ПОМОЩ ЗА 700 ПРЕДПРИЯТИЯ за развитие на дигиталните умения на човешките ресурси и организация на труда
BG05M9OP001-1.128 на ОП РЧР

Активна до I сесия -16.4.2021г., II сесия -17.5.2021г. III сесия -17.6.2021г.

2021

 

Осигурени са 14 милиона лева от ОП РЧР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на 700 предприятия в определянето на специфичните нива на дигитални умения, необходими на заетите лица за изпълнението на ежедневните им задачи и подпомагане придобиването им, в съответствие с развиващите се дигитални технологии.

Операция „Развитие на дигиталните умения“ се изпълнява в рамките на два компонента:

  • По Компонент 1 се разработва методология за установяване състоянието и потребностите от развитие на дигитални умения/компетентности и изискванията към изготвянето на унифицирани профили на дигиталните умения както и се координира цялостния процес по определяне на специфичните нива на дигитални умения, необходими на заетите лица, спрямо развиващите се дигитални технологии по отделните сектори на икономиката в страната.

  • По Компонент 2, в който попада настоящата процедура,  ще се разработят, тестват и валидират унифицирани профили за дигитални умения по ключови длъжности и/или професии, както и секторни квалификационни рамки за развитие на дигитални умения.

 

Настоящата процедура е разработена и насочена към повишаване на цифровата грамотност и формирането на специални професионални дигитални умения на работната сила, като цели да обхване целия диапазон от потенциален човешки ресурс – заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица отразлични възрастови групи, включително адаптация на работодателите към настъпващите промени от гледна точка на управлението на човешките ресурси.

 

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1.         Изследване и анализ на потребностите от дигитални умения по икономически сектори въз основа на разработената методология.

2.         Разработване, тестване и валидиране на унифицирани профили за дигитални умения по ключови  длъжности и/или професии, съгласно НКПД 2011, посочващи знания, умения и поведение, което служителят/работникът следва да притежава, за да изпълнява задълженията си в обхвата на професията и/или длъжността си. Описанието на нивата на изискуемите дигитални компетенции (основно, средно, напреднало и високо специализирано) за съответната длъжност и професия следва да се базира на европейската рамка на компетенциите DigComp2.1 и да включва описание за извършвани действия и постигнати резултати.

3.         Тестване на текущите умения на работната сила по сектори с разработени за целта инструменти за оценка на дигитални компетенции.

4.         Съставяне на учебно съдържание/разработване на програми за неформално обучение за развитие на специфични дигитални умения, съобразно изискванията на конкретната длъжност/професия, извън базовите дигитални умения (съгласно DigComp2.1).

5.         Пилотно тестване/адаптиране/припознаване на учебно съдържание за развитие на специфични дигитални умения по ключови длъжности и професии.

6.         Разработване и приемане на секторни квалификационни рамки за развитие на дигитални умения. Адаптиране и актуализиране на рамките, в случай на необходимост.

7.         Разработване на методически указания за поддържане и надграждане на дигиталните умения на работещите по сектори за осигуряване на продължаващо обучение с цел по-добра професионална реализация и повишена професионална подготовка на заетите, посредством предоставяне на дигитални умения, необходими за упражняване на професията/длъжността им.

8.         Повишаване осведомеността на работодателите и служителите относно необходимостта от развиването на дигитални умения/компетентност.

9.         Развитие на модели на социално партньорство и колективно договаряне в предприятията, адекватни на технологичните промени и дигитализацията на работните процеси за активно управление на промените и осигуряване на успешна адаптация на предприятията и работниците и служителите към промените.

Размер на помощта по индивидуален проект: Няма ограничения 

По настоящата процедура си прилага вариант на опростено отчитане с Единна ставка в размер 40% от допустимите преки разходи за персонал за покриване на останалите допустими разходи. В тази връзка при подаване на проектно предложение, кандидатът  следва да планира само преките си разходи за персонал.

Срок за изпълнение на проекта: до 3 (три) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,

Специфично условие на процедурата: По настоящата процедура кандидатът НЕ може да участва самостоятелно. Партньорството между национално представителна организация на работодателите с национално представителна организация на работниците и служителите е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е и участието на МТСП като партньор във всяко едно проектно предложение, с оглед на факта, че всички постигнати по проектите резултати ще останат собственост на МТСП и ще бъдат използвани в подкрепа реализирането на определени политики за подобряване условията на труд на работниците и служителите в България.

 

По настоящата процедура не е допустимо участието на асоциирани партньори