УСЛУГИ

Разработване и управление на ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ​, финансирани и/или съфинансирани по схеми на  ОП на ЕС и/или Национални програми​.

Поддръжка на софтуер по договор​. IT Support

​​Инсталация на системен и приложен софтуер

Подръжка,  инсталация на пачове и отсраняване на възникнали бъгове.

ИЗГОТВЯНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ГРАНТОВИ СХЕМИ 

​Косултантски услуги. Financial Advice
Предпроектно проучване. Съдействие в избор на подходяща схема за финансиране.

Генериране на проектни идеи. Проверка за допустимост по процедури. 

Изготвяне и електронно подаване на проектно предложение по акривни процедури за безвъзмездно финансиране на ОП на ЕС и/или други донорски програми. Проследяване на подадени проекти в етапите на оценка.

Финансово и/или административно управление на одобрен проект.

Консултиране по финансови продукти, предлагани от банки, лизингови конпании и други извънбанкови финансови институции. Съдействие по сключване на договори.Осигуряване на банкови партньори, бързи решения,благоприятни предложения.

Консултации и подготовка и провеждане на процедури по избор на изпълнител по ПМС118/2014. Следпроектно обслужване.

СЧЕТОВОДНО И ТРЗ ОБСЛУЖВАНЕ

Счетоводно облужване. Работна заплата. Outsourcing. Payroll
Изготвяне на счетоводна политика
Изготвяне и водене на счетоводни регистри
Изготвяне и представяне на справки,месечни и статистически отчети за ръководството на фирмата, НАП, НОИ, НСИ, БНБ и др. държавни и общински органи
Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
Изготвяне на комплект документи за постъпване и напускане на работа на служители на фирмата
Деклариране пред НАП
Създаване и водене на трудови досиета
Осъществяване на контакт със Служба по трудова медицина
Изготвяне на ведомости за заплати, фишове, рекапитулации, Сметки за изплатени суми
Изчисляване на отпуски и болнични. Изготвяне на документи при пенсиониране
Попълване на трудови и осигурителни книжки, подготовка за заверка на осигурителен стаж

Online Banking

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Допълнителни  услуги. Back Office Services
Back Office Services

Подготовка на докуметни и вписване на промяна на  обстоятелства в ТР на АВ

Изготвяне на бизнес план, стратегия, концепции за развитие, маркетингови планове

e-Регистрация на ЕООД (3 в 1) .Личен Ел.подпис+Печат+Вписване в ТР наАВ

Оn-line услуга в ТР на АВ