top of page

Ноември 2023-Февруари 2024

BG16RFPR001-1.003 - Внедряване на иновации в предприятията
ОП НА ЕС.jpg

Статус за кандидатстване:

Активна

ЦЕЛ на процедурата: Подкрепа на предприятията за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027)


Общ размер на БФП по процедурата: 293 374 500 лева , от които 264 037 050 лева са заделени за предприятията в "По-слабо развити региони", в състава на която са включени 5 региона без Югозападен регион (ЮЗР), който попада в категорията "Регион в преход".

ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ

Размер на помощта за индивидуален проект: от 50 000 лева до:

 •  Микро предприятия: 200 000 лева, но не повече от 100% от реализираните от кандидата СрНПП*2020-2022г

 • Mалки предприятия: 500 000 лева, но не повече от 50% от реализираните от кандидата СрНПП* 2020-2022г

 • Средни предприятия или Small Mid-Caps: 800 000 лева, но не повече от 25% от реализираните от кандидата СрНПП* 2020-2022г

* СрНПП 2020-2022 г., се изчисляват по следния начин: Отчет за приходите и разходите за 2020 г., 2021 г. и 2022г. на кандидата, сборът от стойностите по ред „Нетни приходи от продажби“ (код на реда 15100, кол. 1) от приходната част на отчетите за трите години, делено на 3.


Интензитет на помощта: 20% - 45% , в зависимост от избрания режим на помощ, категорията на предприяието - кандидат и мястото на изпълнение на проекта.


Срок за изпълнение на одобрен проект: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Обществено обсъждане до:

8.08.2023 г.

Активна от:

2.11.2023 г.

до

15.02.2024 г.

20.02.2024 г.

Подадени проекти:

ДОПУСТИМ КАНДИДАТ ЛИ СЪМ?

ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ

Кандидатите трябва да са:

1) Да са търговци по смисъла на ТЗ или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.;

3) Да са микро-, малки и средни предприятия (МСП) по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) и Приложение I „Определение за МСП“ към Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, или малки дружества със средна пазарна капитализация (Small Mid-Caps).

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022г. в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва:

 •  Микро предприятие ≥   100 000 лева

 •  Малко предприятие ≥   300 000 лева

 • Средно предприятие≥ 1 000 000 лева

 • Small Mid-Caps          ≥  2 000 000 лева

ДЕЙНОСТИ

КАЛКУЛАТОР НА ТОЧКИ

Допустими по настоящата процедура са проектни предложения, включващи следните дейности:

ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен):

Дейност 1. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА).

или

Дейност 2. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).

При придобиване на специализиран софтуер посредством разработването му, следва да бъдат спазени всички авторски права и приложими лицензи. На етап изпълнение на проектите УО ще проследява както за наличието на крайния програмен продукт, така и за наличието на програмния код и бележки към изданието (release notes).


ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен):

Дейност 1. Защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация.

Дейност 2. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите

2.1) Консултантските услуги в подкрепа на иновациите включват дейности за услуги, извършени от правоспособен представител по индустриална собственост, свързани със защита на индустриална собственост на национално и международно равнище върху внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси, вкл. проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“).

2.2) Помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:

а) дейности за осигуряване на достъп до бази данни и библиотеки, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или бизнес процес;

б) дейности за осигуряване на услуги от лаборатории за провеждане на изследвания, измервания и изпитвания.


ВАЖНО: Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи дейности само по Елемент А „Инвестиции“ или комбинация от двата елемента, като включването на дейности по Елемент А е задължително. Включването в проекта само на дейности по Елемент Б „Услуги“ е недопустимо по настоящата процедура.

РАЗХОДИ

ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен):

1) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) - машини, съоръжения и оборудване, необходими за изпълнението на проекта.

2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта. Като специализиран софтуер (независимо един или повече), включително лицензии за софтуер ≤ 200 000 лева.

При придобиване на специализиран софтуер посредством разработването му, следва да бъдат спазени всички авторски права и приложими лицензи. На етап изпълнение на проектите УО ще проследява както за наличието на крайния програмен продукт, така и за наличието на програмния код и бележки към изданието (release notes).

ВАЖНО:

 • За Small Mid-Caps  разходите за нематериални активи са допустими само до 50% от общите допустими разходи по Елемент А „Инвестиции“ при приложим режим на държавна помощ - „регионална инвестиционна помощ“.

 • ДМА и ДНА, придобити със средства по проекта, следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, който получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти, както и да останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта за период от 5 (пет) години от окончателното плащане за Small Mid-Caps или 3 (три) години от окончателното плащане за МСП.

 • Допустимо е придобиването на ДМА чрез договор за краткосрочен финансов лизинг, в който се съдържа задължението бенефициентът да закупи актива след изтичането на договора за лизинг, но не по-късно от крайния срок на изпълнение на проекта. Придобиването чрез финансов лизинг е допустимо при спазване на условията на чл. 14, пар. 6 от Регламент (ЕС) № 651/2014 и чл. 23 на ПМС 86/2023 г.  Окончателно плащане по договори за краткосрочен финансов лизинг се извършва след изплащане на цялата стойност към лизингодателя и прехвърляне собствеността на дадения актив.


ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен) ≤ 25% от общите допустими разходи по проекта, както следва:

1) Разходи за такси за заявяване и регистрация пред съответното компетентно ведомство във връзка със защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация на национално и/или международно равнище – до 10 000 лева.


2) Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите:

 1.  Разходите за консултантски услуги в подкрепа на иновациите включват разходи за външни услуги (чрез договор за възлагане, граждански договори и др.), извършени от правоспособен представител по индустриална собственост, свързани със защита на индустриална собственост на национално и/или международно равнище върху внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси, вкл. проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“) – до 10 000 лева.

 2. Разходи за помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:

 • а) разходи за такси за достъп до бази данни и библиотеки, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или бизнес процес – до 30 000 лева;

 • б) разходи за външни услуги (чрез договор за възлагане и др.), свързани с осигуряване на услуги от лаборатории за провеждане на изследвания, измервания, изпитвания и др.;

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ?

1) Оферта за всяка отделна инвестиция в активи (ДМА и ДНА), с предложена цена;

ВАЖНО

 • В случаите на придобиване на софтуер се представя една оферта, която следва задължително да включва освен описание на основните модули на актива и негови конкретни технически спецификации/параметри.

 • Офертите трябва задължително да съдържат информация за:за: наименование на оферента, технически и/или функционални характеристики на актива, съответстващи на минималните технически и/или функционални характеристики, посочени в Техническата спецификация, цена на актива и вид на валутата. Допълнително от представената оферта следва да е видно лицето, което я е издало от името на оферента, като напр. име, подпис, електронен подпис или разпечатка на електронно съобщение, с което офертата е получена.

 • Не следва да бъдат представяни оферти от лица и/или предприятия, които са пряко или косвено свързани както помежду си, така и с кандидата/партньора;

2) Счетоводна политика на кандидата/партньора, изготвена съгласно приложимите счетоводни стандарти, от която да е виден определения от кандидата/партньора стойностен праг на същественост на ДМА и ДНА (ако е различен от 700 лева)

3) Сравнителен анализ на внедряваната иновация на български и английски език; /Сравнителният анализ ще бъде изгтвен от нас и съгласуван с Вас като съдържание и обосновка/

4) Документи в подкрепа на наличието на права върху интелектуална собственост върху внедряваната продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги):

 • 1) патент за изобретение или решение за издаване на патент за иновацията, внедрявана по проекта;

 • 2) свидетелство за регистрация на полезен модел или промишлен дизайн, или решение за регистрация на полезен модел или промишлен дизайн за иновацията, внедрявана по проекта;

 • 3) заявка за издаване на патент или заявка за регистрация на полезен модел или промишлен дизайн;

 • 4) договор, с който се удостоверява прехвърляне на права по интелектуална собственост;

 • 5) лицензионен договор, с който се разрешава използването на съответния обект на интелектуална собственост;

 • 6) договор за придобиване на резултати от НИРД;

 • 7) договор за прехвърляне на ноу-хау;

 • 8) декларация за авторски права върху произведението, предмет на внедряваната иновация;

 • 9) техническа документация или публикации, или доклади, или резултати от проведени тестове или изследвания (приложими, когато внедряваната по проекта иновация е собствена разработка на кандидата).

5) Проучване за правен статус, издадено от Патентно ведомство на Република България (или аналогичен документ, издаден от еквивалента организация в съответната държава) - в случаите, когато кандидатът е представил по буква 4): патент за изобретение, свидетелство за регистрация на полезен модел или промишлен дизайн, решение за издаване на патент, решение за регистрация на полезен модел или промишлен дизайн, заявка за издаване на патент или заявка за регистрация на полезен модел или промишлен дизайн.

Удостоверение за вписване на договора в регистъра на Патентно ведомство или Удостоверение за вписване на лицензионния договор в регистъра на Патентно ведомство – в случаите, когато кандидатът е представил по буква 4): договор, с който се удостоверява прехвърляне на права по интелектуална собственост (патент за изобретение, свидетелство за регистрация на полезен модел или промишлен дизайн), лицензионен договор, с който се разрешава използването на съответния обект на интелектуална собственост (патент за изобретение, свидетелство за регистрация на полезен модел или промишлен дизайн).

6) Декларации и други (ако е приложимо).

КАКВО ЩЕ ВИ СТРУВА?

Стараем се да сме максимално адаптивни и синхронизирани с Вашите потребности и да отговорим максимално адекватно на пазара и възможностите на всеки отделен клиент.

Предлагаме Ви ценова схема за  възнаграждението, което ще ни заплатите за съвместната ни работа по кандидатстване, договаряне и изпълнение на одобрен проект, с базови параметри:

ЦЕНОВА СХЕМА

 • ТАКСА в размер  ≥

585

лева

 дължима 5/пет/ работни дни след входиране на проекта в ИСМ-ИСУН 2020 

 и​

 • КОМИСИОННА  ≥

5

% от помощта, не

 платима до подаване на Финален отчет за изпълнение на проектното предложение.

Сравнителен анализ

повече от 50 000 лева

Със СХЕМА 1 ние ще изготвим за 15 дни  СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ на база ПРОУЧВАНЕ ЗА НОВОСТ, изготвено от ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО. 

Със СХЕМА 2 за 15 дни ние ще изготвим Вашия проект, като:

1. Ще заявим създаването на профил в ИСУН 2020, ако е приложило, т.е.  нямате ваш такъв. Ще проверим допустимостта на предприятието по Условията по процедурата и ще изчислим Вашите прогнозни точки по критериите за допустимост.

2. Ще изготвим, готови за подпис:

·         Формуляр за кандидатстване

·         Декларации,

.         Техническа спецификация

·         Ще изготвим бюджет, съгласно условията

3. Ще подготвим документи за подписване на Договор със Структурата за наблюдение и докладване (СНД).

4. Ще ви съпортваме при изпълнение на дейностите по проекта.

5. Ще подготвим документи за процедура/и за избор на изпълнител/и на дейности по проекта

6. Ще изпълним счетоводно отчитане в независима база създадена за нуждите на проектното отчитане

7. Ще изготвим и подадем Финален Отчет при приключване на изпълнение на проектното Ви предложение.

При оставащи до 15 дни до крайния срок за кандидатстване, активни са СХЕМА 1 и СХЕМА 2 с такса, увеличена с 75% от посочения размер.

bottom of page