2022

НОВ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027
по ЕСИФ и/или национални донорски програми

 ПРОГРАМА "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА" 2021-2027
И ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

BG-RRP-.jpg

Европрограми за над 735 млн. лева тръгват към бизнеса до края на 2022 г
по ПИКП 2022-2027  и НПВУ 

Next Generation EU

Next Generation EU е нов инструмент, създаден по предложение на Европейската комисия и целящ устойчиво, съгласувано и справедливо възстановяване на държавите-членки на ЕС от кризата, породена от пандемията от COVID-19. Комисията предвижда разгръщането на инструмента чрез три стълба – оказване на подкрепа на държавите-членки за тяхното възстановяване, стимулиране на икономиката и частните инвестиции, извличане на поуки от кризата.

Механизъм за възстановяване и устойчивост

Механизмът за възстановяване и устойчивост е част от елемента Next Generation EU 2021-2024  от Плана за възстановяване на Европа. Финансовият пакет, от който България може да се възползва, възлиза индикативно на около 6,217 млрд. евро грантове и 4,549 млрд. евро заеми.

Той е инструмент, средствата от който ще подпомага действията на държавите членки за справяне с икономическите и социалните последици на пандемията от COVID-19, както и опитите им да изградят по-устойчиви на шокове обществени системи и национални икономики. Той е фонда за изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Крайни получатели ще изпълнят одобрени предложения за изпълнение на инвестиции, на базата на подадени предложения пред Структура за наблюдение и докладване, оцъществяваща управление и контрол на предоставените помощи.
Средсрвата от Механизма се регулират нормативно от ПМС114/2022 по линия на Регламент (ЕС) 2021/241.  

Микро, малките и средни предприятия в страната ще могат да кандидатстват за над 735 млн. лв. до края на 2022 година

Средствата са по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) към Министерството на иновациите и растежа. Те ще трябва да бъдат инвестирани в нови машини и софтуер, в изграждане на ВЕИ и съоръжения за съхранение на енергия до 1 MWh, в подобряването на информационната и киберсигурността и др.

  • Предприятията  от 22.7.2022г могат да подават проектите си по Процедура  BG– RRP-3.004 „Технологична модернизация" от НПВУ. Тя е с общ бюджет 260 млн. лв. и е насочена предимно към производствените фирми, както и дружества, които се занимават със събиране и обезвреждане на отпадъци или с рециклиране на материали, филмови и телевизионни студиа, радиа, телевизии и информационни агенции, компании с архитектурна, инженерна или научно-изследователска и развойна дейност. Крайният срок за кандидатстване е до 21 септември 2022 г. Очаква се подкрепата да достигне до между 700 и 1000 компании.

  • Още над 3000 пък ще бъдат подпомогнати със следващите четири процедури по Плана за възстановяване и устойчивост и по ПКИП. До края на лятото ще стартира грантова схема за 30,6 млн. лв. за ИКТ решения. В последното тримесечие на годината ще бъде отворена мярка за 200 млн. лв. за изграждане на ВЕИ за собствено производство на енергия. Очаква се с нея да се постигне по-голяма енергийна самостоятелност на предприятията. Още 118 млн. лв. ще бъдат инвестирани в МСП, които са получили знака за качество „Печат за върхови постижения“ по конкурсите на Европейския съвет по иновациите. Те ще могат да развиват иновационни дейности като създаване на прототипи и демонстрация на технологии.

  • Повече научни изследвания и създаване на иновации вътре в самите предприятия ще се финансират с пилотна процедура от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията. Тя ще е с бюджет 127 млн. лв. и се очаква да стартира в края на тази година. По нея ще могат да кандидатстват фирмите от икономически сектор “C” – Преработваща промишленост.

Презентация на ГД ЕФК към МИР, представена лично от Главен Директор  Илияна Илиева на онлайн среща на 30.08.2022 г

Програма „Развитие на човешките ресурси“   2021-2027

 

Очаквайте през 2023

Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) публикува Проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г.

 

За 2023 година са предвидени 7/седем/ процедури насочени в подкрепа на въвеждане на на "зелени" модели на организация на труд в предприятията, осигуряване на нови работни места и устойчива заетост за хората в неравностойно положение, подкрепа към социалните предприятия, повишаване на дигитални умения на работната сила.

Общият рамер на безвъзмедната помощ е 397 млн лева, разпределен в изключително интересни процедури, с акцент:

  • 100 млн лева за бизнеса/ МПС/ и адаптиране към "зелени" модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията, в Март 2023;

  • 100 млн. лв. за бизнеса и осигуряване на нови работни места и устойчива заетост за лица в неравностойно положение, хора с увреждания, в Юни 2023

  • 22 млн. лв за социалните предприятия, в Септември 2023;

  • повищаване на ключови компетенции и нови умения на работещите и на безработни лица.

 

Пълният текст на Проект на ИГРП 2023 можете да изтеглите оттук:

1

Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) е официално одобрена от Европейската комисия  на 2.8.2022 година и е първата програма в България, която получава „зелена светлина“ от Брюксел. ПРЧР (2021-2027) е съфинансирана от Европейския социален фонд + и националния бюджет. Бюджетът на програмата е в размер на повече от 3,8 млрд. лв., с които се очаква да бъдат подкрепени над 740 000 души в България.

 

За първи път „Младежката заетост“ е отделена в самостоятелен приоритет в програмата. С бюджет от над 735 млн. лв. ще бъдат реализирани мерки за идентифициране, информиране и мотивиране на неактивни младежи, включване в заетост, стажуване, чиракуване, обучения и подкрепа при първа работа. Индивидуален подход и комплексна подкрепа ще бъде оказана и за младежите в неравностойно положение на пазара на труда. Основната цел на мерките ще бъде улесняване на прехода от образование към заетост.

Наблюдава се спад в активността на младежите на пазара на труда в цяла Европа, заради коронакризата. Затова специалните мерки за тях, свързани с обучения, придобиване на умения, включване в стажуване и други, които дават повече шансове за работа, ще бъдат подкрепени със 747 млн. лв. Очаква се да бъдат обхванати 96 000 младежи до 29 г. Пандемичната криза налага по-мащабна подкрепа за самонаетите на пазара на труда, предприемачеството, включително и социалното предприемачество. Самонаетите и предприемачите ще имат достъп до 90 млн. лв. за придобиване на умения и развитие на социалната икономика. За социалното включване и равните възможности са заделени над 1,4 млрд. лв.

3

Регионалният подход за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) ще е допустим за двата приоритета на ПРЧР. Управляващият орган използва гъвкав подход за реализирането на мерки, който ще бъде съобразен и с дейностите на свързаните с ИТИ регионални стратегии.
Промените в ПРЧР 2021-2027 са съобразени с текстовете на регламента за Европейския социален фонд +, който се очаква да бъде приет до лятото на 2021 г. Програмата се допълва и с мерките по Националния план за възстановяване и устойчивост, който предвижда подкрепа за създаването на възможности за повече обучения в онлайн среда и развитие на социалната инфраструктура.

През 2022г:

Заложено е в одобрена Индикативна годишна работна програма 2022 на ПРЧР 2021-2027 единствено процедура "СОЛИДАРНОСТ" с дитектно предоставяне и допустим кандидат Агенцията по заетостта, с бюджет в размер на 46 млн.лв.

2

ПРЧР 2021-2027 има две основни области на въздействие – подкрепа за пазара на труда и развитие на уменията и социално включване.

Над 2,365 млрд. лв. ще бъдат насочени към мерки за насърчаване на заетостта, от които над 662 млн. лв. са заделени за реформирането на системата за учене през целия живот, придобиване на дигитални компетенции, развитие на умения, включително „зелени“, приспособяване към промените, подобряване условията на труд, баланс между професионалния и личния живот на работната сила. Очаква се мерките да достигнат до 818 хил. души. Възможности за квалификация, обучения, субсидирана заетост, валидиране на уменията и др. ще бъдат достъпни за 258 хил. безработни.

Вторият основен приоритет на ПРЧР 2021-2027 за социално включване на уязвимите групи дава възможност за предоставяне на реформирани социални услуги и активно приобщаване на хората в неравностойно положение. Над 514 млн. лв. ще бъдат насочени към подкрепа в семейството и в общността на деца и възрастни, хора с увреждания и хора в невъзможност за самообслужване. Мерките ще позволят 114 000 хора в нужда да получат персонални грижи. Хората с увреждания ще бъдат включени и в мерки, насочени към активното им участие в пазара на труда. Фокус на приоритета за социално включване е и закриването на специализираните институции за хора с увреждания и реформиране на домовете за стари хора с мерки в размер на 484 млн. лв. Новата версия на ПРЧР поставя по-голям акцент върху интеграцията на маргинализираните общности.

DESI, 2022
Индекс за навлизане на цифровите технологии в БГ за 2022