Проект "«ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» с АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД”, финансиран със средства от ЕСФ чрез ОП РЧР 2014-2020

  с договор рег.№ BG05M9OP001-1.023-0010

​ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ

 I

ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ -
МИКРОКРЕДИТ със споделен риск по ОП РЧР, 2018-2020

 

- Финансов инструмент - МИКРОКРЕДИТ(със споделен риск) на ОП РЧР, за подкрепа от ЕСФ в размер на 3,4 мил. BGN.

 

- Финансов инструмент - Фонд за ускоряване и начално финансиране (ФУНФ) се изпълнява в съответствие с целите на ОП„Иновации и конкурентоспособност” за повишаване на перспективите за оцеляване пред стартиращи фирми и подкрепа за устойчиви и основани на знанието бизнес модели. Средствата от ОПИК са 51.3 млн.EUR, които са разделени в три фонда.

- Национално финансиране по линията на ЗИХУ, ЗНЗ и др.

 

 

Основни параметри на финансовия инструмент:

 • Размер на кредита от 5000 лв. до 48 895 лв.

 • Срок на кредита до 10 години

 • Възможност за гратисен период по главницата до 2 години

 • ГПР/лихвен процент/ в границите 0,95% – 3,2%

 

Какво се финансира:

 • Придобиване на материални и нематериални дълготрайни и краткотрайни активи за развитие или разширяване на дейността на предприятието /самонаетото лице или покриване на др. разходи, свързани с основната стопанска дейност

 • Работен капитал за развитие или разширяване на дейността

 • Специфично и професионално обучение на служителите/работниците или предприемача/самонаетото лице.

 

Крайни получатели на инструмент МИКРОКРЕДИТ по ОП РЧР:

 • Стартиращи предприятия /Предприятия с регистрация до 2 години/

 • Стартиращи предприятия на лица от уязвими групи ( безработни повече от 6 месеца, лица с увреждания и младежи до 29г.)

 • Социални предприятия (стартиращи и съществуващи)

 

Специално предложение от Юни 2018 година за Start UP/Стартиращи предприятия на предприемачи и/или социални предприятия::

С включване като участник в проект "ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ" ще Ви бъде изготвен ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ за подкрепа с финансов инструмент - МИКРОКРЕДИТ СЪС СПОДЕЛЕН РИСК, финансиран със средства на ЕСФ чрез ОП РЧР 2014-2020  напълно безплатно.

II

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОПИК - Фонд за ускоряване и начално финансиране 2018

 

ФУНФ е инструмент за дялово и квази-дялово инвестиране, чрез който ще се подкрепят създаването и развитието на устойчиви бизнес модели, както и ще развива и подобрява предприемаческата екосистема в България. Средствата от ОПИК за финансовия инструмент са 51.3 млн. евро, които са разделени в три фонда: 

 

 • Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I – инвестиция

 1. в ускоряване в едно предприятие от 25 000 EUR до 50 000 EUR

 2. начален етап в едно предприятие от 50 000 EUR до 1 000 000 EUR

 • Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап II

 • Фонд за финансиране на начален етап

 

 

Формите на инвестициите биха могли да бъдат, капиталови инструменти, а именно акции, дялове, други прехвърляеми ценни книги или еквивалентни права или инструменти, които дават право на участие в капитала на дадено дружество. Инвестиционният период е пет години, като продължителността и на трите фонда следва да бъде десет годни, с опция за удължаване с още два едногодишни периода. 

 

На 16.8.2018 г. Фонд на фондовете обяви избраните фонд мениджъри, които ще управляват два от фондовете на Фонд за ускоряване и начално финансиране (ФУНФ) на стойност 64.7 млн. лв., финансирани по ОПИК:

- Ресурсът от 27 млн. лв. на фонда, който ще финансира предприемачи в най-ранен етап на развитие на своя бизнес, ще се управлява от обединение „АД-Венчърс“;

- Ресурсът от 37 млн. лв. на фонда за стартиращи компании, които вече са постигнали известен напредък в своето развитие ще се управлява от обединение „Некст Тех Венчърс“;

 

Подборът за управлението на останалия предвиден ресурс за ФУНФ на стойност от 35.7 млн. лв., за който има само един останал кандидат, отговарящ на условията в процедурата, ще стартира отново през есента.

 

ФУНФ ще подкрепя предприемачеството в България. 
Чрез избраните фонд мениджъри ще бъдат финансирани над 200 предприятия, като инвестициите във всяко едно са в диапазон от 25 хил. евро до 1 млн. евро.

 

III

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОПИК - Фонд за ускоряване и начално финансиране,
ФУНФ II 2019

 

Фонд на фондовете предоставя нови средства от 35.6 млн. лв. за стартъпи.
Финансовият инструмент е подпомогнат със средства по ОПИК 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР.

За посредник е определен Обединение „Витоша Венчър Партнърс“, който ще финансира най-малко 76 предприятия, като размерът на инвестициите във всяко едно от тях е в диапазон от 30 хил до 2 мил. лева.

Новият фонд има за цел да идентифицира и подкрепи перспективни стартиращи компании като им помага с капитал и ноу-хау, срещу което придобива миноритарен дял в капитала им. Програмата ще предоставя финансиране на предприятия в най-ранните етапи от тяхното развитие, а част от инвестициите ще подпомогнат развитието и на по-напреднали стартъпи. В рамките на програмата, одобрените за финансиране кандидати ще имат и достъп до доказани професионалисти в различни сфери на бизнеса, които ще споделят с тях опита, контактите си и ще им предоставят практически насоки за развитието на отделните проекти. На участниците могат да се предоставят и други съпътстващи услуги.

Подкрепата за стартиращи предприятия цели икономическо развитие чрез създаването на нови и бързо-растящи иновативни компании, които спомагат за общия технологичен напредък на икономиката и откриват нови пазари, като по този начин генерират качествен ръст на работните места.

Инвестиционният период на ФУНФ II ще продължи до края на 2023 година.

 

Към страницата на МИКРОКРЕДИТ със споделен риск (натисни тук)

​BG, България

4000, град Пловдив

ул. Емил де Лавеле № 2 ет.1

Работно време:​

Понеделник - Петък

9.30  AM - 17.30 PM

​​​Почивни дни: Събота и Неделя

 • Facebook
 • logo.AC-2014.JPG
 • PA-logo.png

© 202122Andolito Consult Bulgaria Ltd. all rights reserved.

За обща информация

+359 887 86 95 68

+359 888 97 26 25

+359 884 32 61 31

+359 888 62 68 63

За клиенти с договор 

+359 887 800 771

+359 898 940 605