БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ COVID-19 ЗА ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ от ОПИК чрез МТ
BG16RFOP002-2.092

COVID-19

В оценка от 16.11.2020г 

 

Осигурени са 10 милиона лева от ОП "Иновации и конкурентоспособност" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 . 

Размер на помощта по индивидуален проект:  мин. няма максимум  391 166  лв.

Заявената безвъзмездна финансова помощ ≤ 10 %  Приходи общо за 2019 (шифър 15 000 „Общо за група I“ от приходната част на Отчета за приходите и разходите, част от Годишния отчет за дейността, подаван към НСИ)

 Индивидуалната помощ е в режим de minimis,  и следва да спазите условието  на равнище едно и също предприятие[1], не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година).

Допустими кандидати:  Предприятия, които да развиват своята основна икономическа дейност (съгласно данни за 2019 г.) в сектори по КИД – 2008: 79.11 „Туристическа агентска дейност“ или 79.12 „Туроператорска дейност“.

, които са:

  • юридически лица или еднолични търговци, които са регистрирани съгласно Закона за туризма като извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност;

  • вписани в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, воден от Министерството на туризма с валидна към датата на подаване на проектното предложение застраховка „Отговорност на туроператора“;

  • с мин. две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;

* Допустими са микро, малки или средни мредприятия по ЗМСП и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ В ЧЕТИРИ СТЪПКИ:

1.

КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

Ако имате активен, прескачате тази точка.

Имате два варианта. Нашата препоръка е: ако сте ЕООД, заявете личен/персонален/ КЕП за една година.

1.1 Заявявате on-line електонен подпис в b-trust на Борика 

или

1.2 Упълномощавате лице  да подаде и да ви представлява пред МТ и ОПИК проектното Ви предложение от Ваше име Пълномощно. (В този случай Декларациите  и др. приложения  към ел.формуляр, трябва да бъдат отпечатани на хария, подписани/сканиране към  т6/12 на формуляра. Не Ви го препоръчваме!)

2.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНАТА

издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му

Удостоверение от община по седалище на кандидата, от което да е видно, че размерът на неплатените задължения е не повече от 1 % от сумата на годишния общ оборот на предприятието-кандидат за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.

или

Документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение

!

Само за Ваша информация

1. CЛУЖЕБНА ПРОВЕРКА в НАП и Столична община 

за наличие на задължения на кандидата, от което да е видно че неплатените задължения са до 1% от сумата на годишния общ оборот за 2019, но не повече от 50 хил,лв. или е налична договореност за отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения

2. СЛУЖЕБНА ПРОВЕРКА ЗА СЪДИМОСТ 

Служебна проверка от УО за съдимост (на всички лица, с право да представляват кандидата, независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин).

Служебна проверка е възможно да бъде извършена по отношение на е лица, които са родени в България и не са осъждани. В случай че свидетелство за съдимост не може да бъде издадено по служебен път и не е приложено от кандидата, ще бъде изпратено искане за отстраняване на нередовност, на което следва да се отговори в работни дни.

3.СЛУЖЕБНА ПРОВЕРКА в ИА ГИТ  във връзка с обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП

4.СЛУЖЕБНА ПРОВЕРКА в МТ за вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти и притежава валидна към датата на подаване на проектното предложение застраховка „Отговорност на туроператора“

5. СЛУЖЕБНА ПРОВЕРКА в ЕПЗЕУ и НСИ, за регистрация на кандидата преди 1.01.2019г. и е осъществявал стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г.

3.

ПРОФИЛ ВЪВ ИСУН2020

Ако имате, прескачате тази точка

3.1  На посочен от Вас адрес на ел.поща, име фамилия и телефон на лице за контакт, АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД ще заяви създаването на профил в ИСУН

или

3.2 Ако сте упълномощили АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД по 1.2, ще Ви подадем предложението през наш фирмен профил 

4.

ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТА В ИСУН 2020

 

4.1 Ние ще ви проверим служебно за свързаност и активна регистрация в ТР на АВ и Националния туристически регистър, воден МТ, Регистър на  получена помощ в регисър deminimis . Ще подготвим ващия Формуляр за кандидатстване

4.2 За определяне и попълване на размера на заявената помощ в раздел Бюджет на Формуляр за кандидатстване, Вие изисквате от счетоводството си подадени данни в НСИ за 2019г за шифър 15000 от ОПР

4.3 АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД Ви подготвя всички нужни Декларации, заявления и приложения (,които Вие подписвате и/или заверявате с КЕП), както и Формуляра за кандидатстване, във вид готов за подаване, проверен за грешки.

4.4. Подаване на предложението в ИСУН2020, с дистанционен съпорт от АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД

.

НИЕ:

I. Срещу ТАКСА COVID-19, в размер от 500 лева, ще изготвим Вашия проект, като:

 1. Ще заявим създаването на профил в ИСУН2020 по точка 3.

2. Ще изготвим, готови за подпис:

  • Формляр за кандидатстване

  • Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП

  • Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение

  • Декларация deminimus

3. Ще подготвим документи за подписване на Договор с УО
 

 

Такса COVID-19 ще е дължима 5 р.дни след входиране на проекта в ИСУН2020.

II. При заявено от Вас желание ще участваме като Екип по управление по точка 5 на етап Управление и изпълнение на проекта до неговото успешно финализиране, срещу КОМИСИОННА в размер на 3% от сумата на безъзмездната помощ, но не повече 2 500 лева.

В случай, че безвъзмездната подкрепа, за която кандидатствате е на стойност под 30 хил. лв. КОМИСИОННАТА е в промоционален размер от 0%.

5.

ОДОБРЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

В рамките на настоящата процедура кандидатите могат да подадат само едно проектно предложение. В случай че един и същи кандидат е подал повече от едно проектно предложение, ще бъде разгледано само последното постъпило проектно предложение.

В случай че по време на оценката се установи надвишаване на общия размер на заявената безвъзмездна помощ над определения в Условията за кандидатстване и изпълнение максимален праг в съответствие с т. 19 и т. 20, Оценителната комисия служебно го намалява до максимално допустимия размер.

Кандидатите, подали проектни предложения, ще бъдат уведомени за Решението на РУО за одобрение на оценителния доклад. Одобрените кандидати ще бъдат поканени за подписване на Аднистративен договор с УО.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата се предоставя в срок от 15 работни дни от подписване на административен договор.

В случаите, когато бенефициентът не е възложител по смисъла на ЗОП, при избор на изпълнител/и същият задължително прилага разпоредбите на ПМС № 160 /2016.

!!! Разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до подаване на проектното предложение следва да са под праговете на ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за избор с публична покана  като не може да бъдат предявявани разходи в по-голям от този размер за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет. Изискването не се прилага за разходите за наем и възнаграждения.

!!! В случай че кандидатът реши да пристъпи към изпълнение на дейностите по проекта след подаване на проектното предложение и преди сключване на административния договор за безвъзмездна помощ (при сключване на такъв), документите за провеждане на процедурите за избор на изпълнител  (с Публична покана, когато е приложимо) се изпращат не по-късно от 3 дни преди датата на обявяване на процедурата на електронна поща tenders@mi.government.bg за публикуване на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България.

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се предвиждат 2 варианта на плащане, както следва:

Вариант 1 -с авансово плащане и окончателно плащане:

Авансовото плащане (до 20 дни) в размер до 40% от общия размер на безвъзмездната финансова помощ. Условие за неговото извършване е предоставянето от страна на бенефициента на Банкова гаранция, покриваща пълния размер на исканата авансова сума.

Окончателните плащания се извършват след верифициране с цел потвърждаване допустимостта на извършените разходи и при наличие на физически и/или финансов напредък на проекта.

Вариант 2 - само окончателно плащане.

!!! С Решение на МС № 592/2018  след сключване на договор на стойност, равна или надвишаваща 30 хил лв. и преди извършване на плащане, УО на ОПИК има ангажимент да уведомява НАП и Агенция „Митници“ за предстоящата за изплащане сума и за стойността на конкретния договор, по който ще се извърши плащането, за проверка на наличие/липса на данъчни задължения. При наличие на данъчни задължения към НАП и Агенция „Митници“, УО извършва банков превод на запорираната сума по посочената в разпореждането за изпълнение банкова сметка и уведомява бенефициента за извършения превод в модул „Кореспонденция“ в ИСУН 2020.

ПРИЛОЖЕНИЯ, които можете да изтеглите:

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

 Разходи, необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 за най-неотложните си нужди,  като наем, консумативи, суровини, разходи за заплати и други разходи за оборотни средства.

1.

Да бъдат извършени след 1.02.2020 г. и до датата на представяне на финалния отчет за изпълнение на проекта

2.

Да са действително платени от бенефициента (т.е. да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи, включително стойността на ДДС), по банков път или в брой, не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта. Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за допустими

3.

Да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи.

4.

Р-дите да са за:

  • суровини, материали и консумативи;

  • за външни услуги;

  • за персонал  (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя,  с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).

5.