Целта на процедурата: Подкрепа на МСП за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Общ размер на БФП по процедурата: 136 226 120 лв. (69 651 309,16 евро).

Минимален размер на БФП* на проект: 25 000 лева.  Максимален размер на БФП на проект: 150 000 лева.

Интензитет на БФП: до 50%

* Помощта по настоящата процедура се предоставя при условията на режим de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро, в случай на едно и също предприятие, което осъществява автомоиблни товарни превози за чужда сметка за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година).

ОПИСАНИЕ

Допустими кандидати:

  1. Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;

  2. Имат  приключени 2018-та, 2019-та и 2020-та отчетни години;

  3. Отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно закона;

  4. Основен КОД по КИД-2018 за 2020г: в сектор C „Преработваща промишленост”;

  5. Да е реализирал Нетни приходи от продажби (код 15100 за 2018+2019+2020), според категорията на предприятието: Микро ≥ 210 хил. лева, Малко ≥ 750 хил. лева, Средно ≥ 3 млн. лева;

Допустими дейности:

Дейности, насочени към  подобряването на енергийната ефективност в предприятието:

Предвидените за придобиване по проекта нови материали и оборудване трябва да са в Списъка на допустимите категории материали и оборудване (Приложение 18), като в окончателния списък ще са заложени пределни цени.

!!! Кандидатите трябва да осигурят с приключване на проекта на работеща система за енергиен мониторинг, която обхваща енергопотреблението на всички придобити по проекта материали и оборудване (с изключение на изрично посочените).

По настоящата процедура е допустимо кандидатите да заявяват подкрепа за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.

Инвестицията следва да се поддържа в региона получател най-малко три години от окончателното плащане.

Продължителност на изпълнение на проект: до 10 /десет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.