Abstract Background
Wavy Abstract Background

Описание

Това е ПЪРВАТА ПРОЦЕДУТА по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост/НПВУ/,

в инвестиция Програма за икономическа трансформация/ПИТ/

Общо 2539 предложения за 633 841 469 лв. безвъзмездна финансова помощ (БФП) са подадени по процедурата.

Целта на процедурата:  Повишаване на ефективността на производствените процеси, за постигане по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП. Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятията от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие на предприятията чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване или диверсификация на дейността на МСП. *С цел проследяване ефекта от процедурата СНД/Структура за наблюдение и докладване/ ще проследява доколко е налице „Предприятия с увеличен оборот” , т.е. увеличение на оборота[15100] в 2024г. (годината след приключването на проекта) спрямо оборота за 2021г.

Общ размер на БФП по процедурата: 260млн.лв.

Минимален размер БФП на проект:  Минимален размер: 35хил.лв.             

Максимален размер БФП на проект: 

за Микро предприятия: 180хил.лв,  Малки предприятия: 350хил.лв,  Средни предприятия: 700хил.лв

! Максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране  за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция НЕ следва да надвишава:

- за микропредприятия: 100% от реализираните Ср.Нетни приходи от продажби за 2019- 2021 *

- за малки предприятия: 60% от реализираните  Ср.Нетни приходи от продажби за 2019- 2021 *

- за средни предприятия: 25% от реализираните Ср.Нетни приходи от продажби за 2019- 2021 *

Интензитет на БФП: 50%, с изключение на:

- Микро и малки предприятия от София град (столица) с интензитет - 40%,Област Перник- 40% и Област Кюстендил- 45%, в режим регионална  инвестиционна помощ" и/или

- Средни предприятия  от София град (столица) с интензитет - 30%, Област Перник - 30%, Област Кюстендил - 35% в режим регионална инвестиционна помощ"

Продължителност на изпълнение на проект: до 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

* Сумата от шифър [15100] от ОПР 2019,2020 и 2022 делено на 3

**Новият програмен период върви и с НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА.

BG-RRP-vline.jpg

Допустими кандидати

---

Кандидатите трябва да са:

 1. Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. 

 2. Регистрирани не по-късно от 31.12.2019г;

 3. Отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно закона;

 4. Да е реализирал Нетни приходи от продажби общо за 2019, 2020 и 2021г (шифър 15100), според категорията на предприятието: Микро ≥ 210 хил. лв, Малко ≥ 750 хил.лв, Средно ≥ 3 млн. лв;

 5. Да е реализирал Нетни приходи от продажби за 2021-ва година, според категорията на предприятието: Микро ≥ 52 хил.лв, Малко ≥ 187 хил.лв, Средно ≥ 750 млн.лв;

 6. Да развиват своята основна икономическа дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027)

​   7. Да са заявили подкрепа за код на икономическа дейност, попадащ в секторите на НСМСП 2021-2027

 

ВНИМАНИЕ:  В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2021 г. кодът на основна икономическа дейност на     кандидата е допустим, но е попълнен погрешно във Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция.

В случай че след проверката се установи, че съгласно данните за 2021 г. НСИ не може да определи код на основната икономическа дейност на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Национални и регионални приоритетни сектори съгласно НСМСП 2021-2027 са: C10-Производство на хранителни продукти C11-Производство на напитки C13-Производство на тъкани C14-Производство на облекло C15-Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм C16-Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене C17-Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон C18-Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители C19-Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти C20-Производство на химични продукти C21-Производство на лекарствени вещества и продукти C22-Производство на изделия от каучук и пластмаси C23-Производство на изделия от други неметални минерални суровини C24-Производство на основни метали C25-Производство на метални изделия, без машини и оборудване C26-Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти C27-Производство на електрически произведения C28-Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C29-Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета C30-Производство на превозни средства, без автомобили C31-Производство на мебели C32-Производство, некласифицирано другаде C33-Ремонт и инсталиране на машини и оборудване Е38-Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали Е39-Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци J58-Издателска дейност J59-Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика J60-Радио- и телевизионна дейност J61-Далекосъобщения J62-Дейности в областта на информационните технологии J63-Информационни услуги M71-Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи M72-Научно-изследователска и развойна дейност

Допустими дейности:

---

Предложенията могат да включват единствено дейност/и по:

1. Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

 

В описанието на дейостта се изисква да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНМА) задължително ще доведе кумулативно до:

А)цифровизацията на производствените процеси И Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

За придобиваните ДА следва да се приложи Индикативна оферта на етап кандидатстване. 

 

Инвестицията следва да се поддържа в региона получател от страна на крайния получател най-малко 3 /три/ години след изпълнението на предложението за изпълнение на инвестиция.

# РАЗЯСНЕНИЕ                

Обръщаме ви внимание на няколко ключови момента:

ПЪРВО.  ПРИДОБИВАНЕТО НА НОВА ТЕХНОЛОГИЯ, трябва да се извърши с:

 •  ЗАКУПУВАНЕ на ДМА

   и/или

 • ПРИДОБИВАНЕ НА СОФТУЕР, който задължително трябва да ДНМА 

ВТОРО.  ПРИДОБИВАНЕТО НА НОВА ТЕХНОЛОГИЯ Е ДОПУСТИМО ДА е:

осъществяване на ЕДНА от следните първоначални инвестиции в ДА/дълготрайни  активи/:

• създаване на нов стопански обект;

• разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект;

• диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект; [1]

основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

[1] За да бъде определена първоначалната инвестиция като диверсификация на продукцията на стопански обект, е необходимо общият размер на допустимите разходи да надхвърля с поне 200% счетоводната стойност на активите, които се използват повторно, както са осчетоводени през финансовата година преди започването на работата по предложението за изпълнение на инвестиция, съгласно чл. 14, пар. 7 от Регламент (ЕС) № 651/2014. На етап кандидатстване посоченото изискване ще се проверява на декларативен принцип чрез Справката относно активите, които ще бъдат използвани при производството на нов продукт (Приложение 3.3 към Декларацията за държавни/минимални помощи или декларирана релевантната информация в т. „Е-декларации“ на Формуляра за кандидатстване). Допълнително, преди сключване на договор за финансиране ще бъде извършена и документална проверка на декларираните обстоятелства.

BG-RRP-.jpg

Допустими разходи

---

1) Разходи за ЗАКУПУВАНЕ НА ДМА -  машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.

2) Разходи за ПРИДОБИВАНЕ НА СОФТУЕР, представляващ дълготраен нематериален актив, включващи:

2.1) разходи за придобиване на специализиран софтуер;

2.2) разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи.

ВАЖНО: Разходите по подт. 2.2) не трябва да надвишават общо 50 000 лева.

 

ВНИМАНИЕ: Недопустими по процедурата са: разходи за закупуване на дълготрайни активи втора употреба; разходи, свързани с наемането на материални и нематериални активи; разходи за закупуване на земя и сгради; разходи за закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения; разходи за дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаване на предложението за изпълнение на инвестиция, независимо дали всички свързани плащания са извършени от него; разходи за дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по предложението за изпълнение на инвестиция; разходи за дейности, които вече са финансирани от други публични източници; разходи, отнасящи се до икономическа дейност, различна от националните и регионални приоритетни сектори, определени в НСМСП 2021-2027; разходи, свързани с въвеждане на възобновяеми източници (ВИ);

# РАЗЯСНЕНИЕ                

Обръщаме ви внимание на няколко ключови момента:

ПЪРВО.   Допустими са ЕДИНСТВЕНО РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, т.е. за да са такива те трябва да отговарят на следните условия:

 • да генерират принадена стойност

 • се ползват през период, по-дълъг от 12 месеца

 • имат ограничен полезен живот

 • и са над стойностен праг, определен в счетоводната политика или 700 лв. по ЗКПО

ВТОРО.  Изключена е възможността да придобиете ДМА по предприемачески начин, т.е. ако Вие искате да придобиете ПОТОЧНА ЛИНИЯ и/или друго оборудване/съоръжение/машина, то  този нов актив може единствено да бъде придобит чрез покупка от външен доставчик.

ТРЕТО.   НЕ Е изключена е възможността да придобиете софтуер  по предприемачески начин, но следва да се фокусирате и обмислите, че по процедурата са допустими ЕДИНСТВЕНО РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

ЧЕТВЪРТО.   Ако сте ШИВАШКО ПРОИЗВОДСТВО, ПЕКАРНА, СЛАДКАРСКИ ЦЕХ, ДЪРВОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО обмислете възможността за ПРИДОБИВАНЕ НА  ПОТОЧНА ЧИНИЯ С ЦПУ/CNC/, с което ще изпълните условие А) ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ПЕТО.  Ако предвиждате да придобиете ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ с лиценз, то той следва да е за период над 12 месеца, което ще го направи ДОПУСТИМ РАЗХОД ПО ПРОЦЕДУРАТА и в същото време този дълготраен актив, следва да остане в предприятието в 3/три/ годишен период, така че НАШАТА ПРЕПОРЪКА Е да заложите на БЕЗСРОЧЕН лиценз, макар че сериозните компании като Oracle, Microsoft, Micro Focus поддържат единствено 12 месечни лицензи. В този случай, ако намерите начин да заведете лиценза за ДНМА, то СНД ще намали допустимия разход до срока на изпълнение на дейностите по проекта. 

Прочете отговори на въпроси 68, 143 и 144, дадени от СНД/Структурата за наблюдение и докладване/, на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/ccb84397-c2bf-4fd3-a4d8-161b876dc632 

ШЕСТО.  Ако предвиждате да придобиете интернет сайт, то обърнете внимание, че ако същият не няма да е ДА, ако не участва в генерирането на приходи и е само за рекламна/ публична цел . Като цяло внимавайте със софтуера, защото има доста особености в допускането му за ДЪЛГОТРАЕН НЕМАТЕРИАЛЕН АКТИВ.

Какво ще Ви струва?

 

Нашето възнаграждение е формирано от два компонента:

 • ТАКСА в размер на 1 000 лева, дължима 5 р.дни след входиране на проекта в ИСМ-ИСУН 2020.

 • КОМИСИОННА в размер на 10% от БФП /сумата на одобрената безвъзмездна финансова подкрепа/ , платима до подаване на Финален отчет за изпълнение на проектното предложение

 

НИЕ ще изготвим Вашия проект, като:

 1. Ще заявим създаването на профил в ИСУН 2020, ако нямате ваш такъв. Ще проверим допустимостта на предприятието по Условията по процедурата и ще изчислим Вашите прогнозни точки по критериите за допустимост .

2. Ще изготвим, готови за подпис:

 • Формляр за кандидатстване

 • Декларации

 • Техническа спецификация

3. Ще подготвим документи за подписване на Договор със Структурата за наблюдение и докладване (СНД)

4. Ще ви съпортваме при изпълнение на дейностите по проекта

5. Ще изготвим и подадем Финален Отчет при приключване на изпълнение на проектното Ви предложение
 

Какво ще е нужо от Вас?

 

1. Индикативка оферта за всеки един дълготрааен актив, които искате да закупите по процедурата с предложена цена

Офертата задължително трябва  да съдържа информация за: наименование на оферента, технически и/или функционални характеристики на актива, цена на актива и вид на валутата. Допълнително от представената оферта следва да е видно лицето, което я е издало от името на оферента, като напр. име, подпис, електронен подпис или разпечатка на електронно съобщение, с което е получена, която също следва да е прикачена в ИСУН 2020.

ВАЖНО: Не следва да бъдат представяни оферти от лица и/или предприятия, които са пряко или косвено свързани както по между си, така и с кандидата по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон и/или които са в конфликт на интереси с него по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046. За да удостоверят посоченото, кандидатите по процедурата декларират обстоятелството в Декларацията при кандидатстване.

2. ОПР 2020,2021 и Отчет за заетите лица,средствата за работна заплата и др.р-ди за труд 2020,2021, във формат на ГФО на НСИ, на база който ще можем да ви точкуваме, съобразно заложените критерии за оченка.

3. Счетоводна политика на предприятието, в случай че определения праг е различен нормативния по ЗКПО (700 лв.).

Стъпки по кандидатсване и класиране по процедурата

1.Подаванете предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата  в ИСМ-ИСУН 2020. Ще се нуждаете от профил и  валиден/и Квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващ/и или упълномщено лице.

! В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, предложението за изпълнение на инвестиция се подписва от всяко от тях при подаването.

 

2.  Оценката на предложенията за изпълнение на инвестиция от ОК/Оценитекна комисия/ в МИР, включваща два етапа: Етап 1-Оценка на административното съответствие и допустимостта и Етап 2-Техническа и финансова оценка.

3. В Етап 2: Техническа и финансова оценка ще се установи наличие на недопустими разходи или на разходи, които не са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи, Оценителната комисия служебно премахва/коригира съответните разходи от бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция.

ВНИМАНИЕ: В случай че за всеки отделен актив не е представена обосновка по какъв начин ще доведе кумулативно до: А) цифровизацията на производствените процеси; И Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“, съответният разход ще бъде премахнат от бюджета служебно от Оценителната комисия. Ако служебно бъдат премахнати всички заявени разходи,предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Единствено предложения за изпълнение на инвестиции, получили минимум 12 точки на етап „Техническа и финансова оценка”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка като се изготвят списъци за класиране. Публикуваме Ви Критериите за оценка.

АКЦЕНТИ в етапа на изпълнение на проект

 • Още след подаване на предложението си, кандидатът за подпомагане може да започне изпълнение на дейностите по инвестиция, включени в предложението. В периода до одобрение и сключване на Договор със СНД /Структура за надлюдение и докладване/  кандидатът за краен получател на БФП следва да изпълнява ПМС80/2022 или ЗОП и Правила за възлагане на дейности по инвестиции, заложени в точка 1.1 на Условията за изпълнение, както следва:

- в случаите, когато предвидената стойност за определяне на изпълнител с предмет „доставки или услуги“, в т.ч. съфинансирането от страна на крайния получател без данък върху добавената стойност е равна или по-висока от 273 812 лв. без ДДС (140 000 евро), крайните получатели да прилагат реда за провеждане на  процедура на избор чрез публична покана по реда на ПМС 80/09.05.2022 г.

- в случаите, когато предвидената стойност за определяне на изпълнител с предмет „доставки или услуги“, в т.ч. съфинансирането от страна на крайния получател/кандидата за БФП, без данък върху добавената стойност е по-ниска от 273 812 лв. към първичните платежни документи да се приложат поне 2 (две) съпоставими оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници на производители/доставчици или комбинация от посочените, съдържащи цена, характеристика/функционалност/описание, които не противоречат на заложените в договора за финансиране. КП/кандидатите за БФП прилагат и обосновка в свободен текст за направения избор на база на събраните оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници.

 • В случай че крайният получател е предвидил разходи за закупуване на софтуер, които надхвърлят 100 000 лева, при отчитането на разхода в подаден финансово-технически отчет, СНД задължително ще извършва проверка на място, при която изпълнението се удостоверява посредством експертно заключение от вещо лице/лице, притежаващо необходимата техническа експертиза.