COVID-19

BG16RFOP002-2.073 - БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ЗА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ , COVID-19 на ОПИК 2014-2020

Изпълнение на договорирани проекти

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1.

 Разходи, необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 за най-неотложните си нужди,  като наем, консумативи, суровини, разходи за заплати и други разходи за оборотни средства.

2.

Да бъдат извършени след 1.02.2020 г. и до датата на представяне на финалния отчет за изпълнение на проекта

3.

Да са действително платени от бенефициента (т.е. да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи, включително стойността на ДДС), по банков път или в брой, не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта. Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за допустими

4.

Да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи.

5.

Р-дите да са за:

  • суровини, материали и консумативи;

  • за външни услуги (вкл. режийни разходи);

  • за персонал  (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя,  с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).

ДОСИЕ ПО ПРОЕКТ:

1.

Етикет (номер и наименование на проекта)

2.

Опис на разходооправдателни документите и приложения към тях

3.

Технически и финаосв отчет и приложения

4.

Кореспонденция и проверки от УО

5.

Визуализация на проекта, съгласно  Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ, които можете да изтеглите:

ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ:

Счетоводното отчитането на допустими разходи и получена помощ по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на ОП на ЕС следва да е съобразено и да отговаря на залочени членове на СС 20 - ОТЧИТАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДАРЕНИЯ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПОМОЩ, респективно МСС20.

 

В помощ на Вашата работа можете да изтеглите:

1. СС 20 - ОТЧИТАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДАРЕНИЯ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПОМОЩ- изтегли файл 

2. МСС 20 - Счетоводно Отчитане на Безвъзмездни Средства, Предоставени от Държавата, и Оповестяване на Държавна Помощ - изтегли файл 

ОБРЪЩАМЕ ВИ ВНИМАНИЕ                               

1. Помощта по процедури BG16RFOP002-2.073 или BG16RFOP002-2.077 на ОПИК2014-2020 се счита за предоставена с подписване на Договор за БФП и следва да се вземе счетоводно записване с дата на подписване на договора, независимо от датата на получаване на парични средства по разплащателната  сметка на предприятието, с пълния размер на помощта.

Пример:  Имате подписан Договор за БФП от дата 4.7.2020 г за безвъзмездна помощ в размер на 10 000 лева

Взимате счетоводно записване : дт 498  кт 754.ххххх сума 10000 лева с вальор 4.7.2020г - датата на подписване на Договора за БФП

където:

754. ххххх - Финансиране на текущата дейност по договор BG16RFOP002-2.073-ххххх (ххххх- номер на проекта)

2. В мемориалните ордери за отчитане на първични документи/фактури, сметки за изплатени суми и други/  следва да има съпоставимост между разходите по дейности по проекта и приходите от финансирания, във връзка с изпълнение на дейностите по договора.

Пример: Отчитате режийнии разходи/външни услуги/консумативи  по ф-ра от 25.04.2020, взимате следните записвания:

   дт 602.ххххх   кт 401               сума 1 850 лв

   дт 754.ххххх   кт 705.ххххх    сума 1 850 лв

където: 705.ххххх - Приходи от финансиране по договор BG16RFOP002-2.073-ххххх

              602.ххххх- Разходи за външни услуги по договор BG16RFOP002-2.073-ххххх

 

Това правило се отнася за всички отчитани разходи по проекта, засяга и е относимо и към аналитични сметки по проекта към синтетики 601,604,605 /там, където е приложимо/. 

3.Всеки първичен разходооправдателен документ по проекта, трябва да съдържа в поле Забележка и/или основание текст: 

"Разход по договор BG16RFOP002-2.073-ххххх"

На гърба на документа се записва :  "Разход по договор BG16RFOP002-2.073-ххххх

                                                                Платено!  (подпис и печат)

 

4. Банковите разплащания следва да се извършат от посочената в проекта разплащателна сметка.

Желателно е в Платежното нареждане по ф-ра по договор за БФП в основание (примерно ред 2) да бъде изписан текст: 

"Разход по договор BG16RFOP002-2.073-ххххх"

​BG, България

4000, град Пловдив

ул. Емил Де Лавеле № 2 ет.1

Работно време:​

Понеделник - Петък

9.30  AM - 17.30 PM

​​​Почивни дни: Събота и Неделя

  • Facebook
  • logo.AC-2014.JPG
  • PA-logo.png

© Andolito Consult Bulgaria Ltd. all rights reserved.

За обща информация

+359 887 86 95 68

+359 888 97 26 25

+359 884 32 61 31

+359 888 62 68 63

За клиенти с договор 

+359 887 800 771

+359 898 940 605