​БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В 2021

PIC2.jpg
Нашата COVID-19 ТАКСА е във фиксиран размер от 500 лева.

 

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.

Общите условия на които трябва да отговарят хората с увреждания, за да кандидатстват за финансиране са:

- Да бъдат физически лица с трайни увреждания, с 50 и повече от 50 % определена намалена работоспособност, съгласно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

- Да нямат  учредено еднолично предприятие, независимо дали е действащо или недействащо, както и да са участващи като съдружници в други търговски дружества.

- Физическото лице - собственик на едноличното предприятие, е задължено след извършване на предвидените основни дейност, активно да работи само в него и в негов интерес.

Размерът на исканото финансиране за  едно конкурсно предложение не може да превишава сумата от 20 000 лв., като собствено участие не е необходимо.

Дейностите, които могат да се изпълняват в рамките на проекта се делят на две групи:

- първа група се отнасят за инвестиционните дейности, чиято продължителност не може да бъде по-голяма от 4 (четири) месеца;

- към втора група дейности се отнасят дейностите, които предстои да се изпълняват след приключване на инвестиционните такива.  Продължителността им не може да бъде по- малка от 36 (тридесет и шест) месеца.

Средствата се отпускат за покриване само на инвестиционни разходи, като учредяване на ново предприятие, строително-ремонтни работи, оборудване на разкриваните работни места, едно от които задължително е на собственика на предприятието, стартов минимален оборотен капитал, краткосрочен обучителен курс за собственика на предприятието.

 

Максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева.

Каен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 25.02.2021 година

2021

 Програма за финансиране на проекти за Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

Сесия I, активна до 25.2.2021

 

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост, насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

Проектите се изготвят по Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона   за хората с увреждания /Методика/. В конкурса могат да кандидатстват предприятия и кооперации, вписани в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, и с приключена една пълна финансова отчетна година като регистрирано в АХУ специализирано предприятие, съгласно чл. 83, ал. 1 от Закона за хората с увреждания /ЗХУ/.

Проектите със социална насоченост имат за цел да се подпомогнат работодателите от специализирана работна среда за осигуряване на адекватни условия на труд за работещите в тях хора с трайни увреждания. Финансираните дейности по проектите са обособени в пет компонента, както следва:

КОМПОНЕНТ 1: дейностите насочени към осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на работещите  лица с трайни увреждания чрез  внедряване на подходящи приспособления, за повишаване производителността на труда на хората с  увреждания

КОМПОНЕНТ 2:  дейности за създаване на архитектурен достъп  до работните места и другите помещения в територията на специализираните предприятия и кооперации;

КОМПОНЕНТ 3: дейности за създаване на обща хигиенна среда и здравословен микроклимат на територията на специализираните предприятия и кооперации;

КОМПОНЕНТ 4: дейности насочени към повишаване на професионалната квалификация на работещите служители с трайни увреждания;

КОМПОНЕНТ 5: дейности насочени към създаване на условия за сертифициране на специализираните предприятия и кооперации за въвеждане на стандартизиране системи за управление.          

Максимален размер на субсидията за проект: 40 000 лв.

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на  19.03.2021 год.

Проектите със стопанска насоченост имат за цел да се повиши конкурентноспособността на специализираните предприятия и кооперации на хора с трайни увреждания чрез:

 • технологично обновяване на машините и съоръженията;

 • въвеждане на нови технологии;

 • разкриване на  работни места за хора с трайни увреждания.

Проектните дейности са насочени към разкриване на нови работни места за лица с трайни увреждания и закупуване на машини за шивашкото и пластмасовото производство, производството на козметични продукти на капачки и на изделия от метал и др.

Максимален размер на субсидията за проект: 80 000 лв.

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на  29.03.2021 год .

 

По Методиката се финансират и проекти за изграждане на онлайн платформа с уебсайт, с цел популяризиране на услугите и продукцията на специализираните предприятия и кооперации в глобалното интернет пространство.

ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

2021

Сесия I, активна до 25.4.2021

 

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания.

 

Тази програма има за цел да насърчава и подпомага работодателите от обичайна работна среда за създаване на условия за заетост на хората с трайни увреждания, включително и за изпълнение на квотните задължения; насочена е към хората с трайни увреждания, тъй като заетостта в обичайна работна среда води до най-бърза социализация на хората с трайни увреждания.

По тази програма се отпускат средства за следните области на действие, условно наречени компоненти:

1. Осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

2. Приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

3. Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване.

4. Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие.

            Максималният  размер на субсидията по компоненти е както следва:

            Компонент  1 – до 10 000 лв.;

            Компонент 2 –  до 10 000 лв.;

            Компонент  3 – до 10 000 лв.;

            Компонент 4 – до 1000 лв. на лице с трайно увреждане.

         

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 15.04.2021 г.

 

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост/ЦЗЗ/.

 По Компонент 1 - Създаване на ЦЗЗ участници в конкурса могат да бъдат могат да бъдат специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази, както и всяка организация, регистрирана по действащото законодателство.  Кандидатстващите с проектни предложения по тази Методика трябва да бъдат новообразувани икономически субекти, като предметът им на дейност трябва да бъде ЦЗЗ, отговарящ на чл. 52 от Закона за хората с увреждания. С финансиране създаването на тези центрове се цели създаването на трудови умения и навици на минимум 15 лица с множество трайни увреждания, заедно с предоставянето на минимален пакет от персонални подкрепящи услуги. Изграждането на ЦЗЗ, включва инвестиционни дейности за създаването му и преки дейности, свързани с функционирането на центъра за 18 месеца или общо 22 месеца. Целта е създаването на предпоставки хората с множество трайни увреждания, в това число хора с интелектуални затруднения и психични разстройства,  да заработват средства от труд, както в условията на защитената заетост, така и по-нататък в обичайната работна среда.  

 

По Компонент 2 - Поддържане на устойчивост на дейностите до 18 месеца в създаден ЦЗЗ участници в конкурса могат за бъдат действащи ЦЗЗ.

Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост.

 

Максимален размер на субсидията  по Компонент 1 е до 300 000 лева.

Максимален размер на субсидията  по Компонент 2 е до 180 000 лева.

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 05.04.2021 година.

„Ден на отворените врати“
онлайн информационен ден за всяка от програмите

 

Във връзка с обявените от АХУ конкурси за финансиране на проекти ще проведе онлайн информационен „Ден на отворените врати“, както следва:

 • Програма за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти на 08.02.2021 г. от 10:00  ч.; 

 • Програма за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания на 09.02.2021 г. от 10:00  ч.;

 • Програма за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания на 10.02.2021 г. от 10:00  ч.;

 • Програма за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания на 12.02.2021г. от 10:00  ч.;

 • Програма за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост за хора с множество трайни увреждания на 15.02.2021 г. от 10:00 ч.;

​BG, България

4000, град Пловдив

ул. Емил Де Лавеле № 2 ет.1

Работно време:​

Понеделник - Петък

9.30  AM - 17.30 PM

​​​Почивни дни: Събота и Неделя

 • Facebook
 • logo.AC-2014.JPG
 • PA-logo.png

© Andolito Consult Bulgaria Ltd. all rights reserved.

За обща информация

+359 887 86 95 68

+359 888 97 26 25

+359 884 32 61 31

+359 888 62 68 63

За клиенти с договор 

+359 887 800 771

+359 898 940 605