top of page

ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ

Административно съответствие и допустимост (съкр. АСД) е Първи етап /Епап I/ на оценка на подадени проекти. След подбор на допустими кандидати се пристъпва към Епап II-Техническа и финансова оценка, съгласно Критерии и методологията за оценка на проектни предложения по ПКИП 2021-2027.

В Критерии за оценка на Епап I са включени общо 59/петдесет и девет/ условия т.1-т.45, обобщени в две групи Критерии за административна допустимост на КАНДИДАТА и допустимост на ПРОЕКТА.

Обобщени са 25/двадесет и пет/ критерия, на базата на които се формира АСД.

!!! При несъответствие с някое от изискванията проектното предложение се отхвърля.

Всеки регистриран потребител има право на лимитиран брой безплатни изчисления с всеки КАЛКУЛАТОР НА ТОЧКИ.
 

ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТ

ВНИМАНИЕ Трябва да имате съответствие с всички 25 критерия, за сте допустим кандидат по процедурата.

1

Кандидатът е търговец по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или е еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство

2

Кандидатът е регистриран не по-късно от 31.12.2020 г.

3

Кандидатът е „микро-, малко или средно предприятие“ по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП и Приложение I „Определение за МСП“ към Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, или е „малко дружество със средна пазарна капитализация“ (Small Mid-Caps).

4

Кандидатът е реализирал нетни приходи от продажби за 2022-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието, както следва:
- в случаите, когато кандидатът е микропредприятие, е реализирал за 2022-ва финансова година нетни приходи от продажби, равни на или надвишаващи 100 000 лева;
- в случаите, когато кандидатът е малко предприятие, е реализирал за 2022-ва финансова година нетни приходи от продажби, равни на или надвишаващи 300 000 лева;
- в случаите, когато кандидатът е средно предприятие, е реализирал за 2022-ва финансова година нетни приходи от продажби, равни на или надвишаващи 1 000 000 лева;
- в случаите, когато кандидатът е малко дружество със средна пазарна капитализация, е реализирал за 2022-ва финансова година нетни приходи от продажби, равни на или надвишаващи 2 000 000 лева.

5

Кандидатът не попада, под което и да е от условията, изброени в общите критерии за недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване по настоящата процедура, а именно:
a) са обявени в несъстоятелност;
б) са в производство по несъстоятелност;
в) са в процедура по ликвидация;
г) са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
д) са преустановили дейността си;
е) се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени;
ж) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;
з) са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
и) са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
й) е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
к) имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към Столична община и към общината по седалището на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът/партньорът е установен или е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.;
л) са изпаднали в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;
м) лицата, които представляват кандидата са правили опит да:
i) повлияят на вземането на решение от страна на УО, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
ii) получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
н) лицата, които представляват кандидата са осъждани с влязла в сила присъда за:
i) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
ii) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка или трета страна;
o) за лицата, които представляват кандидата е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който не може да бъде отстранен;
п) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП);
р) е установено, че:
i) са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
ii) не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

6

Кандидатът не е:
- микропредприятие по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, което има седалище или клон със седалище на територията на селски район, и е заявило за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България;
- микропредприятие, по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, осъществяващо инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I към Договора за функционирането на Европейския съюз, или с производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони в Република България;
- малко или средно предприятие, по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, осъществяващо инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I към Договора за функционирането на Европейския съюз, или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони в Република България;
- малко дружество със средна пазарна капитализация, осъществяващо инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I към Договора за функционирането на Европейския съюз, или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони в Република България.

7

Кандидатът не е предприятие, кандидатстващо за финансиране на икономически дейности, които съгласно КИД-2008 на НСИ попадат в сектор С - раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:
- 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
- 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
- 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
- 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
- 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;
- 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
- 10.83 „Преработка на кафе и чай”, ограничението се отнася само в случаите, когато дейността на кандидата е свързана с производство на билков чай (мента, върбинка, лайка и други);
- 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
- 10.91 „Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни”;
- 11.02 „Производство на вина от грозде”;
- 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”.

8

Кандидатът не е предприятие, кандидатстващо за финансиране на дейности, попадащи в обхвата на:
• преработка и/или маркетинг на горски продукти (за да се прецени дали е спазено изискването, водещ ще е финалният продукт, който ще се изработва в резултат на подкрепените проекти, а не междинните операции, които производствения процес може да включва);
• сектор риболов и сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент (ЕС) № 1379/2013 и Регламент (ЕС) 2021/1139;
• сектора на първично производство на селскостопански продукти;
• сектора на преработката и продажбата на селскостопански продукти, в следните случаи:
- когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия; или
- когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители;
• производството, преработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия, както и на такава, попадаща в изключените от обхвата на ЕФРР дейности, съгласно чл. 7 от Регламент (ЕС) 2021/1058;
• извеждането от експлоатация или изграждането на атомни електроцентрали;
• извършване на инвестиции в летищна инфраструктура.

9

Кандидатът не е предприятие, спрямо което е установено с влязъл в сила административен акт наличието на недължимо платени и/или надплатени суми, както и неправомерно получени и/или неправомерно усвоени средства по проекти, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране.

10

В случай на избран режим „регионална инвестиционна помощ” (по Елемент А), икономическата дейност, за която кандидатът е заявил подкрепа НЕ попада в следните сектори:
- сектора на стоманата, лигнита и въглищата;
- сектор транспорт, както и свързаната с него инфраструктура;
- производство, съхранение, пренос и разпределение на енергия и за енергийни инфраструктури.

11

В случай на избран режим „регионална инвестиционна помощ” (по Елемент А), кандидатът НЕ е предприятие (и на ниво група), което е извършило преместване към предприятието, в което предстои да бъде осъществена първоначалната инвестиция през двете години, предхождащи подаването на заявлението му за „регионална инвестиционна помощ“ по настоящата процедура, или което към момента на подаване на заявлението за помощ по настоящата процедура възнамерява да направи това в период до две години след приключването на първоначалната инвестиция, за която се иска помощта.

12

Кандидатът НЕ е:
- предприятие (и на ниво група) - обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Европейската комисията, с което дадена помощ се обявява за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар.
- предприятие (и на ниво група) в затруднено положение и по отношение на него НЕ е изпълнено нито едно от следните обстоятелства:
> В случай на акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции или кооперация или други дружества по Приложение I към Директива 2013/34/ЕС (което не е МСП, което съществува по-малко от три години), когато неговият записан акционерен капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надхвърля половината от записания акционерен капитал. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество с ограничена отговорност” се разбира по-специално видовете дружества, посочени в приложение I към Директива 2013/34/ЕС, а понятието „акционерен капитал” включва, когато е уместно, премии от акции.
> В случай на събирателно дружество или командитно дружество или други лица по Приложение II към Директива 2013/34/ЕС (което не е МСП, което съществува по-малко от три години), когато капиталът, вписан в баланса на дружеството, е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на друже¬ството”, се разбира по-специално типовете дружества, посочени в приложение II към Директива 2013/34/ЕС.
> Когато предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на процедура по колективна несъстоятелност по искане на неговите креди¬тори.
> Когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране.
> Когато предприятието не е МСП и през последните две години:
- съотношението задължения/собствен капитал на предприятието е било по-голямо от 7,5; и
- съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на основата на EBITDA, е било под 1,0.

13

В случай на избран режим „регионална инвестиционна помощ“ (по Елемент А) и/или режим „помощи за иновации в полза на МСП“ (по Елемент Б), кандидатът НЕ е:
- предприятие (и на ниво група) - обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване, вследствие на предходно решение на Европейската комисията, с което дадена помощ се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар;
- предприятие (и на ниво група) в затруднено положение и по отношение на него НЕ е изпълнено нито едно от следните обстоятелства:
▪В случай на акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции или кооперация или други дружества по Приложение I към Директива 2013/34/ЕС (различно от МСП, което съществува по-малко от три години), когато неговият записан акционерен капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надвишава половината от записания акционерен капитал. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество с ограничена отговорност” се разбира по-специално видовете дружества, посочени в приложение I към Директива 2013/34/ЕС, а „акционерен капитал” включва, ако е уместно, всякакви премии от емисии.
▪ В случай на събирателно дружество или командитно дружество или други лица по Приложение II към Директива 2013/34/ЕС (което не е МСП, което съществува по-малко от три години), когато капиталът, вписан в баланса на дружеството, е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество, при което поне някои негови съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на друже¬ството”, се разбира по-специално типовете дружества, посочени в приложение II към Директива 2013/34/ЕС.
▪ Когато предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на процедура по колективна несъстоятелност по искане на неговите креди¬тори.
▪Когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране.
▪Когато предприятието не е МСП и през последните две години кумулативно са изпълнени и двете изисквания:
- съотношението задължения/собствен капитал на предприятието е било по-голямо от 7,5; и
- съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на основата на EBITDA, е било под 1,0.

14

Кандидатът не попада в обхвата на член 5 л) от Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

16

Партньорът е допустим, изпълнява условията (т.1 - т.15) /ако е приложимо/

ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТ

ВНИМАНИЕ Трябва да имате съответствие с всички критерии, за сте допустим кандидат по процедурата.

15

Помощта по проектното предложение:
- не се предоставя за дейности, свързани с износ към трети държави или държави членки, по-конкретно помощи, които са пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи, свързани с износа;
- не е поставена в зависимост от използване на местни (национално произведени стоки и услуги) за сметка на вносни стоки;
- не се предоставя за дейности, които са започнати преди подаването на формуляра за кандидатстване от кандидата, независимо дали всички свързани плащания са извършени.

16

В случай на избран режим „регионална инвестиционна помощ“ (по Елемент А) и/или режим „помощи за иновации в полза на МСП“ (по Елемент Б), проектното предложение не съдържа дейности за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини в съответствие с Решение 2010/787/ЕС на Съвета.

17

В случай на режим „минимална помощ“ (de minimis), проектното предложение не съдържа дейности за придобиването на товарни автомобили от предприятия, които осъществяват автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение.

18

Проектното предложение е в съответствие с хоризонталните принципи, заложени в чл. 9 на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета:
- зачитането на основните права и спазването на Хартата на основните права на Европейския съюз;
- равенството между мъжете и жените, интегрирането на принципа на равенство между половете и отчитането на социалните аспекти на пола;
- недопускане на всякаква дискриминация, основана на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация;
- целта за насърчаване на устойчивото развитие, посочена в член 11 от ДФЕС, като се отчитат целите на ООН за устойчиво развитие, Парижкото споразумение и принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.
Принципът за „ненанасяне на значителни вреди“ изисква проектното предложение да НЕ води до значителни вреди за следните шест екологични цели:
1) смекчаване на изменението на климата;
2) адаптиране към изменението на климата;
3) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;
4) преход към кръгова икономика;
5) предотвратяване и контрол на замърсяването;
6) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.
С цел гарантиране в максимална степен на спазването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, по проектното предложения НЕ се подкрепят:
i) дейностите и активите, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата;
ii) дейностите и активите по схемата на ЕС за търговия с емисии;
iii) дейностите и активите, свързани със сметища, инсталации за изгаряне на отпадъци и заводи за механично-биологично третиране;
iv) дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда.

19

Дейностите по проектното предложение се изпълняват на територията на Република България.
Част от дейностите може да се изпълняват извън територията на Република България, включително извън територията на Съюза, при условие че допринасят за целите на програмата/процедурата.
Допуска се ограничени дейности в рамките на проектите да се изпълняват извън държавата членка, включително извън територията на Съюза, при условие че операцията допринася за целите на програмата съгласно чл. 63, пар. 4 от Регламент (ЕС) 2021/1060.

20

Проектното предложение се изпълнява само в един от двете категории региони (регион в преход или по-слабо развити региони).

21

По проекта се подкрепя внедряване на иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица.

22

Изпълнението на проекта води до внедряване на:
• Продуктова иновация (стока или услуга) или
• Иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги).
Изпълнението на проекта може да води и до внедряване на иновация в допълващи бизнес процеси, насочени към: разпространение и логистика, и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, и/или администрация и управление, и/или разработване на продукти и бизнес процеси, единствено когато тя е допълваща спрямо/произтичаща от/необходима за задължителната за внедряване продуктова иновация или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги). Съответно изпълнението на проекта не може да води единствено до внедряване на иновация в допълващи бизнес процеси, насочена към: разпространение и логистика, маркетинг и продажби, информационни и комуникационни системи, администрация и управление, и/или разработване на продукти и бизнес процеси.

23

Изпълнението на проекта води до внедряване на иновация, попадаща в обхвата на ЕДНА от тематичните области и подобласти на ИСИС 2021-2027.

24

В случай че внедряваната по проекта иновация попада в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”, кандидатът е микро-, малко или средно предприятие (МСП).

25

В случай че е избран режим „регионална инвестиционна помощ“ (по Елемент А), изпълняваните от кандидата дейности в рамките на проекта имат за свой основен предмет осъществяването на ЕДНА от следните първоначални инвестиции в материални и/или нематериални активи (при спазване на изискванията, описани в т. 13.1 от Условията за кандидатстване и Приложение 3.А):
- създаване на нов стопански обект;
- увеличаване на капацитета на съществуващ стопански обект;
- диверсификация на продукцията на даден стопански обект с продукти или услуги, които той не е произвеждал или предлагал до този момент;
- основна промяна в целия производствен процес напродукта(ите) или цялостното предоставяне на услугата(ите), засегнати от инвестицията в стопанския субект.
Посочените 4 (четири) категории първоначални инвестиции са приложими за:
- Проекти, подадени от кандидати – микро-, малки, средни или малки дружества със средна пазарна капитализация, с място на изпълнение на проекта извън ЮЗР (NUTS-2), както и
- Проекти, подадени от кандидати – микро-, малки или средни предприятия, с място на изпълнение на проекта в ЮЗР (NUTS-2).

26

В случай че е избран режим „регионална инвестиционна помощ“ (по Елемент А) И кандидатът е малко дружество със средна пазарна капитализация, И мястото на изпълнение на проекта е в ЮЗР (NUTS-2), изпълняваните от кандидата дейности в рамките на проекта имат за свой основен предмет осъществяването на ЕДНА от следните първоначални инвестиции, които създават нова икономическа дейност, свързана със:
- създаването на нов стопански обект ИЛИ
- диверсификацията на дейността на даден стопанския обект, при условие че новата дейност не е същата или сходна с дейността, извършвана преди това от него.

27

В случай че е избран режим „регионална инвестиционна помощ“ (по Елемент А) И изпълняваните дейности по проекта имат за свой основен предмет осъществяването на първоначална инвестиция свързана с „диверсификация на продукцията на даден стопанския обект с продукти или услуги, които той не е произвеждал или предлагал до този момент“, ИЛИ „диверсификация на дейността на даден стопански обект, при условие че новата дейност не е същата или сходна с дейността, извършвана преди това от него” (за малки дружества със средна пазарна капитализация с място на изпълнение на проекта в ЮЗР (NUTS-2)), общият размер на допустимите разходи по Елемент А „Инвестиции“ надхвърля с поне 200% счетоводната стойност на активите, които се използват повторно, както са осчетоводени през финансовата година преди започването на работата по проекта.

28

В случай че е избран режим „регионална инвестиционна помощ“ (по Елемент А) И изпълняваните дейности по проекта имат за свой основен предмет осъществяването на първоначална инвестиция свързана с „основна промяна в целия производствен процес на продукта(ите) или цялостното предоставяне на услугата(ите), засегнати от инвестицията в стопанския субект“, И кандидатът е „малко дружество със средна пазарна капитализация“, общият размер на допустимите разходи по Елемент А „Инвестиции“ надхвърля амортизацията на активите, свързани с дейността, която предстои да бъде модернизирана за предходните 3 (три) отчетни периода (години).

29

Общият размер на заявеното безвъзмездно финансиране е по-висок или равен на 50 000 лева.

При съответствие с всички 29 условия пистъпете към КАЛКУЛАТОРА НА ТОЧКИ

КАЛКУЛАТОРИ

bottom of page