2021

ПОМОЩ ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ с оборот над 500 хил. лева
COVID-19, в размер 50 000 лева
BG16RFOP002-2.089

Активна от 22.2.2021 до 15.3.2021г.

 

Осигурени са 78 милиона лева от ОП "Иновации и конкурентоспособност" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на малки предприятия с оборот не по малък от 500хил. лева  за осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. 

Размер на помощта по индивидуален проект:  50 000 лв.

ВАЖНО NEW По процедурата се прилага опростено отчитане на разходите, определени на база еднократна сума за оперативни разходи, съгласно чл. 67, (1), т. в/ от Регламент 1303/2013. Размерът на Еднократната сума е определен по коректен, справедлив и проверим метод на изчисление, основаващ се на: статистически данни или друга обективна информация, съгласно чл. 67 (5), буква „а“, точка „i” от Регламент 1303/2013

Предмет на проверката преди сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще бъде и обстоятелството дали кандидатът не е получил държавна помощ съгласно „Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“, която, заедно с помощта, за която се кандидатства, да надхвърля левовата равностойност на 1 800 000 евро.

Срок за изпълнение на проекта: до 3 (три) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,

Допустими кандидати: МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ*, които са:

 • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или или Закона за кооперациите;

 • с мин. две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;

 • да са реализирали оборот* за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.

* Съгласно посоченото в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“)​

 • регистрирали средоаритметичен спад поне 20% в оборота от избрани три месец в периода 02.2020г.-01.2021  спрямо оборот за същите месеци от 2019г;

ВАЖНО: По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца от 2020 г. и съответстващите им за 2019 г. Кандидатите нямат ангажимент да представят посочените Справки-декларации за ДДС като информацията от тях ще бъде набавяна по служебен път.

 • извършват дейност във всички икономически сектори, с изключение на тези, попадащи в демаркационната линия с други програми, финансирани със средства на ЕС;

 

Ф-ция за месечен спад:

f= [(Оборотът за съответния месец от 2019г. - Оборотът за съответния месец от 2020г.) /Оборота за съответния месец от 2019г.,] *100

* МАЛКО ПРЕДПРИЯТИЕ е предприятие, в което:  

1. средносписъчен брой на персонала е по-малък от 50 души
2. годишен оборот, който не превишава 19,5 млн. лв., и/или стойност на активите, която не превишава 19,5 млн. лв.

** В секция <ПРИЛОЖЕНИЯ> са публикувани "Критерии за оценка. Разпределение на бюджета по сектори

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ В ЧЕТИРИ СТЪПКИ:

КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

Ако имате активен, прескачате тази точка.

Имате два варианта. Нашата препоръка е: ако сте ЕООД, заявете личен/персонален/ КЕП за една година.

1.1 Заявявате on-line електонен подпис в b-trust на Борика 

или

1.2 Упълномощавате лице  да подаде и да ви представлява пред УО на ОПИК проектното Ви предложение от Ваше име Пълномощно. (В този случай Декларациите  и др. приложения  към ел.формуляр, трябва да бъдат отпечатани на хария, подписани/сканиране към  т6/.12 на формуляра. Не Ви го препоръчваме!)

1.

Само за Ваша информация

1. CЛУЖЕБНА ПРОВЕРКА в НАП, Столична община от ОПИК

за наличие на задължения на кандидата, от което да е видно че неплатените задължения са до 1% от сумата на годишния общ оборот за 2019, но не повече от 50 хил,лв. или е налична договореност за отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения

2. СЛУЖЕБНА ПРОВЕРКА ЗА СЪДИМОСТ от ОПИК

Служебна проверка от УО за съдимост (на всички лица, с право да представляват кандидата, независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин).

Служебна проверка е възможно да бъде извършена по отношение на е лица, които са родени в България и не са осъждани. В случай че свидетелство за съдимост не може да бъде издадено по служебен път и не е приложено от кандидата, ще бъде изпратено искане за отстраняване на нередовност.

3.СЛУЖЕБНА ПРОВЕРКА в ИА ГИТ от ОПИК за:

 • във връзка с обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП

!

ПРОФИЛ ВЪВ ИСУН2020

Ако имате, прескачате тази точка

3.1  На посочен от Вас адрес на ел.поща, име фамилия и телефон на лице за контакт, АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД ще заяви създаването на профил в ИСУН

или

3.2 Ако сте упълномощили АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД по 1.2, ще Ви подадем предложението през наш фирмен профил 

2.

ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТА В ИСУН 2020

3.1. Ще ни е необходимо Вие да определите месец за 2020 (,попадащ в периода 1.02.2020-1.07.2020), в който сте реализирали спад на месечния оборот над 20% спрямо същия месец от 2019г,

На етап оценка ще бъде извършена служебна проверка в НАП относно оборота на посочения от кандидата календарен месец от 2020 г. и оборота за съответния месец  от 2019 г., като за:

 •  кандидати, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП

       1. Величина ОБОРОТ за календарен месецРаздел А, клетка 01 - клетка 12 + клетка 17 + клетка 18 + клетка 19 

       2. Величина СПАД%=(1 - [Оборот.mm.2020]/[Оборот.mm.2019]) >= 20%

!!!  Допълнително кандидатите ще следва да представят Пояснителна информация за Справката-декларация за ДДС в случаите, когато имат включени в клетка 11 от Справката-декларация за ДДС данъчна основа при отложено начисляване на ДДС при внос, както и  когато в клетка 19 имат включени данъчни основи на осъществени от предприятието освободени вътреобщностни придобивания.

 •  кандидати, освободени от регистрация по ЗДДС на база Оборотни ведомости за кмесец в 2019 и 2020, които се прикачат при кандидатстване.

 

Ние ще ви проверим служебно за свързаност и ако образувате група, можем да изискаме допълнителна финансова информацция от консолидирания Ви Годишен отчет и счетоводен баланс за предприятията в групата.

 

3.2 Оборотна ведомост за избран месец в 2020и съответен месец на 2019 за САМО предпрятия от икономическата дейност/и, освободена/и от регистрация по ЗДДС 

3.3 АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД Ви подготвя всички нужни Декларации, заявления и приложения (,които Вие подписвате и заверявате с КЕП), както и Формуляра за кандидатстване, във вид готов за подаване, проверен за грешки.

3.4. Подаване на предложението в ИСУН2020, с дистанционен съпорт от АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД

3.

НАШИТЕ УСЛОВИЯ: 500 лева ТАКСА COVID-19 + КОМИСИОННА ЗА УПРАВЛЕНИЕ от 3% от сумата на договорирана безъзмездната помощ. 

* Срещу ТАКСА COVID-19, в размер на 500 лева, ще изготвим Вашия проект и документи към Договор, като:

 1. Ще заявим създаването на профил в ИСУН2020 по точка 3.

2. Ще изготвим, готови за подпис:

 • Формляр за кандидатстване

 • Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение

3. Ще Ви изготвим на Етап договаряне:

 

 • Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП

 • Декларация за нередности 

 • Заявление за профил

 • и други приложения към  Адмистративен Договор

Такса COVID-19 ще е дължима 5 р.дни след входиране на проекта в ИСУН2020.

* КОМИСИОННА в размер на 3% от сумата на безъзмездната помощ,  по точка 5 на етап Управление и изпълнение на проекта до неговото успешно финализиране, с подаване на Финален Отчет по проекта.

Включва действия по съгласуване на отчитае на разходи и провеждане на процедури с публична покана по ПМС160/2016, изпълнение на изисквания за визуализация

.

ОДОБРЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Оценката на попдадените проекти ще премине през два етапа: Етап1. АСД и Етап2. Техническа оценка. Класираето за финансиране ще е по точки съгласно три критерия за оценка (Изтеглете от тук)

Кандидатите, подали проектни предложения, ще бъдат уведомени за Решението на РУО за одобрение на оценителния доклад. Одобрените кандидати ще бъдат поканени за подписване на Аднистративен договор с УО.

В случаите, когато бенефициентът не е възложител по смисъла на ЗОП, при избор на изпълнител/и същият задължително прилага разпоредбите на ПМС № 160 /2016.

!!! Разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до подаване на проектното предложение следва да са под праговете на ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за избор с публична покана  като не може да бъдат предявявани разходи в по-голям от този размер за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет. Изискването не се прилага за разходите за наем и възнаграждения.

!!! В случай че кандидатът реши да пристъпи към изпълнение на дейностите по проекта след подаване на проектното предложение и преди сключване на административния договор за безвъзмездна помощ (при сключване на такъв), документите за провеждане на процедурите за избор на изпълнител  (с Публична покана, когато е приложимо) се изпращат не по-късно от 3 дни преди датата на обявяване на процедурата на електронна поща tenders@mi.government.bg за публикуване на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България.

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се предвижда:

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ задължително се фиксира в Административния договор за безвъзмездна финансова помощ. Фиксираният в административния договор размер на безвъзмездната финансова помощ е окончателен.  Прилагане на опростен вариант на разходите по процедурата(Еднократна сума), в случай че договорените резултати не се изпълнят или се изпълнят частично, допустимите разходи за дейността са равни на 0.00 лв. и безвъзмездна финансова помощ не се изплаща, независимо от постигнатото частично изпълнение (ако има такова).

!!! С Решение на МС № 592/2018  след сключване на договор на стойност, равна или надвишаваща 30 хил лв. и преди извършване на плащане, УО на ОПИК има ангажимент да уведомява НАП и Агенция „Митници“ за предстоящата за изплащане сума и за стойността на конкретния договор, по който ще се извърши плащането, за проверка на наличие/липса на данъчни задължения. При наличие на данъчни задължения към НАП и Агенция „Митници“, УО извършва банков превод на запорираната сума по посочената в разпореждането за изпълнение банкова сметка и уведомява бенефициента за извършения превод в модул „Кореспонденция“ в ИСУН 2020.

4.

ПРИЛОЖЕНИЯ, които можете да изтеглите:

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

 Разходи, необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 за най-неотложните си нужди,  като наем, консумативи, суровини, разходи за заплати и други разходи за оборотни средства.

1.

Да бъдат извършени след 1.02.2020 г. и до датата на представяне на финалния отчет за изпълнение на проекта

2.

Да са действително платени от бенефициента (т.е. да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи, включително стойността на ДДС), по банков път или в брой, не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта. Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за допустими

3.

Да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи.

4.

Р-дите да са за:

 • суровини, материали и консумативи;

 • за външни услуги (вкл. режийни разходи);

 • за персонал  (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя,  с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).

5.

​BG, България

4000, град Пловдив

ул. Емил Де Лавеле № 2 ет.1

Работно време:​

Понеделник - Петък

9.30  AM - 17.30 PM

​​​Почивни дни: Събота и Неделя

 • Facebook
 • logo.AC-2014.JPG
 • PA-logo.png

© Andolito Consult Bulgaria Ltd. all rights reserved.

За обща информация

+359 887 86 95 68

+359 888 97 26 25

+359 884 32 61 31

+359 888 62 68 63

За клиенти с договор 

+359 887 800 771

+359 898 940 605