BG16RFOP002-2.073 - БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ЗА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ , COVID-19 на ОПИК 2014-2020

COVID-19

Изпълнение на договорирани проекти

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1.

 Разходи, необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 за най-неотложните си нужди,  като наем, консумативи, суровини, разходи за заплати и други разходи за оборотни средства.

2.

Да бъдат извършени след 1.02.2020 г. и до датата на представяне на финалния отчет за изпълнение на проекта

3.

Да са действително платени от бенефициента (т.е. да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи, включително стойността на ДДС), по банков път или в брой, не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта. Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за допустими

4.

Да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи.

5.

Р-дите да са за:

  • суровини, материали и консумативи;

  • за външни услуги (вкл. режийни разходи);

  • за персонал  (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя,  с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).

ОБРЪЩАМЕ ВИ ВНИМАНИЕ                               

1.Всеки първичен разходооправдателен документ по проекта, трябва да съдържа в поле Забележка и/или основание текст: 

"Разход по договор BG16RFOP002-2.073-ххххх"

На гърба на документа се записва :  "Разход по договор BG16RFOP002-2.073-ххххх

                                                                Платено!  (подпис и печат)

2. Банковите разплащания следва да се извършат от посочената в проекта разплащателна сметка./Ако е приложимо/

Желателно е в Платежното нареждане по ф-ра по договор за БФП в основание (примерно ред 2) да бъде изписан текст: 

"Разход по договор BG16RFOP002-2.073-ххххх"

3. Документите трябва да се съхраняват в отделна папка ДОСИЕ НА ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.073-ххххх

ДОСИЕ ПО ПРОЕКТ:

1.

Етикет (номер и наименование на проекта)

2.

Опис на разходооправдателни документите и приложения към тях

3.

Технически и финаосв отчет и приложения

4.

Кореспонденция и проверки от УО

5.

Визуализация на проекта, съгласно  Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020