ЗА ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
EEA-and-Norway_grants.png
Participate_BG_250.jpg

Фонд Активни граждани България обявява конкурс за набиране на проектни предложения по процедура „АНТИ-КРИЗИСНА МЯРКА ЗА

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЕФЕКТИТЕ ОТ COVID-19“

Мярката е част от Схемата за малки инициативи и цели да подкрепи дейността и капацитета на гражданските организации в

условията на предизвиканата от разпространението на COVID-19 криза и възстановяването от нея.

 

             

                Допустимите кандидати, могат да подават проектни предложения в ШЕСТ ТЕМАТИЧНИ ПРИОРИТЕТА на програмата:

 • Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост;

 • Подкрепа за правата на човека;

 • Овластяване на уязвими групи;

 • Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак;

 • Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени;

 • Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

 

              Независимо от избрания тематичен приоритет и специфична цел, се очаква всеки проект да допринася за намаляване на негативните ефекти от                  разпространението на Covid-19 и свързаните с това рестриктивни мерки и/или да демонстрира  ясно разбиране за техните ефекти върху                                специфичната сфера, към която проектът е насочен.

 

Приоритетно ще бъдат разглеждани проекти на граждански организации, които работят с общности във висок риск или с групи, които са засегнати особено силно от разпространението на вируса и/или ефектите от него, като ромски общности, мигранти, бежанци, необлагодетелствани групи в града или селото, възрастни хора, деца и др.

Кандидатите имат възможност да получат до 100 % безвъзмездно финансиране за проектите си.

Размер на безвъзмездната помощ за един проект от 2000 до 10 000 евро.


Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10 Септември 2020 г. в 17.00 часа.

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

 • Провеждане на/участие в консултации (включително публични консултации и консултации със заинтересовани страни);

 • Подготовка и провеждане на застъпнически кампании и други застъпнически инициативи;

 • Дейности по наблюдение (включително на публични или обществени политики и институции на национално/централно или местно ниво; избори; процедури за избор или назначение на висши публични длъжности и др.);

 • Разработване на анализи, доклади, изследвания и др., целящи провеждането на информиран обществен дебат и формулирането на основани на доказателства публични политики;

 • Разработване на обучителни материали - всякакъв вид онлайн и офлайн приложения и платформи, учебници, помагала, наръчници, насоки за работа и др.;

 • Популяризиране и разпространение, вкл. онлайн разпространение на изследвания, анализи, доклади, обучителни материали и др., включително превод, предпечат и печат;

 • Предоставяне на правна помощ;

 • Изграждане на партньорства;

 • Организиране и провеждане на обучения, семинари, конференции и др.;

 • Закупуване на оборудване и софтуер с цел да се даде възможност на работещите в НПО, активистите и уязвимите общности да работят в цифрова среда във връзка с COVID-19.

 • Обучения за използване на дигитални инструменти във връзка с COVID-19.

 • Осигуряване на лични предпазни материали и вещества за дезинфекция във връзка с COVID-19.

 •  Развиване на оперативен капацитет в НПО за посрещане на предизвикателства, свързани с COVID-19, включително разработване на организационни политики и подходи към целевите групи и др.

 • Дейности в изпълнение на изисквания на договора за целево безвъзмездно финансиране – дейности за осигуряване на визуализация и публичност на проекта, одит и др.;

 • Други дейности, които кандидатът убедително е обосновал в проектното предложение, като необходими за постигането на целта на проекта.

 

Проектът задължително трябва да включва следните две дейности:

 • Управление и отчитане на проекта;

 •  Дейности в изпълнение на плана за комуникация и осигуряване на публичност на резултатите от проекта.

ВАЖНО

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

               Проектите могат да имат два вида целеви групи:

 • КРАЙНИ ПОЛЗВАТЕЛИ – лица или групи хора, за които се очаква, че ще получат осезаеми ползи в резултат от дадено действие. При проекти, включващи услуги, някои резултати достигат пряко до крайните ползватели, без да е необходимо включването на посредници сред целевите групи.

 • ПРЕКИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ (ПОСРЕДНИЦИ) – групи (професионалисти или организации), върху които проектът се стреми да окаже влияние, с цел постигането на резултати за крайните ползватели на проекта. Посредници се включват по преценка на кандидата в зависимост от естеството на проекта.

 

Пример: Проект, който има за цел подобряване на достъпа на деца от ромски произход до образование, изпълняващата проекта организация може да бъде гражданска организация с образователен профил. Дейностите, които организацията изпълнява, биха могли да бъдат насочени към работа с родителите на тези деца, както и към местните власти или училища, с цел осигуряването на стимул за децата да посещават училище. В този пример децата от ромски произход са крайните ползватели в проекта, докато родителите, местната власт и училищата, включени в проекта, са преки целеви групи (посредници)