PIC2.jpg
Нашата COVID-19 ТАКСА е във фиксиран размер от 500 лева.

​БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПРИ COVID - 19

 

Осигурени са 78 милиона лева от ОПИК за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на малки предприятия* с оборот не по малък от 500хил. лева  за осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. 

Средствата са разпределени по сектори.

Класирането ще се извърши на два етапа: ЕтапI- Адмистративно съответствие и  ЕтапII- Техническа и финансова оценка. 

Размер на помощта по индивидуален проект:  50 000 лв.

Интензитетът на помощта е 100%

Срок за изпълнение на проекта: до 3 (три) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,

Допустими ще бъдат разходи, извършени за покриване на текущите нужди на кандидатите, както и за оперативен капитал, които да бъдат извършени след 1.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта.

*  малко предприятие- предприятие в което има до 50 служителя и  годишен оборот до 19,5 млн. лв. и/или стойност на активите до 19,5 млн. лв.

ПРЕДСТОЯЩО Извънредна сесия в Ноември 2020

 

Осигурени са 78 милиона лева от ОПИК за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на МСП за адаптиране на трудов процес в контекста на COVID-19. Бюджетът е разпределен в три групи: ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ. 

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19. Очакваните резултати от от подкрепата по процедурата се изразяват в създаване на безопасни и здравословни условия на труд в МСП, адаптирани спрямо предизвикателствата, свързани с пандемията COVID-19.

 

Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ на индивидуален проект е 3 000 лева, а максималният размер е 75 000 лева като посочените стойности зависят от категорията предприятието-кандидат.

Интензитетът на помощта е 70%. 

Средствата са в режим de minimis.

COVID-19

В оцекна от 14.11.2020г

 

Осигурени са  30 млн.лева по процедура за подкрепа на МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 по подписан договор между ОПИК и МТИТС(Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията).

Индикатор за резултат е подкрепата на 1000 предприятия от бранша.

Средствата ще бъдат използвани за осигуряване на оперативен капитал на автобусни превозвачи, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Размерът на безвъзмездната помощ за индивидуален проект ще е между 3 000лв. и 450 000лв., като не следва да надвишава 8 % от оборота на предприятието-кандидат по ГДД за 2019г

Срокът за изпълнение на индивидуален проект е 6 месеца от началната дата на Договора за безвъзмездна финансова подкрепа.

 

Срокът  за кандидатстване е  до 10.11.2020 г

 

Класирането на подадените проекти ще е по реда на подаване в ИСУН2020 до изчерпване на финансовия ресурс.

Безвъзмездната помощ ще бъде предоставяна на одобрен кандидат до 20 дни след подписване на Адмистративния договор за предоставяне на помощта от страна на договорарящия орган. 

BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“  с краен срок до 15.12.2020г. в 17:30 часа

COVID-19

Извънредна сесия от 30.09.2020г до 15.12.2020г

 

На 30.09.2020г МТСП чрез ОП РЧР обяви процедура з05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“ , чрез която работодатели и институции от централната и местната власт могат да кандидатстват с проекти  за създаване на детски кътове на работното място.

Осигурени са  15 млн.лв, насочени към работодатели и институции от централната и местната власт. Те могат да кандидатстват за създаване на Детски кътове, чрез които да бъдат създадени възможности за получаване на услуги за децата на служителите, в условията на пандемия с корона вирус.

Минималният размер на финансовата подкрепа от ОПРЧР за създаване на детски кът на работното място е 50 000 лв., а максималният – 150 000 лв. Кандидатите трябва да предвидят съфинансиране при изпълнението на проектите си, което зависи от големината на фирмите. Големите предприятия могат да получат финансова подкрепа до 70% от разходите по проекта, средните предприятия – до 80% от разходите, а микро- и малките предприятия – до 90% от разходите за реализиране на проекта.

Крайният срок за представяне на предложенията е 15 декември 2020 г., 17.30 ч.

COVID-19

BG05M9OP001-1.106
„ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”

Извънредна сесия от 1.07.2020г до 31.12.2021г

 

Проектът цели да окаже навременна подкрепа на работодатели за наемане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост.

Осигурени са 160 млн.лв, от които се определя национална квота в размер на 50млн, лв. за приоритетно подпомагане на работодатели от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“

Със средствата на проекта се предвижда и подпомагане на работодатели, които попадат в останалите допустими сектори, разпределени на квотен принцип по общини и окрупнени на ниво област, Заявките ще се приемат до достигане на максималния размер на бюджета на операцията на принципа „първи по време, първи по право“ на областно ниво.

Проектът предвижда наемане на безработни лица на пълно или непълно работно време (най-малко на 4 часа) за период до 3 месеца. С цел гарантиране на устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75% от заетите работни места за период, равен на периода на субсидираната заетост.

От бюджета на Проекта се предоставят на работодателя средства за:

  1. Разходи за трудови възнаграждения за наетите по Проекта лица в размер на минималната работна заплата, установена за страната за 8-часов работен ден, за срок до 3 месеца. При непълно работно време разходите за възнаграждения се изчисляват пропорционално;

  2. Разходи за възнаграждения за платен отпуск по чл. 155 и чл. 319 съгласно Кодекса на труда, като полагащият се платен годишен отпуск, по минимални размери съгласно КТ, се определя пропорционално на времето, за което е субсидираната заетост на работника/служителя;

  3. Разходи за дължимите вноски за сметка на Работодателя за фонд „Пенсии“, фонд „Безработица“, фонд „ТЗПБ“, фонд „Общо заболяване и майчинство“, както и за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и НЗК. Същите се начисляват на база минималната работна заплата, установена за страната за съответната година.

  4. Разходи за възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.

  5. Разходи за отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения съгласно чл. 157, ал. 1, т. 1 – 3 от Кодекса на труда.

 

Заявка се подава по електронен път​. 

Можете да изтеглите в pdf формат <Описание на процедурата> и <Квоти>

 

Всяко предприетие (бизнес организация, социално предприятие, свободна професия, вкл. Самоосигуряващи се лица , вписани в Регистри на АВ) с до 2-годишна история на участник/ци в процедури в подкрепа на предприемачеството на ОП РЧР и/или стартирало по чл.47,49 на ЗНЗ може да се възползва от ДИРЕКТНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ В РАЗМЕР ДО 5 000 ЛВ. за 9/девет/ вида бизнес услуги, чрез които ще се подкрепи устойчивото развитие на новостартиралото предприятие, както и финансов инструмент - МИКРОКРЕДИТ СЪС СПОДЕЛЕН РИСК, съфинансиран със средства на ОП РЧР и изпълняван от трима финансови поскредника.

COVID-19

В оценка от 16.11.2020г

 

На 2.10.2020г е подписан договор между ОПИК и МТ(Министерство на туризма) на обща стойност от 10 млн.лева за предоставянето на подкрепа на туроператорите и туристически агенти за справяне с последиците от пандемията. 

Допустими ще бъдат разходи, извършени за покриване на текущите нужди на кандидатите, както и за оперативен капитал, които да бъдат извършени след 1.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта.

Всеки от кандидатите трябва да заяви в проектното предложение стойност до 10% от общия си оборот за 2019г, но не повече от прага на de minimis от 200 000 евро, или 391 166 лв.

COVID-19

БЕЗЛИХВЕН КРЕДИТ
ДО 4 500 лева

 

Програма за гарантиране на безлихвени кредити в помощ на служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които временно не могат да полагат труд в условията на извънредно положение. Те имат възможността да получат безлихвени заеми до 4 500 лева, които се отпускат наведнъж или на три транша от по 1 500 лева. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. По заемите няма да се дължат такси, комисиони и неустойки.

 

Прорамата е разработена от  „Българска банка за развитие“ АД и е с бюджет от 200 милиона лева и се изпълнява от  банкови институции-партньори.

Всяко лице, което отговаря на условията, има право на един кредит по Програмата до 4 500 лв. За него ще може да кандидатства до 31.12.2020г. Не се предвижда осигуряване на обезпечения като условие за отпускането на  кредитите. Кредитите ще са със срок до 5г, с минимум 6 и не повече от 24 месеца гратисен период. Лицата имат право на предсрочно погасяване на дълга без да се дължи такса/комисиона за това.

 

Допустими кандидати: Физически лица, в невъзможност да извършват стопанска дейност като търговец чрез предприятието си поради епидемията. Това правило се прилагапри собственици или съдружници в търговски дружества и при физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества; лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, вкл. еднолични търговци, самоосигуряващи се лица и/или пенсионери. 

COVID-19

BG05M9OP001-1.104
 "Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19"

Извънредна сесия от 2.07.2020г до 31.12.2021г

 

Проектът цели да окаже подкрепа на на предприятия и самоосигуряващи се лица, за запазване на работни места в застрашените сектори.

Осигурени са 40 млн.лв, насочени към работодатели в секторите транспорт, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство. Те могат да кандидатстват за компенсация от 290 лв. за служителите си, които са застрашени от освобождаване от работа. 

Със средствата на проекта се предвижда и подпомагане на работодатели, които попадат в останалите допустими сектори, разпределени на квотен принцип по общини и окрупнени на ниво област, Заявките ще се приемат до достигане на максималния размер на бюджета на операцията на принципа „първи по време, първи по право“ на областно ниво.

По операцията ще се покрива компенсация в размер на 290 лв. за всеки работник и служител, включваща 189 лв. средства за работника и дължимите данъчни и осигурителни вноски. Компенсацията ще бъде предоставяна за не повече от 6 месеца. Работодателите ще бъдат задължени да запазят заетостта на подкрепените служители за същия период, за който са получили подкрепа по операцията.

Заявка се подават в ДБТ.

COVID-19

ЗА БЕЗРАБОТНИ/ НЕАКТИВНИ ЛИЦА

 

Всяко безработно/неактивно лице може да се възползва от безвъзмездна помощ по ЗНЗ и да започне самостоятелна стопанска дейност по две процедури с национално финансиране:

  • по едната процедура ще имате възможност да вземете полагащото ви се обезщетение за безработица накуп, съпутващо с възможност до 1000лева за обучение и/или до 2440лева, при хипотезата, че наемете на работа друго безработно лице и до 500 лева ще ви бъдат възстановени консултантски р-ди; или

  • другата процедура, по която започвате самостоятелна дейност със стартова безвъзмездна помощ от 4 000лева и до 12 месеца, всеки месец след отчетния ще ви се възстановяват осигурителните вноски, които внасяте/плащате като самоосигуряващо се лице;

 

Която и да е процедура от двете да изберете и започнете дейност ще имате възможността до 31.03.2021г.  от ДИРЕКТНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ В РАЗМЕР ДО 5 000 лева по процедура за устойчив бизнес на ОП РЧР  и/или финансов инструмент МИКРОКРЕДИТ СЪС СПОДЕЛЕН РИСК В РАЗМЕР  ДО      25 000 евро, финансиран със средства на ОП РЧР.

 

Описание на тези два механизма можете да намерите на страница <Проект «ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ»> в раздел ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО.

​BG, България

4000, град Пловдив

ул. Емил Де Лавеле № 2 ет.1

Работно време:​

Понеделник - Петък

9.30  AM - 17.30 PM

​​​Почивни дни: Събота и Неделя

  • Facebook
  • logo.AC-2014.JPG
  • PA-logo.png

© Andolito Consult Bulgaria Ltd. all rights reserved.

За обща информация

+359 887 86 95 68

+359 888 97 26 25

+359 884 32 61 31

+359 888 62 68 63

За клиенти с договор 

+359 887 800 771

+359 898 940 605