top of page

Февруари - Април 2024

ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ /НПЗХУ/, чл. 44, ал.1 от ЗХУ
ОП НА ЕС.jpg

Статус за кандидатстване:

Активна

ЦЕЛ: Насърчаване и подпомагане на работодателите за създаване на условия за заетост, наемане на работа и/или повишаване на пригодността за заетост на хората с трайни увреждания.


По схемата  се отпускат средства за следните области на действие, условно наречени компоненти:

1. Осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

2. Приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

3. Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване.

4. Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие.


Всеки индивидуален проект включва:

  • Етап на инвестиции- през който работодателят е длъжен да усвои отпуснатите средства.

  • Етап на изпълнение , през който работодателят е длъжен да поддържа заетост за срок не по-кратък от 36 месеца след сключване на договор за предоставяне на финансиране на заложените за изпълнение проектни дейности;

Краен срок за кандидатстване 17.04.2024 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ

Работодателите могат да кандидатстват пред АХУ с предложение за отпускане на средства за покриване на инвестиционни разходи по четири компонента. Максималният  размер на субсидията по компоненти е както следва:

Компонент 1 – Осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст - до 20 000 лв.;

Компонент  2 – Приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст-  до 20 000 лв.;

Компонент 3 – Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване - до 20 000 лв.;

Компонент 4 – Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие -  до 2 000 лв. на лице с трайно увреждане.

Обществено обсъждане до:

Активна от:

15.02.2024 г.

до

17.04.2024 г.

21.02.2024 г.

Подадени проекти:

ДОПУСТИМ КАНДИДАТ ЛИ СЪМ?

ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ

Работодатели/органи по назначаване от обичайна работна среда, които осигуряват заетост за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст.


Всеки кандидат, за да участва в Програмата, трябва да отговаря на следните общи условия:

6.1  да е регистриран по действащото законодателство;

6.2 да няма изискуеми публични задължения към държавата или общините, установени с акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

6.3  общият размер на получените държавни помощи не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години - двете предходни и текущата бюджетна година, а ако работодателят изпълнява дейности по сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, общият размер на получените помощи не надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро за период от три бюджетни години - двете предходни и текущата бюджетна година. Този таван се прилага независимо от формата на помощта или от преследваната цел и без значение дали предоставената помощ се финансира изцяло или частично със средства, произхождащи от Европейския съюз;

6.4.  да не е получавал финансови средства от други източници за същите допустими разходи или за същата цел;

6.5. да не е в изключенията, посочени в чл. 1 от Регламент /ЕО/ № 1407/2013 г. на ЕК.


Всеки работодател по настоящата Програма:

7.3.1 Сключва договор за финансиране с АХУ за предоставяне на средства по Програмата;

7.3.2 Разкрива работни места за срок от 36 месеца, на които наема  лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, като сключва и изменя трудови договори с тях;

7.3.3 Посочва обучаваща институция, която да извърши обучение на лицата с трайни увреждания, в съответствие с изискванията за заеманата длъжност.

ДЕЙНОСТИ

КАЛКУЛАТОР НА ТОЧКИ

Дейности по следните, компоненти:

1) Компонент 1 - до 20 000 лв.:

Необходимото финансиране по компонента се отпуска за осигуряване на достъп на лица, имащи увреждания на опорно-двигателния апарат, зрителни увреждания или други специфични увреждания, както и при наличието на подходящи и основателни доказателства от страна на работодателя за наложителността от извършване на дейности по осигуряване на архитектурен достъп до сградата и вътре в нея, в т.ч. до работното място за лице с трайно увреждане и до санитарното помещение.

Сумата се отпуска на кандидата еднократно без оглед на броя на лицата с трайни увреждания, които ще се възползват от финансирането.

Средствата за достъп могат да се използват за изграждане на рампи, пътеки за хора със зрителни увреждания, механизми за облекчено влизане/излизане през външния вход на сградата, в която се разполагат работните места за лицата с трайни увреждания, за изграждане и/или приспособяване на санитарните помещения, работните места за лица с увреждания и подстъпите към тях. При извършване на посочените дейности се прилагат разпоредбите на съответните нормативни актове за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с трайни увреждания.


2) Компонент 2 е до 20 000 лв. за едно работно място.

2.1. приспособяване на уреди, приспособления и съоръжения, с помощта на които се компенсират дефицитните състояния, свързани с увреждането на лицето, чието работно място се приспособява във връзка с изпълняване на вменените му служебни задължения;

2.2. за придобиване на съоръжения/ уреди за създаване на благоприятна здравословна среда за работещите лица с трайни увреждания.


3) Компонент 3 е до 20 000 лв.  за едно работно място:

за придобиване на оборудване за работно място за новонаето лице с трайни увреждания. Оборудването трябва да осигурява необходимите технически условия, технология и последователност в процедурите, позволяващи на новонаетото лице ефективно да изпълнява вменените му служебни задължения.

Средствата могат да се използват за придобиване на:

3.1. активи, имащи дългосрочен характер на използване, без които наетото лице с трайно увреждане не би могло да изпълнява непосредствените си служебни задължения;

3.2. съоръжения/ уреди за създаване на благоприятна здравословна среда за работещите лица с трайни увреждания.


 4) Компонент 4 е до 2 000 лв. на лице с трайно увреждане:

Сумата се отпуска за покриване на разходи за провеждане на обучителни курсове за наето лице с увреждане, които са пряко свързани със заеманата длъжност.


Обучителните курсове са за повишава квалификацията и преквалификацията  и се провеждат от лицензирани обучители, които след провеждане на обучението трябва да издадат документ, доказващ успешното му приключване.

РАЗХОДИ

Н/П

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ?

1. попълнен приложения и декларации по образец;

2. посочва БУЛСТАТ или ЕИК;

3. копие от акта за учредяване на кандидата и копие от удостоверението за актуално състояние, издадено от компетентен съд не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на конкурсните документи. Такива документи не представят кандидатите, които са вписани в Търговския регистър на Агенцията по вписванията;


4. минимум по три актуални оферти или други носители на обективна техническа информация за всеки от придобиваните активи и всяка от получаваните услуги, включени в бюджета на предложението. Офертите или другите носители на обективна техническа информация трябва да са издадени не по-рано от 1 месец преди датата на кандидатстване и да са с валидност най-малкото 4 месеца след датата на кандидатстване;


5.   Списък на лицата от целевата група с три имена и ЕГН;

6.  копие от акта за собственост на сградата или на части от нея или копие на договора за наем и писмено съгласие от собственика за извършване на предвидените строително - монтажни работи по компоненти 1 /когато е приложимо/;

7. длъжностни характеристики за работните места на лицата с трайни увреждания;

8. действащи договори/заповеди за наетите по трудови или служебни провоотношения лица от целевата група;

9.  документ/и, доказващ/и, че обучителят е лицензиран.

КАКВО ЩЕ ВИ СТРУВА?

Стараем се да сме максимално адаптивни и синхронизирани с Вашите потребности и да отговорим максимално адекватно на пазара и възможностите на всеки отделен клиент.

Предлагаме Ви ценова схема за  възнаграждението, което ще ни заплатите за съвместната ни работа по кандидатстване, договаряне и изпълнение на одобрен проект, с базови параметри:

ЦЕНОВА СХЕМА

  • ТАКСА в размер  ≥

750

лева

 дължима 5/пет/ работни дни след входиране на проекта в ИСМ-ИСУН 2020 

 и​

  • КОМИСИОННА  ≥

7

% от помощта, не

 платима до подаване на Финален отчет за изпълнение на проектното предложение.

повече от 50 000 лева

bottom of page