top of page
8.11_edited.jpg

АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД е основано през 2012г. като специализирано предприятие в областта на донорското финансиране по Европейски и национални програми, работа с финансови механизми и/или кредитни продукти. Подпомага своите клиенти в етапите на подготовка и подаване на проектно предложение по активни схеми за финансиране, в консултантски и съпътстващи услуги в етапа на оценка и административно и финансово управление на одобрен проект до неговото успешно финализиране. За кратък период се развива и утвърждава като лидер в областта на развитие на предприемачеството в Южен Централен Район(съкр. ЮЦР).

Утвърждава се като Лидер в областта на ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО в България.

В Програмен период 2007-2014 подкрепя над 20 стартиращи предприятия по процедури с европейско и национално грантово финансиране. Подпомага изготвяне и изпълнение на стартиращи предприятия на хора с увреждания. Консултира и подкрепя самостоятелната реализация на безработни лица и насърчава участието им в редица грантови или състезателни процедури. 

В Програмен период 2014-2020 е одобрен като бенефициент по Договор за БФП с ОП РЧР за изпълнение на проект „«ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» с АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД“ по процедура BG05M9OP001-1.023-„Подкрепа за предприемачество с изключителна амбициозна цел да подготви и обучи 110 предприемача в Южен Централен Район.  

Само за година и половина проектът е успешно изпълнен и финализиран с преизпълнение както на индикаторите за изпълнение, така и на индикаторите за резултат.

В срока на проекта са включени 156 участника, преминали през два модула на обучение и консултации. 156 участника преобладаващо от ЮЦР завършват в планирания срок Модул I.Институционална фаза със Сертификат за участие. 29 участника се включват  в Модул II.Интелигентен растеж, преминават през обучение от 180 уч.ч., след успешен изпит получават диплома за професия 3450501 "Сътрудник малък и среден бизнес".

И като резултат от 1.06.2018г до 1.03.2020г са подкрепени и вписани в ТР на АВ  88 новоучредени предприятия, които получават възможността за директна финансова подкрепа до 5 000лв. по процедура на ОП РЧР и достъп до финансов механизъм - "Микрокредит със споделен риск" до 25 000евро, финансиран по ОП РЧР 2014-2020.

Управителят е Инженер по Първо образование, със спечелен конкурс за Редовен Асистент по ИТ към ТУ-Пловдив, с над 15 години опит във финансовата сфера с работата си в три банки през най-динамичния период на прехода на България, като е преминал през процедури по разкриване на офиси/клонове, фалит на банка, деноминация, продажба и обединяване на финансови институции. Стартира дружеството по схема за безвъзмездна помощ и с реализацията на редица фирмени проекти е натрупал опит като бенефициент и изпълнител по Договори за БФП.

Екипът ни е високообразован с по-няколко висши образования, специализации в областта на инвестициите, с натрупан управленски опит във финансовата сфера.  Благодарение на работата на всички нас към 2021г. са разработени над 500 проекта класирани за финансиране.

Паралелно с консултантската дейност предприятието развива арт дейности в областта на съвременните изящни и дигитални изкуства чрез управление и администриране на Aрт магазин Point Art BG от 2014г, а от 2018г  е включено и производство на малки авторски серии собствени арт продукти.

 

В 2021г. участва в създаване и реализация на проектни дейности по онлайн представяне и търговия с творчески продукти, сувенири, картини на съвременни български творци и занаятчии. 

ПОИНТ АРТ 2015 и АНДОЛИТО ИНВЕСТ БЪЛРИЯ,  всяко със своята независима стопанска реализация. 

В 2015 година са създадени и дружества ПОИНТ АРТ 2015, в което се разработва полезен модел на 3D вендинг автомат на сувенири,(оценен от Патентно ведомство като новост в Световен мащаб), както и АНДОЛИТО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ, което поема частично ИТ дейности, активно от 2020 година.

PIC2.jpg
# АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ

ДА СЕ ЗАПОЗНАЕМ
С нас разговаряте по телефона и се стараем да сме Ви полезни.

_0194017.jpg

инж.Светла Андонова

G.Zhasheva.png

Гергана Зашева

M.Andonova.png

инж. Мая Андонова

Untitled-1.png
POINT ART BG
POINT Art BG

Започват в 2012 от тук

POINT ART BG
POINT ART BG
POINT ART BG

А в 2021 сме и тук 

bottom of page