top of page

Януари-Март
2023

Процедура "Рехабилитация и интеграция на хората с увреждания"

Сесия I 

Активна от 25.1.2023г до 17:30часа на 27.2.2023г 

Bowling In Wheelchair

Активна за кандидатстване 

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания посредством активната роля и целенасочена дейност на организациите с нестопанска цел.

ЦЕЛ: Нарастване на “социалния капитал” на обществото чрез интеграция и реинтеграция на хората с трайни увреждания, към преодоляване на тяхната социална изолация и постигане на трайното им социално включване, водещи до повишаване на обществената им значимост и на личностното им самочувствие, до приобщаването им към съвременните културни ценности, както и към постиженията на науката, културата и спорта.

Общ размер на БФП по процедурата, заложен бюджет: 270 хил. лв. от Национално финансиране.‬

ДОПУСТИМ КАНДИДАТ ЛИ СЪМ?

Допустими кандидатити по процедурата са:

 1.  НПО, юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за извършване на обществено полезна дейност, както и национално представените организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите;

 2. Организациите по т.1 трябва да са учредени и/или обявени за национално представени на дата, която е по-ранна от пълната изтекла календарна година, предхождаща годината на обявяване на конкурса;

 3. Съгласно учредителния си акт и според извършваната дейност в периода по ал. 2 организациите по ал. 1 трябва да са трайно обвързани с решаване на проблемите на хората с увреждания;

ДЕЙНОСТИ

Предметът на конкурсното предложение намира израз в:

 1. повишаване на образователното, професионалното, квалификационното и културното равнище на хората с трайни увреждания;

 2. включване на хората с трайни увреждания в процеса на създаване на културни ценности чрез развитие на дарбите и художествено-творческите им заложби с оглед на преодоляване на съществуващите за тях ограничения в тази област;

 3. създаване на благоприятна среда в общността и развитие на възможности за пълноценен живот на хората с трайни увреждания чрез активното им включване в обществени прояви, форуми, чествания, културни събития, спортни състезания, туристически походи и др.;

 4. разработване и внедряване на специализирани помагала и помощни средства за преодоляване на изолацията и затрудненията, които изпитват хората с трайни увреждания при намиране на работа, при осъществяване на социални контакти, при взаимодействие със и адаптиране към обкръжаващата ги среда, при стимулиране на активното им участие в различни обществени прояви;

 5. пряко участие на хора с трайни увреждания в провеждането на регионални, национални и международни обществени мероприятия като: панаири, изложения и базари на произведена от тях продукция, фестивали на самодейни състави и индивидуални изпълнители, пленери и художествени изложби, автомобилни ралита с приспособени коли, маратони с колички, състезания по други спортни дисциплини, както и други подобни мероприятия;

 6. промяна на обществените възприятия за хората с трайни увреждания като пълноценни български граждани чрез тяхното поставяне в центъра на общественото внимание, чрез прякото им участие в обществено значими изяви, в които да могат да заявят и защитят лично своите права и дължимото си място в съвременното общество.

 

Конкурсното предложение трябва да бъде с предмет на дейност, отнасящ се само до един от четири възможни компонента. 

РАЗХОДИ

При изготвяне на конкурсното предложение се спазва следната структура и размер на разходите, предвидени за неговото изпълнение:

 1. разходи за администриране и отчитане на конкурсното предложение,до 10% от общата стойност на проекта възнаграждения,осигуровки за сметка на работодател и командировки на ръководителя (координатора) на проекта, счетоводителя, техническия сътрудник.

 2. административни разходи, до 7% от общата стойност на проекта – разходи за наеми на канцеларията на кандидата, разходи за комуникации, пощенски услуги, режийни разходи, разходи за консумативи на офис оборудването, банкови такси и други, имащи пряко отношение към работата на администрацията във връзка с реализацията на проекта.

 3. разходи с инвестиционен характер,  без оглед на приетия в организацията праг на същественост за отчитане на ДА, свързани с придобиване на технически средства (компютри, принтери, аудио- и видеосистеми, др.), технически уреди/помагала, съоръжения и приспособления, костюми, спортни уреди и други такива, които биха способствали извършването на непосредствената работа с преките бенефициенти при изпълнение на предложението и биха могли да се използват целево за нуждите на кандидата и след изпълнението на проекта, които не трябва да са повече от 18% от общата стойност на проекта.

 4. преки разходи, които имат пряко отношение към предвидената текуща работа с преките бенефициенти и чийто размер не може да бъде по-малък от 65% от общата стойност на проекта.

 5. при представяне на преките разходи трябва да се спазва следната последователност:

 • разходи за възнаграждения (в т.ч. и ОВР), командировки на ключови специалисти, лектори, консултанти, треньори, външни сътрудници, които се определят в размери, съответстващи на ползваните от организацията за същите дейности ставки, в т.ч. и почасови ставки, или обосновани ставки, обичайни за конкретната длъжност/дейност за страната за периода на кандидатстване,

 • разходи за консумативи за изпълнение на дейностите по проекта,

 • разходи за учебни, помощни и информационни материали за преките бенефициенти,

 • разходи за храна и напитки,транспортиране, билети,наеми на зали,режийни разходи и/или други външни услуги, необходими при провеждане на мероприятия с преките бенефициенти.

6. когато в конкурсното предложение като преки бенефициенти са включени лица, ползващи чужда помощ, или деца до 16 годишна възраст с 50% и повече от 50% определен вид и степен на увреждане, се допуска поемането и на разходите във връзка с издръжката на придружителите:

 • за лицата, имащи право на чужда помощ, се допуска поемането на разходи за придружителя на всяко такова лице;

 • в случаите на лица (вкл. деца) със зрителни увреждания, увреждания на опорно-двигателния апарат или интелектуални затруднения, които са с над 90 на сто намалена трудоспособност/ вид и степен на увреждане без право на чужда помощ, се допуска поемането на разходи за използване на един придружител за две лица с увреждания;

 • за децата с определен вид и степен на увреждане под 90 на сто – на 5 деца един придружител;

 • разходите, свързани с използването на придружителите (за командировки, билети за посещения на организираните мероприятия и други подобни) се определят и отчитат като преки разходи.

7. дължимият данък върху добавената стойност при покупките се счита за невъзстановим данък и се включва в разходите за съответната операция, когато кандидатстващата организация към датата на представяне на конкурсното предложение не е регистрирана по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) или не се намира в процедура по регистрация.

КАКВО ЩЕ ВИ СТРУВА?

Стараем се да сме максимално адаптивни и синхронизирани с Вашите потребности и да отговорим максимално адекватно на пазара и възможностите на всеки отделен клиент.

Предлагаме Ви две ценови схеми за  възнаграждението, което ще ни заплатите за съвместната ни работа по кандидатстване, договаряне и изпълнение на одобрен проект, като избора е изцяло Ваш:

ЦЕНОВА СХЕМА 1

 • ТАКСА  650 лева на етап кандидатстване 

       и

 • КОМИСИОННА в размер на 6% от БФП /сумата на одобрената безвъзмездна финансова подкрепа/, платима 5/пет/ работни дни с подаване на Отчет за изпълнение на проекта.

Избраната от Вас схема не влияе на качеството на услугите, които ще изпълним за Вас. Ние ще изготвим Вашия проект, като:

 1. Формуляр за кандидатстване

·         Декларации

·         Ще изготвим бюджет, съгласно условията

3. Ще подготвим документи за подписване на Договор с АХУ.

4. Ще ви съпортваме при изпълнение на дейностите по проекта.

5. Ще изготвим и подадем Финален Отчет при приключване на изпълнение на Инвестиционния етап по проектното Ви предложение

ИНФО ДЕН

Заяви своето желание за участие на електронен адрес на

Агенцията за хората с увреждания:

ahu_npo@mlsp.government.bg

Агенцията за хората с увреждания ще проведе онлайн информационен „Ден на отворените врати“  на  6.02.2023 г. от 14:00  часа.

Участниците ще имат възможност да се запознаят с условията, както и да зададат своите въпроси.

InfoDay
bottom of page