top of page
Solar Water Heater

BG-RRP-4.021

АКТИВНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

КОМПОНЕНТ 4 „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“

Целта на процедурата е изпълнението на мерки за енергийна обновяване на 250 нежилищни сгради, постигне минимум 30 % от спестяванията на първична енергия за всяка сграда при спазването на „принципът за ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01 по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852[1]) . 

Общ бюджет на процедурата е 235,2 млн лева

Наличният финансов ресурс е разпределен на база вида на предприятията по категории – МИКРО-/МАЛКИ, СРЕДНИ И ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ, както и на следните компоненти:

Компонент 1 - ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, и

Компонент 2 - ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРАТА НА ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, включително в сектор „Туризъм“.

Проектите се класират по брой точки в четири критерия, като минималния брой за класиране за финасиране е 55 от общо 100.

BG-RRP-.jpg

ДОПУСТИМ КАНДИДАТ ЛИ СЪМ?

Кандидатите трябва да са:

 1. Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. 

 2. Регистрирани не по-късно от 31.12.2019г;

 3. Отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно закона. За големи предприятия - да са предприятия, които не отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.

 4. Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

 • Микропредприятие ​       ≥ 70 000 лева

 • Малко предприятие     ≥ 150 000 лева

 • Средно предприятие   ≥ 650 000 лева

 • Голямо предприятие ≥ 3 500 000 лева

КАЛКУЛАТОР НА ТОЧКИ е  обновен.
Всеки потребител има право на 5/пет/ безплатни изчисления.

ДЕЙНОСТИ

Допустими дейности по настоящата процедура са:

 • Дейности за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;

 • дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи[1] СМР, необходими за изпълнение на мерките;

 • дейности за изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;

 • дейности за авторски надзор, съгласно ЗУТ;

 • дейности за строителен надзор, съгласно ЗУТ;

 • дейности, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация;

 • Дейности за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за ПИИ в режим на минимална помощ

 

ВАЖНО

 1. Наличието на обследване за енергийна ефективност е предварително условие за кандидатстване по настоящата процедура.​

 2. Задължително изискване е след изпълнение на препоръчаните в обследванията за енергийна ефективност мерки, във всяка сграда, включена в ПИИ, да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия.

РАЗХОДИ

Разходите са допустими за финансиране, ако са направени от крайния получател на средствата и са платени след датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция до 30 юни 2026 г. включително. 

 

Допустими разходи, финансирани със средства от МВУ:

 • разходи за строително-монтажни работи (СМР)/инженеринг за прилагане на мерки за ЕЕ и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките. В рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за строително-монтажни работи до 10%; В случай на инженеринг непредвидени разходи за строително-монтажни работи не са допустими.

 • разходи за изготвяне на инвестиционни проекти, съгласно ЗУТ;

 • разходи за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация;

  • Разходите по изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сградите в експлоатация се считат за подготвителни по смисъла на чл. 2, т. 23 от Регламент (ЕС) №651/2014 (ОРГО) на Комисията от 17 юни 2014 година и не нарушават стимулиращия ефект на помощта по смисъла на Регламент (ЕС) № 651/2014 (ОРГО).

  • са допустими за финансиране, ако са направени от крайния получател на средствата и са платени от 1 февруари 2020 г. до 30 юни 2026 г. включително

 • разходи за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за ПИИ в режим на минимална помощ;

 • разходи за авторски надзор, съгласно ЗУТ;

 • разходи за строителен надзор, съгласно ЗУТ;

 • разходи за оценка на съответствието на проектите, съгласно ЗУТ;

 • разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ?

На етапа на кандидатстване към ПИИ кандидатът следва да представи:

1. Документ за собственост върху недвижимия имот.

2. Доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на Наредбата по чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ (за сгради по компонент 1) ИЛИ доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на действащата към момента на кандидатстване Наредба по чл. 48 от ЗЕЕ (за сгради по компонент 2), за сградата, включена в предложението за изпълнение на инвестиция.

За целите на процедурата, сертификатът за енергийни характеристики на всяка сграда, която кандидатства за получаване на средства по Компонент 2 трябва да се издаде/актуализира в съответствие с изискванията към енергийните характеристики, определени в Наредба №РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за технически изисквания към енергийните характеристики на сгради (Обн. ДВ. бр.92 от 18 Ноември 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2023г.)  

и Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.

3. КСС за предвидените за изпълнение енергоспестяващи мерки в обследванията за енергийна ефективност.

4. Писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба,

или

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“ или Решение по ОВОС за одобряване, съгласно чл. 18 от същата наредба;

или

Решение по чл. 18 или чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за одобряване.

В случай на издадени Решения по ЗООС и ЗБР инвестиционният проект трябва да е съобразен с условията и мерките в решенията и да съответства на описаните параметри в тях.

КАКВО ЩЕ ВИ СТРУВА?

Стараем се да сме максимално адаптивни и синхронизирани с Вашите потребности и да отговорим максимално адекватно на пазара и възможностите на всеки отделен клиент.

Предлагаме Ви ценова схема за  възнаграждението, което ще ни заплатите за съвместната ни работа по кандидатстване, договаряне и изпълнение на одобрен проект, като избора е изцяло Ваш:

ЦЕНОВА СХЕМА 1

 • ТАКСА в размер на 1000 лева, дължима 5/пет/ работни дни след входиране на проекта в ИСМ-ИСУН 2020 

       и​

 • КОМИСИОННА в размер на 7% от БФП /сумата на одобрената безвъзмездна финансова подкрепа/ , платима до подаване на Финален отчет за изпълнение на проектното предложение.

Ние ще изготвим Вашия проект, като:

 1. Ще заявим създаването на профил в ИСУН 2020, ако е приложило, т.е.  нямате ваш такъв. Ще проверим допустимостта на предприятието по Условията по процедурата и ще изчислим Вашите прогнозни точки по критериите за допустимост.

2. Ще изготвим, готови за подпис:

·         Формуляр за кандидатстване

·         Декларации

·         Ще изготвим бюджет, съгласно условията

3. Ще подготвим документи за подписване на Договор със Структурата за наблюдение и докладване (СНД).

4. Ще ви съпортваме при изпълнение на дейностите по проекта.

5. Ще подготвим документи за процедура за избор на изпълнител на дейности по проекта

6. Ще изпълним счетоводно отчитане в независима база създадена за нуждите на проектното отчитане

7. Ще изготвим и подадем Финален Отчет при приключване на изпълнение на проектното Ви предложение

Пропуски, неясноти и въпроси към СНД

1) Кандидатите по процедура BG-RRP-4.021 следва да приложат при кандидатстване КСС (Количествено стойностна сметка)  за предвидените енергоспестяващи мерки в обследванията за енергийна ефективност.
Приложение КСС-образец на СНД НЕ Е ВКЛЮЧЕНО/ПРИЛОЖЕНО в пакет от документи. 

ПМС114/2022 налага ограничения пред СНД за промени в пакет/и документи, след откриване на процедура. 


Липсата на образец на КСС, означава, че се дава СВОБОДА НА КАНДИДАТА ДА ПРИЛОЖИ КСС във какъвто намери за добре екселски формат и съдържание, по негово усмотрение.

2)Съгласно чл.5 на ПМС114/2022  "Заинтересованите лица могат да искат разяснения по документите по процедурата, като разясненията се публикуват на интернет страницата на СНД и в ИСУН2020 в 10-дневен срок от получаването на искането."

И така на въпроси, зададени на 3.2.2023г, СНД публикува отговори/разяснения  на 8.3.2023г. Спазен ли е срока?


На Вас оставаме да прецените дали изложените обстоятелства не могат да са Ви от ползва.

Отговор и разяснения от СНД

1. Няма приложен   образец на КСС в пакета с документи. Съгласно Насоките за кандидатстване,   Раздел 19 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, в точка 7 е посочено „КСС за предвидените за изпълнение енергоспестяващи мерки   от обследванията за енергийна ефективност - подава се във формат EXCEL.“.   
 

Спазвайки горното изискване, КСС следва да се представи във формат EXCEL и да съдържа количества на видовете строително-монтажни работи и техните   единични цени, като максимално подробно се включат разходите за всички енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност.   


ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ !

СНД изисква да подадете КСС във формат, които НЕ СЪЩЕСТВУВА и Вие няма как да изпълните това условие.

EXEL  e приложен софруер (не формат на файл), разработка и собственост MicroSoft, в част от пакет MSOffice в различни варианти от целева група на компанията. 

За подържани формати в EXEL Ви прилагаме официална публикация  на носителя на права https://support.microsoft.com/

Solar Water Heater
BG-RRP-vline.jpg

Сходни процедури:

BG-RRP-3.006 - Подкрепа за нови ВЕИ и батерии в предприятията

BG-RRP-4.026 - Фотоволтаици за домакинствата

BG-RRP-4.020- Енергийно обновяване на публични сгради

BG-RRP-4.021- Енергийно обновяване на сгради в производството, търговията и услугите

bottom of page