top of page
Национални приоритетни икономически дейности в 2021-2027
риоритетни области за МСП, по Код по КИД -2008 /

Национални приоритетни  икономически дейности в 2021-2027, съгласно  Код по КИД - Икономическа дейност, както следва:

Високотехнологични производства:

C21     Производство на лекарствени вещества и продукти

C26     Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

Средно към високотехнологични производства:

C20     Производство на химични продукти

C27     Производство на електрически произведения

C28     Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C29     Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

C30     Производство на превозни средства, без автомобили

Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:

J59      Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

J60      Радио- и телевизионна дейност

J61      Далекосъобщения

J62      Дейности в областта на информационните технологии

J63      Информационни услуги

M71     Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

M72     Научно-изследователска и развойна дейност.

Други производства:

Е38      Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

Е39      Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

#СТРАТЕГИЯ ЗА МСП 2021-2027
/Национална стратегия за малките и средните предприятия /

„Национална стратегия за малките и средните предприятия“ 2021-2027 г. определя рамката на политиките за МСП въз основа на задълбочен анализ на системата на МСП в България, разработен за целите и нуждите на Министерство на икономиката (МИ) и всички останали заинтересовани страни в държавната администрация, които отговарят за формулирането и реализирането на политики, насочени към развитието малките и средните предприятия в България. 

Приоритеризация - Национални и регионални приоритетни сектори 

Разработените приоритети, мерки и действия ще се изпълняват както на национално ниво, като се вземат предвид всички приложими икономически дейности, така и на регионално ниво, въз основа на секторната специализация посредством засилена подкрепа за МСП в конкретни сектори в отделните  области на страната.

Секторната специализация е насочена към насърчаване на развитието на по-високотехнологични производства и на услуги с интензивно използване на знания.

Приложение 1 - Национални и регионални приоритетни сектори 

Модул СПРАВОЧНИК

Националната стратегия за МСП 2021-2027
Приоритетни области за МСП по НСМПС 2021-2027 

За прецизно и точно определяне на съответствие с изискванията се свържете с нас...

Strategy_SME
PArea
bottom of page