COVID-19

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ COVID-19 ЗА АВТОБУСНИ ПРЕВОЗВАЧИ от ОПИК чрез МТИТС
BG16RFOP002-2.091

В оценка от 14.11.2020г

 

Осигурени са 30 милиона лева от ОП "Иновации и конкурентоспособност" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на предприятия, в областта на автобусните превози,  за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 . 

Размер на помощта по индивидуален проект:  мин. 3000 максимум  450 000  лв.

Заявената безвъзмездна финансова помощ ≤ 8 %  от оборота, деклариран в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“)

!!! ВАЖНО Допустими по схемата са единствено кандидати с отчетени поне 37 500 лв. оборот в Годишната данъчна декларация за 2019 г. (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).

 

*Помощта е под формата на преки, безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г. Помощта, отпускана по схемата, може да се натрупва с друга помощ по раздели 3.2,  3.3. и 3.5 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“, ако установимите разходи са различни.

Допустими кандидати:  микро, малки и средни предприятия, развиващи своята основна икономическа дейност в един от следните сектори съгласно Класификацията на икономическите дейности /КИД - 2008/: 49.31 Пътнически градски и крайградски транспорт; 49.39 Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде; и са лицензирани превозвачи за извършване на превоз на пътници по смисъла на Закона за автомобилните превози.

, които са:

 • юридически лица или еднолични търговци, , регистрирани съгласно Търговския закон ;

 • с мин. две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;

 • да са лицензирани превозвачи за извършване на превоз на пътници по смисъла на Закона за автомобилните превози

 • ИМАТ отчетени поне 37 500 лв. оборот в Годишната данъчна декларация за 2019 г. (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).

 • регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г.

Срок за изпълнение:6 (шест) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

* Допустими са микро, малки или средни мредприятия по ЗМСП 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ В ЧЕТИРИ СТЪПКИ:

1.

КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

Ако имате активен, прескачате тази точка.

Имате два варианта. Нашата препоръка е: ако сте ЕООД, заявете личен/персонален/ КЕП за една година.

1.1 Заявявате on-line електонен подпис в b-trust на Борика 

или

1.2 Упълномощавате лице  да подаде и да ви представлява пред МТ и ОПИК проектното Ви предложение от Ваше име Пълномощно. (В този случай Декларациите  и др. приложения  към ел.формуляр, трябва да бъдат отпечатани на хария, подписани/сканиране към  т6/12 на формуляра. Не Ви го препоръчваме!)

2.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНАТА

издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му

Удостоверение от община по седалище на кандидата, от което да е видно, че размерът на неплатените задължения е не повече от 1 % от сумата на годишния общ оборот на предприятието-кандидат за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.

или

Документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение

!

Само за Ваша информация

1. CЛУЖЕБНА ПРОВЕРКА в НАП и Столична община 

за наличие на задължения на кандидата, от което да е видно че неплатените задължения са до 1% от сумата на годишния общ оборот за 2019, но не повече от 50 хил,лв. или е налична договореност за отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения

2. СЛУЖЕБНА ПРОВЕРКА ЗА СЪДИМОСТ 

Служебна проверка от УО за съдимост (на всички лица, с право да представляват кандидата, независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин).

Служебна проверка е възможно да бъде извършена по отношение на е лица, които са родени в България и не са осъждани. В случай че свидетелство за съдимост не може да бъде издадено по служебен път и не е приложено от кандидата, ще бъде изпратено искане за отстраняване на нередовност, на което следва да се отговори в работни дни.

Когато за някое от горепосочените лица свидетелството за съдимост подлежи на издаване от чуждестранен орган, същото се представя и в легализиран превод. Когато в съответната чужда държава свидетелство за съдимост или еквивалентен документ не се издава, горепосоченото лице следва да представи декларация, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

3.СЛУЖЕБНА ПРОВЕРКА в ИА ГИТ  във връзка с обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП

4. СЛУЖЕБНА ПРОВЕРКА в ЕПЗЕУ и НСИ, за регистрация на кандидата преди 1.01.2019г. и е осъществявал стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г.

3.

ПРОФИЛ ВЪВ ИСУН2020

Ако имате, прескачате тази точка

3.1  На посочен от Вас адрес на ел.поща, име фамилия и телефон на лице за контакт, АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД ще заяви създаването на профил в ИСУН

или

3.2 Ако сте упълномощили АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД по 1.2, ще Ви подадем предложението през наш фирмен профил 

4.

ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТА В ИСУН 2020

 

4.1 Ние ще ви проверим служебно за свързаност и активна регистрация в ТР на АВ и Националния туристически регистър, воден МТ, Регистър на  получена помощ в регисър deminimis . Ще подготвим ващия Формуляр за кандидатстване

4.2 За определяне и попълване на размера на заявената помощ в раздел Бюджет на Формуляр за кандидатстване, Вие изисквате от счетоводството си подадени данни в НСИ за 2019г за шифър 15000 от ОПР

4.3 АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД Ви подготвя всички нужни Декларации, заявления и приложения (,които Вие подписвате и/или заверявате с КЕП), както и Формуляра за кандидатстване, във вид готов за подаване, проверен за грешки.

4.4. Подаване на предложението в ИСУН2020, с дистанционен съпорт от АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД

.

НИЕ:

I. Срещу ТАКСА COVID-19, в размер от 500 лева, ще изготвим Вашия проект, като:

 1. Ще заявим създаването на профил в ИСУН2020 по точка 3.

2. Ще изготвим, готови за подпис:

 • Формляр за кандидатстване

 • Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП

 • Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение

 • Декларация за финансови данни

3. Ще подготвим документи за подписване на Договор с УО
 

 

Такса COVID-19 ще е дължима 5 р.дни след входиране на проекта в ИСУН2020.

II. При заявено от Вас желание ще участваме като Екип по управление по точка 5 на етап Управление и изпълнение на проекта до неговото успешно финализиране, срещу КОМИСИОННА в размер на 3% от сумата на безъзмездната помощ, но не повече 2 500 лева.

В случай, че безвъзмездната подкрепа, за която кандидатствате е на стойност под 30 хил. лв. КОМИСИОННАТА е в промоционален размер от 0%.

5.

ОДОБРЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Подборът на заявленията по настоящата схема е по ред на постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по схемата.

В рамките на настоящата процедура кандидатите могат да подадат само едно проектно предложение. В случай че един и същи кандидат е подал повече от едно проектно предложение, ще бъде разгледано само първото постъпило проектно предложение.

В случай че по време на оценката се установи надвишаване на общия размер на заявената безвъзмездна помощ над определения в Условията за кандидатстване и изпълнение максимален праг в съответствие с т. 19 и т. 20, Оценителната комисия служебно го намалява до максимално допустимия размер.

Кандидатите, подали проектни предложения, ще бъдат уведомени за Решението на РУО за одобрение на оценителния доклад. Одобрените кандидати ще бъдат поканени за подписване на Аднистративен договор с УО.

В случаите, когато бенефициентът не е възложител по смисъла на ЗОП, при избор на изпълнител/и същият задължително прилага разпоредбите на ПМС № 160 /2016.

!!!За разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до обявяването на процедурата редът за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. НЕ СЕ ПРИЛАГА. Допълнително, за да са допустими направените разходи, цената за тях следва да е пазарна, за доказване което при отчитане крайните ползватели на помощта следва да представят не по-малко от 2 (две) съпоставими оферти, пазарно проучване или друго доказателство (че цената е пазарна) за съответната отчетената услуга/ доставка на суровини, материали или консумативи.

!!! За да са допустими разходите за възнаграждения същите следва да са до размера на основното възнаграждение по трудовото правоотношение към 01.09.2020 г.

Безвъзмездната финансова помощ по схемата се предоставя в срок до 20 работни дни от подписване на договор за предоставяне на БФП.

!!!МТИТС ще извършва последващ подаването на отчета контрол по отношение на изпълнението, като в случай че бъдат констатирани несъответствия, разходите или част от тях няма да бъдат признати, като ще бъдат прилагани съответни европейски и национални норми, както и в Указанията за изпълнение на договори по схемата (ще бъдат публикувани преди сключването на договори за БФП по схемата).

При извършване на проверката, с оглед избягване на двойно финансиране МТИТС ще прави проверка по отношение на изразходваните средства и тяхната допустимост чрез приложените разходо-оправдателни и платежни документи, както и при необходимост чрез изискване на допълнителна информация от други публични институции.

ПРИЛОЖЕНИЯ, които можете да изтеглите:

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Предоставените по схемата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната транспортна услуга

1.

Да бъдат извършени след 1.02.2020 г. и до датата на представяне на финалния отчет за изпълнение на проекта

2.

Да са действително платени от бенефициента (т.е. да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи, включително стойността на ДДС), по банков път или в брой, не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта. Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за допустими

3.

Да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи.

4.

Р-дите да са за:

 • суровини, материали и консумативи;

 • за външни услуги;

 • за персонал  (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя,  с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).

5.