New-АC.jpg
Проект BG16RFOP002-2.15-0002- Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на 450 предприятия 
infоgramе-2.15.png