top of page

Модул СПРАВОЧНИК

Помощ "de minimis" е подкрепа до 200 000 EUR за три поредни години за едно и също предприятие

ИЗГОТВЯНЕ НА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНА ПОМОЩ

Платена услуга

ЦЕНА

100 лева

със срок за изпълнение:

1/един/ работен ден

Помощ "de minimis" е/са безвъзмездна подкрепа в режим "минимална помощ" с таван от 200 000 EUR, която едно и също предприятие (съответно левовата равностойност на 100 000 евро (195 583 лева), в случай на едно и също предприятие, което осъществява автомобилни товарни превози за чужда сметка) за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата бюджетна година).

В случай, че се нуждаете от ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНА ПОМОЩ и се затруднявате с нейното изготвяне Ви предлагаме да се възползвате от наша платена услуга, при следните условия и последователност от стъпки:

01

Попълвате и ни изпращате Заявление за изготвяне на ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНА ПОМОЩ по долу на тази страница.

02

Заплащате заявена услуга по банков път на посочен IBAN, който ще е вписан в Проформа фактура, приложена в електронно съобщение за потвърждение на получено и входирано от нас Заявление за изготвяне на ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНА ПОМОЩ.

03

За 1/един/ работен ден от заверка на наша сметка в обслужващата ни банка на посочен от Вас електронен адрес ще получите попълнена и готова за подпис ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНА ПОМОЩ във pdf формат, по образец на посочена от вас процедура за безвъзмездна подкрепа

Заявление за услуга 
ИЗГОТВЯНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНА ПОМОЩ

Полето не е задължително, но в случай на възникнал въпрос при изпълнение, ще е за връзка с Вас

Предмет на услугата: "ИЗГОТВЯНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНА ПОМОЩ" за кандидат/краен получател на помощ в режим "de minimis" с ЕИК, посочено в едноименно поле по долу.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНА ПОМОЩ, ми е необходима да послужи за кандидатстване пред:

! Обръщаме Ви внимание, че всеки администратор на помощ има изсквания за използване на негови бланки по процедура/и, управлявана от него, което налага коректно да ни попълните информацията в горното полета 

Декларирам, че:

3

РАЗПИСКА НА ПОРЪЧКА 

Полезна информация

Режим "de minimis" се обуславя от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/2013 НА ЕК и  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/972,, за последващо изменение  по отношение на удължаването на срока на действие на 1407/2013 и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 360/2012.

  • С Регламент 1407/2013 се определя размер на помощи "de minimis",  като таванът е от 200 000 EUR за помощта, която едно и също предприятие и съответно левовата равностойност на 100 000 евро (195 583 лева), в случай на едно и също предприятие, което осъществява автомобилни товарни превози за чужда сметка за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата бюджетна година).

 

Този таван гарантира, че всички мерки, попадащи в приложното поле на регламент 1407/2013, могат да се разглеждат като неоказващи въздействие върху търговията между държавите членки и като нена рушаващи или незаплашващи конкуренцията.

  • В определението за едно и също предприятие съгласно на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 попадат всички предприятия, които поддържат помежду си поне един вид от следните взаимоотношения:

а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в друго предприятие;

б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на административния, управителния или надзорния орган на друго предприятие;

в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие, или на разпоредба в неговия устав или учредителен акт;

г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно, по силата на споразумение с останалите акционери или съдружници в това предприятие, мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в това предприятие.

Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията, посочени в  букви а) — г) по-горе, посредством едно или няколко други предприятия, също се разглеждат като едно и също предприятие.

Следва да се отчетат и случайте на сливания, вливания или придобивания, както и разделяне на две или повече отделни предприятия.

 

Съгласно чл. 37 от Закона за държавните помощи неправомерно получената минимална помощ представлява публично вземане, което се установява от администратора на помощ чрез издаване на акт за установяване на публичното вземане по реда на АПК. Вземанията подлежат на събиране по реда на ДОПК от органите на НАП.

New Order
bottom of page