COVID-19

ПОМОЩ ЗА АДАПТИРАНЕ НА МСП  ПРИ COVID-19
BG16RFOP002-2.088

ПРЕКРАТЕНА Извънредна сесия в Ноември 2020

 

Осигурени са 78 милиона лева от ОП "Иновации и конкурентоспособност" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19.

 

Бюджетът е разпределен с три групи:

Групи сектори              Бюджет по групи        Микро Предприятия           Малки Предприятия       Средни Предприятия 

ПРОМИШЛЕНОСТ          21 840 000 лв.                    3 250 000 лв.  ​                    6 420 000 лв.                    12 170 000 лв.​     

Сектори B, C, D и Е

ТЪРГОВИЯ                      15 830 000 лв.                    5 550 000 лв.                      4 590 000 лв.                      5 690 000 лв.​         

Сектор G

УСЛУГИ                            40 563 200 лв.                   16 910 000 лв.                    11 390 000 лв.                    12 263 200 лв.

Сектори F, H, I, J, L,

M, N, P, Q, R и S

Помощта е в режим de minimis и следва да се спази максималния праг , който не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро, в осъществява автомобилни товарни превози за чужда сметка за период от три бюджетни години. 

Размер на помощта по индивидуален проект:

                                       Минимален размер            Максимален размер             Определяне                                             

Микро Предприятия                      3 000 лв.                               15 000 лв.          10 % от нетните приходи от продажби*

Малки Предприятия                    10 000 лв.                               30 000 лв.            5 % от нетните приходи от продажби*

Средни Предприятия                  25 000 лв.                               75 000 лв.            2,5 % от нетните приходи от продажби*

* нетните приходи от продажби-Годишния отчет за дейността за 2019 г., подаван към НСИ (Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от оперативна дейност”, ред „Нетни приходи от продажби”, код 15 100, от приходната част на Отчета за приходите и разходите).

Максималният ИНТЕНЗИТЕТ на безвъзмездната финансова помощ по процедура е 70% 

Допустими кандидати:  ПРЕДПРИЯТИЯ, които са:

 • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или или Закона за кооперациите;

 • с мин. една приключени финансови години (2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;

 • да са реализирали Нетни приходи от продажби за 2019 г.  не по- малко от 30х.лв. за микро предприятие,  30х.лв. за микро предприятие,   200х.лв. за малко предприятие, 1млн.лв за средно предприятие 

 • извършват дейност във всички икономически сектори, с изключение на тези, попадащи в демаркационната линия с други програми, финансирани със средства на ЕС;

 

Срокът за изпълнение на проект е е 6 (шест) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Допустими видове разходи:

 1. Осигуряване на колективни средства за защита, като термометри, термокамери,  пречистватели за въздух и др. подобни;

 2. Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери;

 3. Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез: Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място, Обособяване на отделни потоци на движение, Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса, Осигуряване на условия за работа от разстояние.

Проектът включва Дейности за адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд в условията на COVID-19. В тази връзка категориите разходи, допустими за финансиране, трябва да отговарят на следните специфични условия:

 • По настоящата процедура кандидатите нямат ангажимент да прилагат към Формуляра за кандидатстване оферта/количествено-стойностна сметка (КСС) за всяка отделна инвестиция в ДМА, ДНА и/или СМР с предложена цена. Независимо от това с оглед определяне реалистичността на предвидените разходи за всеки вид дълготраен актив/СМР кандидатите ще следва да набавят такива оферти/КСС, издадени в периода след обявяване на настоящата процедура. В случай на одобрение на проектното предложение кандидатите ще имат ангажимент да представят тези оферти/КСС като част от документацията, която се изисква в рамките на процеса по договаряне, заедно с техническата спецификация;

 • По отношение на планираните разходи за СМР следва да се представят актуални цветни снимки на сградата и помещението, където е предвидено да се извършват СМР, от които ясно да се вижда датата на заснемането и описание на местоположението на обекта;

 • В случаите на разходи за софтуер съдържанието на офертата следва задължително да включва изброяване на основните модули на актива, както и описание на техните функции;

 • Офертите трябва задължително да съдържат информация за: наименование на оферента, технически и/или функционални характеристики на актива, съответстващи на посочените в Приложение 4 минимални технически и/или функционални характеристики, цена на актива и вид на валутата. Допълнително от представената оферта следва да е видно лицето, което я е издало от името на оферента като напр. име, подпис, електронен подпис или разпечатка на електронно съобщение, с което е получена, която също следва да е прикачена в ИСУН 2020;

 • Когато залагат разходи за ДМА/ДНА/СМР в бюджета на проекта, същите следва да съответстват на представените пазарни цени като е допустимо увеличение до 10 % от стойността на получените оферти/КСС;

Оценката на проектните предложения, ще премине през два етапа : Етап 1-Оценка на административното съответствие и допустимостта и Етап 2-Техническа и финансова оценка.

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ В ЧЕТИРИ СТЪПКИ:

КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

Ако имате активен, прескачате тази точка.

Имате два варианта. Нашата препоръка е: ако сте ЕООД, заявете личен/персонален/ КЕП за една година.

1.1 Заявявате on-line електонен подпис в b-trust на Борика 

или

1.2 Упълномощавате лице  да подаде и да ви представлява пред УО на ОПИК проектното Ви предложение от Ваше име Пълномощно. (В този случай Декларациите  и др. приложения  към ел.формуляр, трябва да бъдат отпечатани на хария, подписани/сканиране към  т6/.12 на формуляра. Не Ви го препоръчваме!)

1.

Само за Ваша информация

1. CЛУЖЕБНА ПРОВЕРКА в НАП, Столична община от ОПИК

за наличие на задължения на кандидата, от което да е видно че неплатените задължения са до 1% от сумата на годишния общ оборот за 2019, но не повече от 50 хил,лв. или е налична договореност за отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения

2. СЛУЖЕБНА ПРОВЕРКА ЗА СЪДИМОСТ от ОПИК

Служебна проверка от УО за съдимост (на всички лица, с право да представляват кандидата, независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин).

Служебна проверка е възможно да бъде извършена по отношение на е лица, които са родени в България и не са осъждани. В случай че свидетелство за съдимост не може да бъде издадено по служебен път и не е приложено от кандидата, ще бъде изпратено искане за отстраняване на нередовност.

3.СЛУЖЕБНА ПРОВЕРКА в ИА ГИТ от ОПИК за:

 • във връзка с обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП

!

ПРОФИЛ ВЪВ ИСУН2020

Ако имате, прескачате тази точка

3.1  На посочен от Вас адрес на ел.поща, име фамилия и телефон на лице за контакт, АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД ще заяви създаването на профил в ИСУН

или

3.2 Ако сте упълномощили АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД по 1.2, ще Ви подадем предложението през наш фирмен профил 

2.

ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТА В ИСУН 2020

3.1. Ще ни е необходимо Вие да определите три месец за 2020 (,попадащ в периода 1.02.2020-1.10.2020), в който сте реализирали спад на средно месечния оборот над 20% спрямо същия период от 2019г,

На етап оценка ще бъде извършена служебна проверка в НАП относно оборота на посочения перид от 2019 и 2020, като за:

 •  кандидати, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП

       1. Величина ОБОРОТ за календарен месецРаздел А, клетка 01 - клетка 12 + клетка 17 + клетка 18 + клетка 19 

       2. Величина СПАД%=(1 - [Оборот.mm.2020]/[Оборот.mm.2019]) >= 20%

!!!  Допълнително кандидатите ще следва да представят Пояснителна информация за Справката-декларация за ДДС в случаите, когато имат включени в клетка 11 от Справката-декларация за ДДС данъчна основа при отложено начисляване на ДДС при внос, както и  когато в клетка 19 имат включени данъчни основи на осъществени от предприятието освободени вътреобщностни придобивания.

 •  кандидати, освободени от регистрация по ЗДДС на база Оборотни ведомости за кмесец в 2019 и 2020, които се прикачат при кандидатстване.

 

Ние ще ви проверим служебно за свързаност и ако образувате група, можем да изискаме допълнителна финансова информацция от консолидирания Ви Годишен отчет и счетоводен баланс за предприятията в групата.

3.2 Техническа спецификация за придобиване по проекта ДА и Количествено-стойностна сметка при СМР, включени като дейности по проекта

Образец на приложенията можете да изтеглите в точки 2 и 3 на р-л "ПРИЛОЖЕНИЯ"

!!! ВНИМАНИЕ 

На етап подписване на Договор с УО на ОПИК ще трябва да представите Оферти, на базата на които са изготвени Техническа спецификация и/или Количествено-стойностна сметка.

3.3 Оборотна ведомост за избран месец в 2020и съответен месец на 2019 за САМО предпрятия от икономическата дейност/и, освободена/и от регистрация по ЗДДС 

3.4 АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД Ви подготвя всички нужни Декларации, заявления и приложения (,които Вие подписвате и заверявате с КЕП), както и Формуляра за кандидатстване, във вид готов за подаване, проверен за грешки.

3.5. Подаване на предложението в ИСУН2020, с дистанционен съпорт от АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД

3.

НИЕ:

Срещу ТАКСА COVID-19, в размер на 500 лева, ще изготвим Вашия проект, като:

 1. Ще заявим създаването на профил в ИСУН2020 по точка 3.

2. Ще изготвим, готови за подпис:

 • Формляр за кандидатстване

 • Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП

 • Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение

 • Декларация за достъпи до НОИ, НАП

 • Декларация за минимални помощи

 • Съдействие в изготвяне на Техническа спецификация и КСС

3. Съпорт при дистанционно подаване на проекта Ви по точка 4. 

 

Такса COVID-19 ще е дължима 5 р.дни след входиране на проекта в ИСУН2020.

При заявено от Вас желание ще участваме като Екип по управление по точка 5 на етап Управление и изпълнение на проекта до неговото успешно финализиране, срещу КОМИСИОННА в размер на 5% от сумата на безъзмездната помощ.

.

ОДОБРЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Оценката на попдадените проекти ще премине през два етапа: Етап1. АСД и Етап2. Техническа оценка. Класираето за финансиране ще е по точки съгласно три критерия за оценка (Изтеглете от тук)

Кандидатите, подали проектни предложения, ще бъдат уведомени за Решението на РУО за одобрение на оценителния доклад. Одобрените кандидати ще бъдат поканени за подписване на Аднистративен договор с УО.

В случаите, когато бенефициентът не е възложител по смисъла на ЗОП, при избор на изпълнител/и същият задължително прилага разпоредбите на ПМС № 160 /2016.

!!! Разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до подаване на проектното предложение следва да са под праговете на ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за избор с публична покана  като не може да бъдат предявявани разходи в по-голям от този размер за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет. Изискването не се прилага за разходите за наем и възнаграждения.

!!! В случай че кандидатът реши да пристъпи към изпълнение на дейностите по проекта след подаване на проектното предложение и преди сключване на административния договор за безвъзмездна помощ (при сключване на такъв), документите за провеждане на процедурите за избор на изпълнител  (с Публична покана, когато е приложимо) се изпращат не по-късно от 3 дни преди датата на обявяване на процедурата на електронна поща tenders@mi.government.bg за публикуване на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България.

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се предвиждат 2 варианта на плащане, както следва:

Вариант 1 -с авансово плащане и окончателно плащане:

Авансовото плащане (до 20 дни) в размер до 40% от общия размер на безвъзмездната финансова помощ. Условие за неговото извършване е предоставянето от страна на бенефициента на Банкова гаранция, покриваща пълния размер на исканата авансова сума.

Окончателните плащания се извършват след верифициране с цел потвърждаване допустимостта на извършените разходи и при наличие на физически и/или финансов напредък на проекта.

Вариант 2 - само окончателно плащане.

!!! С Решение на МС № 592/2018  след сключване на договор на стойност, равна или надвишаваща 30 хил лв. и преди извършване на плащане, УО на ОПИК има ангажимент да уведомява НАП и Агенция „Митници“ за предстоящата за изплащане сума и за стойността на конкретния договор, по който ще се извърши плащането, за проверка на наличие/липса на данъчни задължения. При наличие на данъчни задължения към НАП и Агенция „Митници“, УО извършва банков превод на запорираната сума по посочената в разпореждането за изпълнение банкова сметка и уведомява бенефициента за извършения превод в модул „Кореспонденция“ в ИСУН 2020.

4.

ПРИЛОЖЕНИЯ, които можете да изтеглите:

Техническа спецификация  (натисни тук)

2.

Количествено-стойностна сметка     (натисни тук)

3.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1.

 Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с осигуряване на колективни средства за защита, като термометри, термокамери,  пречистватели за въздух и др. подобни.

2.

Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери;

3.

Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място - поставяне на прегради, препозициониране на производствените машини и оборудване с цел осигуряване на безопасно отстояние между работниците, опериращи с тях и др. под

4.

Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с обособяване на отделни потоци на движение, вкл. нови вход/изход и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения чрез монтиране на автоматични врати/ осигуряване на автоматично осветление

5.

Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса – монтиране на нови системи за вентилация и климатизация (ако няма такива), поставяне на нови или допълнителни филтри на съществуващи системи за вентилация и климатизация; въвеждане на система за наблюдение на качеството на въздуха на закрито чрез безжична сензорна мрежа (WSN) с уеб интерфейс и др. под.

6.

Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с осигуряване на условия за работа от разстояние чрез - хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа