Проект "«ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» с АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД”, финансиран със средства от ЕСФ чрез ОП РЧР 2014-2020

  с договор рег.№ BG05M9OP001-1.023-0010

New-АC.jpg
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА 
ДЕЙНОСТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
Активна до 

Агенцията за хора с увреждания обяви конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. Безвъзмездна финансова помощ с интензитет 100% и максимален размер от 20 000 BGN, не е необходимо собствено участие.

 

Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с/или над 50% трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане

 

Недопустими кандидати:
- лица с трайни увреждания, които имат учредено еднолично предприятие, независимо дали е действащо или недействащо;
- лица с трайни увреждания, участващи като съдружници в други търговски дружества;

- лица с трайни увреждания, които са били финансирани  за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от Агенцията за хората с увреждания, нямат право на повторно кандидатстване по процедура за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайни увреждания.

 

Допустими разходи:

- Компонент 1 - разходи, свързани с учредяването на едноличното предприятие;

- Компонент 2 - разходи, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, т.е. разходи за СМР, които не може да превишават 20% от исканата субсидия;
- Компонент 3 - средства за придобиване на оборудване;
- Компонент 4 - средства за начален оборотен капитал(материали и/или стоки)-до 15% и/или до 5%;

Когато със средства по компонент 4 се закупуват материали за административни нужди на кандидата - канцеларски материали, консумативи, почистващи препарати, аксесоари и др., тяхната стойност не може да превишава 5% от исканата субсидия.
- Компонент 5 - разходи, свързани със заплащане на краткосрочен квалификационен курс- до 8%;

 

Недопустими разходи:
-разходите за реклама, наеми за ползване на помещения и/или оборудване, транспортни разходи, възнаграждения и осигуровки, в т.ч. и за лицата, които се занимават с реализацията на инвестиционните дейности, командировки, застраховки, погасявания на задължения към доставчици по други проекти, лихви, такси за обслужване на банкови сметки и всякакви други разходи, които имат характер на текущи разходи и се отнасят към разходите за дейностите от втора група.

-покупката на земи и трайни насаждения.

 

Общ размер на БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ в размер на 20 000 лева.                                                                                                                  

 

Краен срок за подаване на проекти: Приключили Сесии в 2022

Описанието на процедурата можете да изтеглите от тук