top of page
Newspapers

АРХИВ НОВИНИ

3 април 2024 г.

До кандидатите по процедура BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“

BG-RRP-1.jpg
УO на Програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува резултати от Етап 1-АСД по процедура BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“. Списъка на отхвърлени 263 кандидати можете да изтеглите от https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult/Show?resultId=yU5wRFnpqk66KZidd19Q6A%3D%3D&resultType=R9Isezxt5VnPzwMRNSZTxQ%3D%3D

12 февруари 2024 г.

Съобщение до кандидатите по BG05SFPR002-1.004-Адаптирана работна среда

BG-RRP-1.jpg
Изпратено е съобщение до всеки кандидат, с което Ви информират за промяна на "de minimis" от 200 000 на 300 000 EUR и предстояща промяна на Декларацията, приложена към Формуляр за кандидатстване. На този етап не се изисква отговор.

6 февруари 2024 г.

Съобщения в СУНИ до превозвачите

BG-RRP-1.jpg
Съобщения в СУНИ до превозвачите, получатели на помощи по BG-000695388-2021-01 са изпратени от МТС на 6.2.2024г. То е информативно и не изисква отговор е официалната позиция от служител, отговорник от МТС за случващото се. Според същата МТС имали право да си наемат външна фирма одитор, при все че за мен това си е чиста НЕРЕДНОСТ. Моята препоръка към всички е да използвате единствено комуникация в СУНИ, ако сте решили и да изисквате от тях официални съобщения да бъдат получавани единствено в платформата!!!

1 февруари 2024 г.

Обновен КАЛКУЛАТОР за процедура BG05SFPR002-1.012 „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“.

BG-RRP-1.jpg
Изключително лесно можете да определите целева група с изчислен бюджет по проекта и точкуване за по-малко от 2 минути

1 февруари 2024 г.

Удължаване на краен срок за кандидатстване

BG-RRP-1.jpg
Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ удължава до 21 март 2024 г. срока за кандидатстване по процедура BG05SFPR002-1.012 „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“. По проектите ще бъде осигурена субсидирана заетост, чиято продължителност за хората в неравностойно положение е за период до 12 месеца, а за хората с трайни увреждания - до 24 месеца. След приключване на проекта, работодателят следва да запази заетостта най-малко на половината нови служители в неравностойно положение за период от 50% от периода на субсидираната заетост. За хората с трайни увреждания този период следва да бъде най-малко 3 месеца. По проектите е допустимо менторството на работното място за период до 6 месеца, ако новопостъпилият служител има нужда от това. Допустимо е осигуряването на транспорт от и до работното място, ако участникът в проекта работи в населено място, което е различно от местоживеенето му. Работодателите имат възможност да адаптират работното място за новонаетите служители с трайни увреждания. Строително-монтажни дейности, оборудване и обзавеждане са допустими дейности по проекта, ако работодателят не разполага с подходящи условия за работа за служителя с трайни увреждания.

23 януари 2024 г.

Удължаване на краен срок за кандидатстване по две мерки

BG-RRP-1.jpg
Във връзка с приемането на Регламент 2023/2831 (заменящ Регламент № 1407/2013 ) по отношение на помощта de minimis , се извърши изменение в пакета документи по процедура BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“ с цел привеждането му в съответствие с новите нормативни изисквания. С цел осигуряване на възможност на потенциалните кандидати да се запознаят с промените, произтичащи от новия регламент, се предвижда да се удължи крайният срок за подаване на проектни предложения по мярката до 16:30 часа на 15.02.2024 г. Основните промени, произтичащи от влизането в сила на новия регламент, са свързани с повишаване тавана на минималните помощи (de minimis) от 200 000 евро на 300 000 евро за „едно и също предприятие“ за период от три години и ще бъдат отразени в изменения пакет документи (вкл. и в образеца на Декларацията за държавни/минимални помощи и приложенията към нея), който предстои да бъде публикуван. Новите промени създават възможност за по-благоприятни условия за кандидатстване като позволяват на кандидатите да заявяват по-висок размер на подкрепата под режим de minimis. Изменение в срока очаквайте и по процедурата за УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ НА РЧР 2021-2027
bottom of page