top of page

Модул СПРАВОЧНИК

Стандартна таблица за единица разход по икономически дейности на работодател при
8-часов или 4 -часов работен ден

За прецизно и точно определяне на съответствие с изискванията се свържете с нас...

Стандартната таблица за единица разход покрива тримесечния разход за труд на Работодател за наето лице в икономически сектор (икономическата дейност на предприятието, в която е заето лицето, съгласно Класификацията на икономическите дейности КИД-2008 г.) при минимум 85% отработени дни за периода в т.ч. дните, в които лицето ползва платен годишен отпуск. Стандартна таблица за единица разход се определя, съгласно Регламент 2021/1060 г.
 

В стойността на единица разход се включват тримесечните разходи за труд на работодателя за наето лице. Същите включват брутно възнаграждение (разход за нетно възнаграждение, лични осигурителни вноски и данък на физическо лице) и осигурителни вноски за сметка на работодателя, в т.ч. и разход за платен годишен отпуск.

Сектор по КИД-2008 на икономичекса дейност

Единица разход,
тримесечие

Сектор по КИД-2008 на икономичекса дейност

Единица разход,
тримесечие

Сектор по КИД-2008 на икономичекса дейност

Единица разход,
тримесечие

Сектор по КИД-2008 на икономичекса дейност

Единица разход,
тримесечие

Сектор по КИД-2008 на икономичекса дейност

Единица разход,
тримесечие

Сектор по КИД-2008 на икономичекса дейност

Единица разход,
тримесечие

bottom of page