top of page

Модул ОТЧИТАНЕ

Computer Keyboard_edited.jpg

ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ
УКАЗАНИЯ НА МФ, ПОМОЩЕН ПРИМЕР ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ЧЕСТО СРЕЩАНИ ГРЕШКИ

За надеждни  Отчет/и на одобрен проект се свържете с нас...

New-АC.jpg

Разработваме до края на 2022г
нов Модул 

СПРАВОЧНИК 

ДОСИЕ ПО ПРОЕКТ:

1.

Етикет (номер и наименование на проекта)

2.

Опис на разходооправдателни документите и приложения към тях

3.

Технически и финансов отчет и приложения

4.

Кореспонденция и проверки от УО/СНД

5.

Визуализация на проекта, съгласно  Единния наръчник на бенефициент/краен получател

ПРИЛОЖЕНИЯ, които можете да изтеглите:

Указание на МФ № УК-01/2021

1.

Счетоводен стандарт СС-20 

2.

Счетоводното отчитането на допустими разходи и получена помощ по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на ОП на ЕС следва да е съобразено и да отговаря на разписаните правила в СС 20 - ОТЧИТАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДАРЕНИЯ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПОМОЩ или МСС20-Счетоводно Отчитане на Безвъзмездни Средства, Предоставени от Държавата, и Оповестяване на Държавна Помощ, съгласно утвърдена счетоводна политика на предприятие, бенефициент по Договор за безвъзмездна подкрепа.

ПЪРВО. За отчитане на изпълнение на проект ще е необходимо да разкриете на нови аналитични сметки, които се отнасят по недвусмислен, проследим начин към изпълнение на Договор за безвъзмездна помощ, както следва:

ЗА всички примери по-долу е използван Договор за безвъзмездна помощ с референтен номер BG16RFOP002-2.077-ххххх за сума по договор 150 000 хил. лева с дата на сключване, начална дата 21.1.2020г. 

!!! Ако Договорът ви е с референтен номер BG16RFOP002-2.077-ххххх,  ЖЕЛАТЕЛНО Е АНАЛИТИЧНИТЕ ПАРТИДИ ДА СА ххххх И ИМЕТО ИМ ДА СЪДЪРЖА ДОГОВОР BG16RFOP002-2.077-ххххх. 

           1.498.ххххх  – Администратор на помощта  по договор BG16RFOP002-2.077-ххххх

           2.754.ххххх-Финансиране на текущата дейност по договор BG16RFOP002-2.077-ххххх

           3.705.ххххх-Приходи по финансирания с договор BG16RFOP002-2.077-ххххх

           4. сметки в гр. 60_. ххххх- Р-ди за......  по договор BG16RFOP002-2.077-ххххх  / Ако е приложимо*/

 * При хипотеза, че не попадате в точка 3.4 на СС-20, релевантно на §20 МСС-20, относими към компенсации за минали разходи или загуби, които се    признават за приход в периода на получаването им/

 

            5. ИЗКЛЮЧЕНИЕ. Ако помощта е предоставена само за основна или  само за спомагателна дейност ще Ви е нужна

            и сметка в гр. 61_. ххххх-Р-ди за...... дейността

ВТОРО. Подходът за отразяване на приходи от държавните помощи е аналогичен и в двата стандарта. Първоначално, преди да бъдат извършени разходите и изпълнени условията а получаване на помощите, но при достатъчна сигурност, че помощите ще бъдат получени, те се осчетоводяват като финансиране, освен ако в  закон не е предвидено друго. В счетоводната база на бенефициента следва да се вземе операцията по счетоводно записване:

 

             дт 498.ххххх  кт 754.ххххх за сумата по договора 150 000  с дата 21.1.2020, начална дата на изпълнение на Договор за БФП

* При плащане на помощта по РС на бенефициента с дт 503.ххххх  кт 498.ххххх с вальор датата на постъпване на сумата по РС 

ТРЕТО. Следва да бъде спазен принципа на съпоставимостта на разходи по проекта срещу приходи по финансирания по проекта, освен в хипотезата на т.3.4 на СС-20 или §2 на МСС20.

Пример: Отчитате фактура за консумативи на стойност 1850 лева, счетоводните записвания за отразяване на операцията са:

                дт 602.ххххх   кт 40 за сумата  1850

                дт 754.ххххх   кт 705.ххххх за сумата  1850

 

ЧЕТВЪРТО. Изхождайки от принципа на съпоставимостта в ЗС, ОТЧЕТЕНИТЕ И ПРИЗНАТИ ПО ПРОЕКТА РАЗХОДИ ТРЯБВА ДА СА РАВНИ ПО РАЗМЕР НА ПРЕДОСТАВЕНАТА И ВЕРИФИЦИРАНА СУМА НА ПОМОЩТА. 

 

НЕДОПУСТИМО Е:  ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТА НАД РАЗМЕРА НАПРЕДОСТАВЕНТА ПОМОЩ. 

ПЕТО.  ИЗКЛЮЧЕНИЕ. Особеност на отчитане при отчитане на допустими разходи от 2020, които се отнасят до безвъзмездна финансова подкрепа,  предоставена през 2021г и насоки на експерти от НАП за р-ди, които не попадат в хипотезата на т.3.4, СС-20 или §2,МСС-20:

 

ВАРИАНT I

- Всички допустими разходи от 2020г, които сте решили да включите по проекта се отчитат в сметки от група 60

- Група 60 се отнася в сумарна контролна сметка 614.ххххх- Разходи по проект BG16RFOP002-2.077-ххххх

- За запазване на СЪПОСТАВИМОСТТА НА Р-ДИ/П-ДИ по проекта, взимате и записване дт  754 /кт 705, независимо че в края на 2020 754 ще бъде с отрицателно /дебитно салдо/.

ВАРИАНT II

Ако прецените, че намалението на текущи разходи в 2020г ще се отрази негативно върху данъчната основа за изчисляване на годишен данък печалба, по-добре обмислете включване на разходи от календарна 2021година.

bottom of page