АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД е основано през 2012г. като специализирано предприятие в областта на донорското финансиране по Европейски и национални програми, работа с финансови механизми и/или кредитни продукти. Подпомага своите клиенти в етапите на формиране и подаване на проектно предложение по активни схеми за финансиране, в консултантски и съпътстващи услуги в етапа на оценка и административно и финансово управление на одобрен проект до неговото успешно финализиране. За кратък период се развива и утвърдава като лидер в областта на развитие на предприемачеството в Южен Централен Район(съкр. ЮЦР).

В програмен период 2007-2014 подкрепя над 20 стартиращи предприятия по процедури с европейско и национално грантово финансиране.

В програмен период 2014-2020 реализирана успешно редица свои и клиентски проекти с донорско финансиране.  

В 2018г е одобрен като бенефициент по Договор за БФП с ОП РЧР за изпълнение на проект „«ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» с АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД“ по процедура BG05M9OP001-1.023- „Подкрепа за предприемачество“.  За година и половина проектът е успешно изпълнен и финализиран с преизпълнение както на индикаторите за изпълнение, така и за резултат. В срока на проекта са включени 156 участника, преминали през два модула на обучение и консултации. 156 участника преобладаващо от ЮЦР завършват в планирания срок Модул I.Институционална фаза със Сертификат за участие. 29 участника се включват  в Модул II.Интелигентен растеж, преминават през обучение от 180уч.ч., след успешен изпит получават диплома за професия 3450501 "Сътрудник малък и среден бизнес". И като резултат от 1.06.2018г до 1.03.2020г са подкрепени и вписани в ТР на АВ  88 новоучредени предприятия, които получават възможността за директна финансова подкрепа до 5 000лв.по процедура на ОП РЧР и достъп до финансов механизъм - "Микрокредит със споделен риск" до 25 000евро, финансиран по ОП РЧР 2014-2020.

Управителят е Инженер по Първо образование, със спечелен конкурс за редовен Асистент по ИТ към ТУ-Пловдив, но започва работа в бакова институция и има над 15 години натрупан професионален опит във финансовата сфера с работата си в три банкови клона през най-динамичния период на прехода на България, като е преминал през процедури по разкриване на офиси/клонове, фалит на банка, деноминация, продажба и обединяване на финансови институции. Стартира дружеството по схема за безвъзмездна помощ и с реализацията на редица фирмени проекти е натрупал опит като бенефициент и изпълнител по Договори за БФП.

Към 2021г. в дружеството са разработени над 500 проектни предложения класирани в Списък за финансиране и/или в Резервни списъци.

Паралелно с консултантската дейност предприятието развива арт дейности в областта на съвремените изящни и дигитални изкуства чрез управление и адмистриране на ГАЛЕРИЯ Point Art BG от 2014г, а от 2018г  е включено и производсво на мални авторски серии собствени арт продукти.

В 2021г. участва в създаване и реализация на проекни дейности по он-лайн представяне и търговия с творчески продукти, сувенири картини на съвременни български творци и занаятчии. 

ЗА АНДОЛИТО Консулт България ЕООД

ЗА Екипа:

В дружеството работят високо квалифицирани специалисти с не по-малко от едно висше образование, степен МА, и са с утвърдена професионална реализация. Едното от образованията им е задължително в областта на инженерните науки и/или областта на финасовото и/или стопанско  управление.

 

През 2015 год. поетапно в екипа са включени утвърдени специалисти в областта кредитното финансиране с над 10 /десет/ годишен стаж в банковия сектор.

 

Най-голямото ни конкуретно предимство е изключителната ни техническа грамотност, възможността да използваме ефективно новите технологии и приложен софтуер, както и да боравим точно и защитено с предлаганите удостоверителни вериги, електронните съобщения, комуникации и електронното подаване на проектни предложения, пакети по авансови/междинни и финални искания за плащания, подписани с КЕП/ квалифициран електронен подпис/.

ЗА Управителя:

Професионален опит:

2012 год.-       АНДОЛИТО Консулт Б-я ЕООД 2008

2008 - 2011 год.   НОИ,Машиноекспорт АД, БИИМ ООД     

2005 - 2008 год.   Прокредитбанк (Б-я) АД 

1999 - 2005 год.   Юнионбанк АД 

1995 - 1999 год.   ТСБанк АД​​

 

Образования и квалификация:
Икономист, МА(Магистър)
Инженер по електроника, МА

Редовен Асистент по информатика

инж. Светла Андонова

Гергана Зашева

 

инж. Мая Андонова

Снежана Ямалиева