COVID-19

ПОМОЩ ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ с оборот над 500 хил. лева
COVID-19, в размер от 50 000 лева
BG16RFOP002-2.089

ПРЕКРАТЕНА Извънредна сесия в Ноември 2020 

 

Осигурени са 78 милиона лева от ОП "Иновации и конкурентоспособност" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на малки предприятия с оборот не по малък от 500хил. лева  за осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. 

Размер на помощта по индивидуален проект:  50 000 лв.

ВАЖНО: Безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства по процедурата, заедно с договорената по други процедури за осигуряване на оборотен капитал, финансирани със средства по ОПИК, не следва да надвишава 50 000 лева. В тази връзка, Управляващият орган ще извършва служебна проверка относно обстоятелството дали кандидатстващите предприятия са получили финансиране по други процедури за осигуряване на оборотен капитал, финансирани със средства по ОПИК (бенефициентите по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и крайни ползватели на помощта по процедури BG16RFOP002-2.079  „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ и BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“.

Срок за изпълнение на проекта: до 3 (три) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,

Допустими кандидати: МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ*, които са:

 • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или или Закона за кооперациите;

 • с мин. две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;

 • да са реализирали оборот* за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.

* Съгласно посоченото в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“)​

 • регистрирали средоаритметичен спад поне 20% в оборота от избрани три месец (01-10).2020г.  спрямо оборот за същите месеци от 2019г;

ВАЖНО: По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца от 2020 г. и съответстващите им за 2019 г. Кандидатите нямат ангажимент да представят посочените Справки-декларации за ДДС като информацията от тях ще бъде набавяна по служебен път.

 • извършват дейност във всички икономически сектори, с изключение на тези, попадащи в демаркационната линия с други програми, финансирани със средства на ЕС;

 

* МАЛКО ПРЕДПРИЯТИЕ е предприятие, в което:  

1. средносписъчен брой на персонала е по-малък от 50 души
2. годишен оборот, който не превишава 19,5 млн. лв., и/или стойност на активите, която не превишава 19,5 млн. лв.

** В секция <ПРИЛОЖЕНИЯ> са публикувани "Критерии за оценка. Разпределение на бюджета по сектори

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ В ЧЕТИРИ СТЪПКИ:

КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

Ако имате активен, прескачате тази точка.

Имате два варианта. Нашата препоръка е: ако сте ЕООД, заявете личен/персонален/ КЕП за една година.

1.1 Заявявате on-line електонен подпис в b-trust на Борика 

или

1.2 Упълномощавате лице  да подаде и да ви представлява пред УО на ОПИК проектното Ви предложение от Ваше име Пълномощно. (В този случай Декларациите  и др. приложения  към ел.формуляр, трябва да бъдат отпечатани на хария, подписани/сканиране към  т6/.12 на формуляра. Не Ви го препоръчваме!)

1.

Само за Ваша информация

1. CЛУЖЕБНА ПРОВЕРКА в НАП, Столична община от ОПИК

за наличие на задължения на кандидата, от което да е видно че неплатените задължения са до 1% от сумата на годишния общ оборот за 2019, но не повече от 50 хил,лв. или е налична договореност за отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения

2. СЛУЖЕБНА ПРОВЕРКА ЗА СЪДИМОСТ от ОПИК

Служебна проверка от УО за съдимост (на всички лица, с право да представляват кандидата, независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин).

Служебна проверка е възможно да бъде извършена по отношение на е лица, които са родени в България и не са осъждани. В случай че свидетелство за съдимост не може да бъде издадено по служебен път и не е приложено от кандидата, ще бъде изпратено искане за отстраняване на нередовност.

3.СЛУЖЕБНА ПРОВЕРКА в ИА ГИТ от ОПИК за:

 • във връзка с обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП

!

ПРОФИЛ ВЪВ ИСУН2020

Ако имате, прескачате тази точка

3.1  На посочен от Вас адрес на ел.поща, име фамилия и телефон на лице за контакт, АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД ще заяви създаването на профил в ИСУН

или

3.2 Ако сте упълномощили АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД по 1.2, ще Ви подадем предложението през наш фирмен профил 

2.

ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТА В ИСУН 2020

4.1. Ще ни е необходимо Вие да определите месец за 2020 (,попадащ в периода 1.02.2020-1.07.2020), в който сте реализирали спад на месечния оборот над 20% спрямо същия месец от 2019г,

На етап оценка ще бъде извършена служебна проверка в НАП относно оборота на посочения от кандидата календарен месец от 2020 г. и оборота за съответния месец  от 2019 г., като за:

 •  кандидати, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП

       1. Величина ОБОРОТ за календарен месецРаздел А, клетка 01 - клетка 12 + клетка 17 + клетка 18 + клетка 19 

       2. Величина СПАД%=(1 - [Оборот.mm.2020]/[Оборот.mm.2019]) >= 20%

!!!  Допълнително кандидатите ще следва да представят Пояснителна информация за Справката-декларация за ДДС в случаите, когато имат включени в клетка 11 от Справката-декларация за ДДС данъчна основа при отложено начисляване на ДДС при внос, както и  когато в клетка 19 имат включени данъчни основи на осъществени от предприятието освободени вътреобщностни придобивания.

 •  кандидати, освободени от регистрация по ЗДДС на база Оборотни ведомости за кмесец в 2019 и 2020, които се прикачат при кандидатстване.

За Ваше улеснение, използвайте Справка от Счетоводството.

 

Ние ще ви проверим служебно за свързаност и ако образувате група, можем да изискаме допълнителна финансова информацция от консолидирания Ви Годишен отчет и счетоводен баланс за предприятията в групата.

 

4.2 Оборотна ведомост за избран месец в 2020и съответен месец на 2019 за САМО предпрятия от икономическата дейност/и, освободена/и от регистрация по ЗДДС 

4.3 АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД Ви подготвя всички нужни Декларации, заявления и приложения (,които Вие подписвате и заверявате с КЕП), както и Формуляра за кандидатстване, във вид готов за подаване, проверен за грешки.

4.4. Подаване на предложението в ИСУН2020, с дистанционен съпорт от АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД

3.

НИЕ:

Срещу ТАКСА COVID-19, в размер на 500 лева, ще изготвим Вашия проект, като:

 1. Ще заявим създаването на профил в ИСУН2020 по точка 3.

2. Ще изготвим, готови за подпис:

 • Формляр за кандидатстване

 • Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП

 • Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение

 • Декларация за финансовите данни, за целта ще ни е нужна Справка от счетоводството Ви

3. Ще Ви съпортваме при дистанционно подаване на проекта Випо точка 4. 

 

Такса COVID-19 ще е дължима 5 р.дни след входиране на проекта в ИСУН2020.

При заявено от Вас желание ще участваме като Екип по управление по точка 5 на етап Управление и изпълнение на проекта до неговото успешно финализиране, срещу КОМИСИОННА в размер на 3% от сумата на безъзмездната помощ, но не повече 2 500 лева.

.

ОДОБРЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Оценката на попдадените проекти ще премине през два етапа: Етап1. АСД и Етап2. Техническа оценка. Класираето за финансиране ще е по точки съгласно три критерия за оценка (Изтеглете от тук)

Кандидатите, подали проектни предложения, ще бъдат уведомени за Решението на РУО за одобрение на оценителния доклад. Одобрените кандидати ще бъдат поканени за подписване на Аднистративен договор с УО.

В случаите, когато бенефициентът не е възложител по смисъла на ЗОП, при избор на изпълнител/и същият задължително прилага разпоредбите на ПМС № 160 /2016.

!!! Разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до подаване на проектното предложение следва да са под праговете на ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за избор с публична покана  като не може да бъдат предявявани разходи в по-голям от този размер за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет. Изискването не се прилага за разходите за наем и възнаграждения.

!!! В случай че кандидатът реши да пристъпи към изпълнение на дейностите по проекта след подаване на проектното предложение и преди сключване на административния договор за безвъзмездна помощ (при сключване на такъв), документите за провеждане на процедурите за избор на изпълнител  (с Публична покана, когато е приложимо) се изпращат не по-късно от 3 дни преди датата на обявяване на процедурата на електронна поща tenders@mi.government.bg за публикуване на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България.

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се предвиждат 2 варианта на плащане, както следва:

Вариант 1 -с авансово плащане и окончателно плащане:

Авансовото плащане (до 20 дни) в размер до 40% от общия размер на безвъзмездната финансова помощ. Условие за неговото извършване е предоставянето от страна на бенефициента на Банкова гаранция, покриваща пълния размер на исканата авансова сума.

Окончателните плащания се извършват след верифициране с цел потвърждаване допустимостта на извършените разходи и при наличие на физически и/или финансов напредък на проекта.

Вариант 2 - само окончателно плащане.

!!! С Решение на МС № 592/2018  след сключване на договор на стойност, равна или надвишаваща 30 хил лв. и преди извършване на плащане, УО на ОПИК има ангажимент да уведомява НАП и Агенция „Митници“ за предстоящата за изплащане сума и за стойността на конкретния договор, по който ще се извърши плащането, за проверка на наличие/липса на данъчни задължения. При наличие на данъчни задължения към НАП и Агенция „Митници“, УО извършва банков превод на запорираната сума по посочената в разпореждането за изпълнение банкова сметка и уведомява бенефициента за извършения превод в модул „Кореспонденция“ в ИСУН 2020.

4.

ПРИЛОЖЕНИЯ, които можете да изтеглите:

 Справка от счетоводството Ви 

3.

5.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

 Разходи, необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 за най-неотложните си нужди,  като наем, консумативи, суровини, разходи за заплати и други разходи за оборотни средства.

1.

Да бъдат извършени след 1.02.2020 г. и до датата на представяне на финалния отчет за изпълнение на проекта

2.

Да са действително платени от бенефициента (т.е. да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи, включително стойността на ДДС), по банков път или в брой, не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта. Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за допустими

3.

Да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи.

4.

Р-дите да са за:

 • суровини, материали и консумативи;

 • за външни услуги (вкл. режийни разходи);

 • за персонал  (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя,  с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).

5.

​BG, България

4000, град Пловдив

ул. Емил Де Лавеле № 2 ет.1

Работно време:​

Понеделник - Петък

9.30  AM - 17.30 PM

​​​Почивни дни: Събота и Неделя

 • Facebook
 • logo.AC-2014.JPG
 • PA-logo.png

© Andolito Consult Bulgaria Ltd. all rights reserved.

За обща информация

+359 887 86 95 68

+359 888 97 26 25

+359 884 32 61 31

+359 888 62 68 63

За клиенти с договор 

+359 887 800 771

+359 898 940 605