2022

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 
по ЕСИФ, Национални програми и Временна рамка КОВИД-19

BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, ОПИК 

Активна от 3.5.2022 до 23.5.2022

 

Министър Лорер обяви на 12.4.2022 г процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“ с общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата от 136 226 120 лв. предназначена за подкрепа предприятия от препаботващата промишленост.

Минималният размер на заявената БФП на проект е 25 000 лева, а максималният е 150 000 лв., като максималният интензитет на помощта е до 50%.

повече информация 

"Самостоятелна стопанска дейност

на хората с увреждания" 

Активна до 21.3.2022

 

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти ЗА ЗАПОЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ с максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева.

Общите условия на които трябва да отговарят хората с увреждания, за да кандидатстват за финансиране са:

- Да бъдат физически лица с трайни увреждания, с и над 50 % определена намалена работоспособност, съгласно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

- Да нямат  учредено еднолично предприятие, независимо дали е действащо или недействащо, както и да са участващи като съдружници в други търговски дружества.

- Физическото лице - собственик на едноличното предприятие, е задължено след извършване на предвидените основни дейност, активно да работи само в него и в негов интерес.

Размерът на исканото финансиране за  едно конкурсно предложение не може да превишава сумата от 20 000 лв., като собствено участие не е необходимо.

Дейностите, които могат да се изпълняват в рамките на проекта се делят на две групи:

- първа група се отнасят за ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ, чиято продължителност не може да бъде по-голяма от 4 (четири) месеца;

- към втора група дейности се отнасят дейностите, които предстои да се изпълняват след приключване на инвестиционните такива.  Продължителността им не може да бъде по- малка от 36 (тридесет и шест) месеца.

 

Средствата се отпускат за покриване само на инвестиционни разходи, като учредяване на ново предприятие, строително-ремонтни работи, оборудване на разкриваните работни места, едно от които задължително е на собственика на предприятието, стартов минимален оборотен капитал, краткосрочен обучителен курс за собственика на предприятието.

"НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ" , Обичайна работна среда

Активна до 18.4.2022

 

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания.

Тази програма има за цел да насърчава и подпомага работодателите от обичайна работна среда за създаване на условия за заетост на хората с трайни увреждания, включително и за изпълнение на квотните задължения; насочена е към хората с трайни увреждания, тъй като заетостта в обичайна работна среда води до най-бърза социализация на хората с трайни увреждания.

По тази програма се отпускат средства за следните области на действие, условно наречени компоненти:

1. Осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

2. Приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

3. Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване.

4. Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие.

 

Максималният  размер на субсидията по компоненти е както следва:

            Компонент  1 – до 10 000 лв.;

            Компонент 2 –  до 10 000 лв.;

            Компонент  3 – до 10 000 лв.;

            Компонент 4 – до 1000 лв. на лице с трайно увреждане.

ОЦЕНКА /Активна от 28.1.2022 г до 4.2.2022 г/

 

Министерство на туризма обявява Схема за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна помощ на туроператори за възстановяване единствено на дължими суми към клиенти за неосъществени пътувания в периода 1.3.2020 до 31.12.2020 г.

Общият бюджет по процедурата е 6 000 000.00 лева. Разпределя се пропорционално между класирани участници.

Помощта е еднократна.

В срок от 3 месеца от Заповед за одобрение получената безвъзмездна помощ се възтановява на клиентите, включени в списък на етап кандидатстване

В срок  от 6 месеца се подава Отчетен доклад по процедурата. 

ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ В СЕКТОР ТУРИЗЪМ  чрез Министерство на туризма схема BG-176789478-2021-06 

ОЦЕНКА /Активна от 28.1.2022 г до 4.2.2022 г/

 

Министерство на туризма обявява Схема за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездни средства на предприятия, попадащи в сектор ТУРИЗЪМ, за компенсиране на загуби в резултат на Пандемия COVID-19.

Мярката представлява държавна помощ с общ бюджет от 30 милиона лева, които ще бъдат предоставени на хотели, ресторантьори, туроператори, лекари, организатори на събития, спортни/детски/фитнес клубове и всички дейности в областта на развлечения, отдих, добро здраве.

Размерът на  еднократно предоставяните  безвъзмездни средства ще бъде  пропорционално разпределен спрямо броя на одобрените кандидати и не повече от 20% от реализирания оборот без ДДС през 2019 г. за всеки кандидат

Допустими кандидати са предприятия, упражняваащи дейност в допустими сектори  и реализирали спад в рзмер не по-малък от 500 лева, изчислен като разлика от Реализиран оборот в 2019 и сумата на (Реализиран оборот  в 2020 и получени помощи в периода 2020-2021) 

Описание >>

ЗА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ ЛИЦЕНЗ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

ОЦЕНКА /Активна от 10.12.2022 г до 24.12.2021 г/

 

На 10.12.2021 година МТИТС  ще активира схема за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи, които притежават лиценз за превоз на пътници, за компенсиране на загуби в резултат на Пандемия COVID-19.

Мярката представлява държавна помощ с общ прогнозен бюджет от 40 милиона лева, които ще бъдат предоставяни на лицензирани превозвачи, с обнародване на Поставление на Министерски съвет.

Размерът на  еднократно предоставяните  безвъзмездни средства е  по-голям и равен на 2400 BGN и по-нисък или равен на 8% от Нетните приходи от продажби за 2019 г., и не надвишава следните прагове:

  • за големи предприятия, които не са в затруднено положение – 3 500 000 лева;

  • за средни предприятия, които неса в затруднено положение – 400 000 лева;

  • за микро- и малки предприятия – 200 000 лева;

  • за големи предприятия, които са в затруднено положение – 391 000 лева.

Допустими кандидати: Кандидатът е регистрирал спад от поне 20% в приходите за всеки един от избрани от него три месеца от календарните месеци в периода от 01.01.2021 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същите месеци от 2019 г., има нетни приходи от продажби за 2019 г. не по-малко от 30 000 лева.

Описание >>