи за възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.

 5. Разходи за отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения съгласно чл. 157, ал. 1, т. 1 – 3 от Кодекса на труда.

 

Заявка се подава по електронен път​. 

Можете да изтеглите в pdf формат <Описание на процедурата> и <Квоти>

COVID-19

ЗА БЕЗРАБОТНИ/ НЕАКТИВНИ ЛИЦА

 

Програма за гарантиране на безлихвени кредити в помощ на служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които временно не могат да полагат труд в условията на извънредно положение. Те имат възможността да получат безлихвени заеми до 4 500 лева, които се отпускат наведнъж или на три транша от по 1 500 лева. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. По заемите няма да се дължат такси, комисиони и неустойки.

 

Прорамата е разработена от  „Българска банка за развитие“ АД и е с бюджет от 200 милиона лева и се изпълнява от  банкови институции-партньори.

Всяко лице, което отговаря на условията, има право на един кредит по Програмата до 4 500 лв. За него ще може да кандидатства до 31.12.2020г. Не се предвижда осигуряване на обезпечения като условие за отпускането на  кредитите. Кредитите ще са със срок до 5г, с минимум 6 и не повече от 24 месеца гратисен период. Лицата имат право на предсрочно погасяване на дълга без да се дължи такса/комисиона за това.

 

Допустими кандидати: Физически лица, в невъзможност да извършват стопанска дейност като търговец чрез предприятието си поради епидемията. Това правило се прилагапри собственици или съдружници в търговски дружества и при физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества; лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, вкл. еднолични търговци, самоосигуряващи се лица и/или пенсионери. 

 

Всяко безработно/неактивно лице може да се възползва от безвъзмездна помощ по ЗНЗ и да започне самостоятелна стопанска дейност по две процедури с национално финансиране:

 • по едната процедура ще имате възможност да вземете полагащото ви се обезщетение за безработица накуп, съпутващо с възможност до 1000лева за обучение и/или до 2440лева, при хипотезата, че наемете на работа друго безработно лице и до 500 лева ще ви бъдат възстановени консултантски р-ди; или

 • другата процедура, по която започвате самостоятелна дейност със стартова безвъзмездна помощ от 4 000лева и до 12 месеца, всеки месец след отчетния ще ви се възстановяват осигурителните вноски, които внасяте/плащате като самоосигуряващо се лице;

 

Която и да е процедура от двете да изберете и започнете дейност ще имате възможността до 31.03.2021г.  от ДИРЕКТНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ В РАЗМЕР ДО 5 000 лева по процедура за устойчив бизнес на ОП РЧР  и/или финансов инструмент МИКРОКРЕДИТ СЪС СПОДЕЛЕН РИСК В РАЗМЕР  ДО      25 000 евро, финансиран със средства на ОП РЧР.

 

Описание на тези два механизма можете да намерите на страница <Проект «ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ»> в раздел ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО.

 

Всяко предприетие (бизнес организация, социално предприятие, свободна професия, вкл. Самоосигуряващи се лица , вписани в Регистри на АВ) с до 2-годишна история на участник/ци в процедури в подкрепа на предприемачеството на ОП РЧР и/или стартирало по чл.47,49 на ЗНЗ може да се възползва от ДИРЕКТНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ В РАЗМЕР ДО 5 000 ЛВ. за 9/девет/ вида бизнес услуги, чрез които ще се подкрепи устойчивото развитие на новостартиралото предприятие, както и финансов инструмент - МИКРОКРЕДИТ СЪС СПОДЕЛЕН РИСК, съфинансиран със средства на ОП РЧР и изпълняван от трима финансови поскредника.

​BG, България

4000, град Пловдив

ул. Емил Де Лавеле № 2 ет.1

Работно време:​

Понеделник - Петък

9.30  AM - 17.30 PM

​​​Почивни дни: Събота и Неделя

 • Facebook
 • logo.AC-2014.JPG
 • PA-logo.png

© Andolito Consult Bulgaria Ltd. all rights reserved.

За обща информация

+359 887 86 95 68

+359 888 97 26 25

+359 884 32 61 31

+359 888 62 68 63

За клиенти с договор 

+359 887 800 771

+359 898 940 605