top of page
Abstract Background
Wavy Abstract Background

BG-RRP-3.004 

Приключило кандидатстване 

Това е ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост/НПВУ/,

в инвестиция Програма за икономическа трансформация/ПИТ/

Целта на процедурата:  Повишаване на ефективността на производствените процеси, за постигане по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП. Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятията от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие на предприятията чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване или диверсификация на дейността на МСП. *С цел проследяване ефекта от процедурата СНД/Структура за наблюдение и докладване/ ще проследява доколко е налице „Предприятия с увеличен оборот” , т.е. увеличение на оборота[15100] в 2024г. (годината след приключването на проекта) спрямо оборота за 2021г.

Общ размер на БФП по процедурата: 260млн.лв.

Интензитет на БФП: 50%, с изключение на:

- Микро и малки предприятия от София град (столица) с интензитет - 40%,Област Перник- 40% и Област Кюстендил- 45%, в режим регионална  инвестиционна помощ" и/или

- Средни предприятия  от София град (столица) с интензитет - 30%, Област Перник - 30%, Област Кюстендил - 35% в режим регионална инвестиционна помощ"

Брой подадени проекти към 21.9.2022 г: 2539 предложения за 633 841 469 лв. безвъзмездна финансова помощ (БФП) 

BG-RRP-vline.jpg

ДОПУСТИМ КАНДИДАТ ЛИ СЪМ ?

Кандидатите трябва да са:

 1. Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. 

 2. Регистрирани не по-късно от 31.12.2019г;

 3. Отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно закона;

 4. Да е реализирал Нетни приходи от продажби общо за 2019, 2020 и 2021г (шифър 15100), според категорията на предприятието: Микро ≥ 210 хил. лв, Малко ≥ 750 хил.лв, Средно ≥ 3 млн. лв;

 5. Да е реализирал Нетни приходи от продажби за 2021-ва година, според категорията на предприятието: Микро ≥ 52 хил.лв, Малко ≥ 187 хил.лв, Средно ≥ 750 млн.лв;

 6. Да развиват своята основна икономическа дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027)

 7. ​Да са заявили подкрепа за код на икономическа дейност, попадащ в секторите на НСМСП 2021-2027

 

ВНИМАНИЕ:  В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2021 г. кодът на основна икономическа дейност на     кандидата е допустим, но е попълнен погрешно във Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция.

В случай че след проверката се установи, че съгласно данните за 2021 г. НСИ не може да определи код на основната икономическа дейност на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

ДЕЙНОСТИ

Предложенията могат да включват единствено дейност/и по:

1. Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

 

В описанието на дейостта се изисква да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНМА) задължително ще доведе кумулативно до:

А)цифровизацията на производствените процеси И Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

За придобиваните ДА следва да се приложи Индикативна оферта на етап кандидатстване. 

 

Инвестицията следва да се поддържа в региона получател от страна на крайния получател най-малко 3 /три/ години след изпълнението на предложението за изпълнение на инвестиция.

# РАЗЯСНЕНИЕ                

Обръщаме ви внимание на няколко ключови момента:

ПЪРВО.  ПРИДОБИВАНЕТО НА НОВА ТЕХНОЛОГИЯ, трябва да се извърши с:

 •  ЗАКУПУВАНЕ на ДМА

   и/или

 • ПРИДОБИВАНЕ НА СОФТУЕР, който задължително трябва да ДНМА 

ВТОРО.  ПРИДОБИВАНЕТО НА НОВА ТЕХНОЛОГИЯ Е ДОПУСТИМО ДА е:

осъществяване на ЕДНА от следните първоначални инвестиции в ДА/дълготрайни  активи/:

• създаване на нов стопански обект;

• разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект;

• диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект; [1]

основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

[1] За да бъде определена първоначалната инвестиция като диверсификация на продукцията на стопански обект, е необходимо общият размер на допустимите разходи да надхвърля с поне 200% счетоводната стойност на активите, които се използват повторно, както са осчетоводени през финансовата година преди започването на работата по предложението за изпълнение на инвестиция, съгласно чл. 14, пар. 7 от Регламент (ЕС) № 651/2014. На етап кандидатстване посоченото изискване ще се проверява на декларативен принцип чрез Справката относно активите, които ще бъдат използвани при производството на нов продукт (Приложение 3.3 към Декларацията за държавни/минимални помощи или декларирана релевантната информация в т. „Е-декларации“ на Формуляра за кандидатстване). Допълнително, преди сключване на договор за финансиране ще бъде извършена и документална проверка на декларираните обстоятелства.

РАЗХОДИ

Недопустими по процедурата са:

 • разходи за закупуване на дълготрайни активи втора употреба;

 • разходи, свързани с наемането на материални и нематериални активи;

 • разходи за закупуване на земя и сгради; разходи за закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения; разходи за дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаване на предложението за изпълнение на инвестиция, независимо дали всички свързани плащания са извършени от него;

 • разходи за дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по предложението за изпълнение на инвестиция;

 • разходи за дейности, които вече са финансирани от други публични източници;

 • разходи, отнасящи се до икономическа дейност, различна от националните и регионални приоритетни сектори, определени в НСМСП 2021-2027;

 • разходи, свързани с въвеждане на възобновяеми източници (ВИ);

BG-RRP-.jpg

КАНДИДАТСТВАНЕ, КЛАСИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

 • Още след подаване на предложението си, кандидатът за подпомагане може да започне изпълнение на дейностите по инвестиция, включени в предложението. В периода до одобрение и сключване на Договор със СНД /Структура за надлюдение и докладване/  кандидатът за краен получател на БФП следва да изпълнява ПМС80/2022 или ЗОП и Правила за възлагане на дейности по инвестиции, заложени в точка 1.1 на Условията за изпълнение, както следва:

- в случаите, когато предвидената стойност за определяне на изпълнител с предмет „доставки или услуги“, в т.ч. съфинансирането от страна на крайния получател без данък върху добавената стойност е равна или по-висока от 273 812 лв. без ДДС (140 000 евро), крайните получатели да прилагат реда за провеждане на  процедура на избор чрез публична покана по реда на ПМС 80/09.05.2022 г.

- в случаите, когато предвидената стойност за определяне на изпълнител с предмет „доставки или услуги“, в т.ч. съфинансирането от страна на крайния получател/кандидата за БФП, без данък върху добавената стойност е по-ниска от 273 812 лв. към първичните платежни документи да се приложат поне 2 (две) съпоставими оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници на производители/доставчици или комбинация от посочените, съдържащи цена, характеристика/функционалност/описание, които не противоречат на заложените в договора за финансиране. КП/кандидатите за БФП прилагат и обосновка в свободен текст за направения избор на база на събраните оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници.

 • В случай че крайният получател е предвидил разходи за закупуване на софтуер, които надхвърлят 100 000 лева, при отчитането на разхода в подаден финансово-технически отчет, СНД задължително ще извършва проверка на място, при която изпълнението се удостоверява посредством експертно заключение от вещо лице/лице, притежаващо необходимата техническа експертиза.

 

1. Индикативка оферта за всеки един дълготрааен актив, които искате да закупите по процедурата с предложена цена

Офертата задължително трябва  да съдържа информация за: наименование на оферента, технически и/или функционални характеристики на актива, цена на актива и вид на валутата. Допълнително от представената оферта следва да е видно лицето, което я е издало от името на оферента, като напр. име, подпис, електронен подпис или разпечатка на електронно съобщение, с което е получена, която също следва да е прикачена в ИСУН 2020.

ВАЖНО: Не следва да бъдат представяни оферти от лица и/или предприятия, които са пряко или косвено свързани както по между си, така и с кандидата по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон и/или които са в конфликт на интереси с него по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046. За да удостоверят посоченото, кандидатите по процедурата декларират обстоятелството в Декларацията при кандидатстване.

2. ОПР 2020,2021 и Отчет за заетите лица,средствата за работна заплата и др.р-ди за труд 2020,2021, във формат на ГФО на НСИ, на база който ще можем да ви точкуваме, съобразно заложените критерии за оченка.

3. Счетоводна политика на предприятието, в случай че определения праг е различен нормативния по ЗКПО (700 лв.).

bottom of page