top of page

Модул СПРАВОЧНИК

2024

КАЛЕНДАР на подкрепа по програми на ЕСИФ 2021-2027 , ПВУ и Национално финансиране

За консултация се свържете с нас...
ЗАПАЗИ СИ ЧАС

logo-bg-center.jpg

ПКИП 2021-2027 

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

1. Процедура "Разработване на иновации в МСП" с бюджет 127 млн. лв., активна Февруари-Август 2024 г.

Размер на помощта за индивидуален проект 50 000-500 000 лева, Максимален Интензитет на помощта: 60%

Подкрепа могат да получат например иновации, свързани с изкуствен интелект, с облачни изчисления, с комуникационни мрежи, включително безжични сензорни мрежи и безжична комуникация или управление. Ще се насърчават иновации, свързани със стартиране на серийно производство на български автономни роботи и системи и внедряването им в промишлеността.

2. Процедура "Подобряване на производствения капацитет на МСП, семейни фирми, компании от творческите индустрии и занаятите" с бюджет 117,5 млн. лв. активна Март - Септември 2024 г.

Допустимите разходи ще са насочени към придобиване на машини, съоръжения, оборудване и софтуер, свързани с производствените цели на предприятията. Помощта за тях ще бъде между 25 000 лв. и 150 000 лв.

3. Процедура за защита на права по индустриалната собственост в предприятията на национално, европейско и международно ниво. Общият бюджет е 24 млн. лв., като минималната финансова помощ за проект ще бъде в размер до 3 000 лв., а максималната до 50 000 лв.

 

4.С общо 101.7 млн. лв. ще бъде подкрепено и въвеждането на технологии от областта на Индустрия 4.0 в предприятията. Целта е да се повиши дигитализацията, осигуряването на киберсигурност и поверителност на данните, както и повишаване на дигиталните умения на служителите. Минималната финансова помощ ще достига 35 000 лв., а максималната – 500 000 лв. Безвъзмездната финансова помощ по тази процедура е комбинирана с използване на дългов финансов инструмент, осигуряващ по-облекчени условия за получаване на кредити

BG-RRP-.jpg

ПВУ за 2024г

План за възстановяване и устойчивост

Европейският инвестиционен фонд и Република България стартират нова инициатива за подкрепа на местния бизнес чрез достъп до капиталово финансиране с ресурси от Европейския съюз.

Средствата за инициативата са осигурени по линия на Плана за възстановяване и устойчивост на България, инвестиция C3.I2 Програма за икономическа трансформация. В рамките на Програмата, Република България се ангажира със създаването на капиталови финансови инструменти в областите иновации, растеж и климатична неутралност и цифрова трансформация. Предвидени са средства в размер на 180 милиона евро. През декември 2022 г. Република България, представлявана от Министерството на иновациите и растежа, повери на ЕИФ управлението на този нов капиталов инструмент създавайки Капиталов фонд на фондове за  възстановяване – КФВ.

 

Механизмът за възстановяване и устойчивост беше създаден от Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и Съвета на 12 февруари 2021 година като цели да ограничи икономическите и социални последици от пандемията от корона вирус и да подсили и подготви европейските икономики и общества за предизвикателствата и възможностите на зеления и цифров преход.

 

Капиталов фонд на фондове за  възстановяване

КФВ инвестира в базови фондове, управлявани от финансови посредници (Фонд мениджъри). Фондовете могат да бъдат национални или регионални, нови или вече съществуващи и трябва да се ангажират да инвестират в България най-малко еквивалента на приноса, получен от КФВ.

Целта на КФВ е да предостави достъп до финансиране на крайни получатели под формата на капиталови или квази-капиталови инвестиции през три прозореца:

  1. Прозорец за иновации с първоначален бюджет до 67,5 милиона евро за увеличаване на капацитета за иновации на компаниите и ускоряване на подобренията на тяхната производителност към икономика на знанието;

  2. Прозорец за растеж, с първоначален бюджет до 67,5 млн. евро, за по-нататъшно развитие / растеж на компаниите;

  3. Инфраструктурен прозорец с първоначален бюджет до 27 милиона евро, насочен към инвестиции, които основно допринасят за климатичната неутралност и ускоряват зеления и цифров преход в приоритетни сектори в страната.

Финансовите посредници се избират от Европейския инвестиционен фонд въз основа на стандартен процес на кандидатстване и оценка.

Информация за финансовите посредници:

Начална дата за кандидатстване: 2 октомври 2023 г.

Краен срок за кандидатстване: 31 август 2025 г.

bottom of page