Моля, прочетете този документ внимателно!

 

Той съдържа Политиката за защита на личните данни на физически лица, ползващи предоставяните от АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД услуги.

 

Дружеството е юридическо лице, вписано в ТР на АВ със седалище гр. Пловдив и с адрес на управление ул. „Славянска” № 3, с ЕИК 202050395, тел/факс: +359 32 66319, e-mail: andolito.consult@gmail.com, Интернет страница: https://www.andolito.com.

 

АНДОЛИТО Консулт България ЕООД е администратор на лични данни, вписан в регистъра на КЗЛД под рег. номер 375415 по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

 

АНДОЛИТО Консулт България ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица или представителите на юридическите лица ползващи услугите й и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при предоставяне на консултантски и счетоводни услуги, както и за сключването на договори по проекти по Оперативни програми на ЕС, национални донорски програми и схеми на финансиране.

 

Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашият уебсайт.

 

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, на което АНДОЛИТО Консулт България ЕООД предоставя услуги. Ще Ви разясним каква лична информация обработваме при предоставяне на административните ни услуги, както и при сключването на договори по проекти по ОП на ЕС, национални донорски програми и схеми на финансиране, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на личните данни.

​BG, България

4000, град Пловдив

ул. Емил де Лавеле № 2 ет.1

Работно време:​

Понеделник - Петък

9.30  AM - 17.30 PM

​​​Почивни дни: Събота и Неделя

  • Facebook
  • logo.AC-2014.JPG
  • PA-logo.png

© 202122Andolito Consult Bulgaria Ltd. all rights reserved.

За обща информация

+359 887 86 95 68

+359 888 97 26 25

+359 884 32 61 31

+359 888 62 68 63

За клиенти с договор 

+359 887 800 771

+359 898 940 605