top of page
ВНИМАНИЕ | Andolito

Проект "«ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» с АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД”, финансиран със средства от ЕСФ чрез ОП РЧР 2014-2020

  с договор рег.№ BG05M9OP001-1.023-0010

ЕВРО ПОМОЩИ
ЕВРО ПОДКРЕПА
andolito
Проект «ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» с АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

В подкрепа на предприемачеството Оперативна програма  "Развитие на Човешките Ресурси" 2014-2020 (съкр. ОП РЧР) в 2018г. отдели

5 мил. BGN и подкрепи 6/шест/ проекта Южен Централен район (съкр.ЮЦР) , сред които е предложението на АНДОЛИТО Консулт България ЕООД.

Проект «ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» с АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД планува подкрепа 110 бъдещи предприемача, включени като участници и постигане на индикатор за резултат - 75 новостартирали предприятия. Стартира на 1.08.2018г за срок от 21месеца. Проектът е приключен успешно на 1.03.2020г с преизпълнение на индикаторите за изпълнение и за резултат. Включени са 156 участника, приключили участие до планирания край и са подкрепени 88 новоучредени предприятия (, вкл. самоосигуряващи се лица).

Всяко предприятие на участник/чи по проект «ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» с АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД  може да се възползва от директна финансова подкрепа до 5 000 BGN и от Финансов инструмент -"Микро кредит със споделен риск"- механизми на ОП РЧР 2014-2020.

 

На 20.03.2020г. е подаден Финален отчет до УО на ОП РЧР и всички предрпиятия на участници могат и да подават своите предложения за директна финансова подкрепа от 5 000 лв. по активна процедура "Подкрепа за устойчив бизнес" на ОП РЧР.

До 30.03.2020г са подадени 5/пет/ предложения  от дружества на участници в проекта за директна финансова подкрепа от 5 000 лв. и на 24.03.2020г 2/две/ от тях получиха одобрение за финансиране.  

Във връзка с обявено Извънредно положение на територията на РБългария на 27.03.2020г АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД  изпрати до МТСП, ОП РЧР 2014-2020 и Томислав Дончев-Заместник Министър-председател  ИСКАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА КРАЕН СРОК И УСЛОВИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.054  - “ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС” НА ОП РЧР 2014-2020.

Изказвам своята благодарност към всички Вас, които през изминалата година и половина ни се доверихте и работихте с нашия екип! Желаем Ви много здраве и благи вести, както на фирменото поприще, така и в личен план!

brand-logo-big-bg
andolito
ЗА СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЕМАЧИ, в начален стадий
(предприятия-търговци, вписани в ТР на АВ и/или свободни професии, самоосигуряващи се, вписани в регистър БУЛСТАТ) с до 2/две/ годишна история, без земеделските производители

Всяко новоучредено предприетие (бизнес организация, социално предприятие, свободна професия, вкл. Самоосигуряващи се лица , вписани в Регистри на АВ) на участник/ци в процедури в подкрепа на предприемачеството на ОП РЧР и/или стартирало по чл.47,49 на ЗНЗ може да се възползва от ДИРЕКТНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ В РАЗМЕР ДО 5 000 ЛВ. за 9/девет/ вида бизнес услуги, чрез които ще се подкрепи устойчивото развитие на новостартиралото предприятие. 

Подкрепате е осигурена от ЕСФ чрез ОП РЧР 2014-2020 с активна процедура BG05M9OP001-1.054 “ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС” с краен срок до 31.03.2021г. в 17:30 часа 

С подкрепата можете да финансирате дигитализация на вашата организация (нов уеб сайт, или неговото надграждане и/или превода на страницата ви на няколко езика, дизайн на ново лого ...), да ви бъде разработена стратегия за развитие, маркетингова стратегия, продуктово проучване,  търговски бланки и/или типови договори .......

ВНИМАНИЕ | Andolito

II

МИКРОКРЕДИТ ДО 25 000евро
ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ - Микрокредит със споделен риск, финансиран от ОП РЧР

"Микрокредитиране със споделен риск“ е инструмент, финансиран от ОП РЧР, съфинансирана от ЕСФ.

Чрез него се подкрепят лица, които при равни други условия не биха имали достъп до финансиране.

Ресурсът се предоставя под формата на микрокредити и цели да подпомогне създаването и развитието на стартиращи компании и социални предприятия. Със средствата се подкрепят и предприятия, собственост на лица от определени уязвими групи.

Предоставяните кредити са в р-р от 5 000 лв. до 48 895 лв., със срок за погасяване до 10г, с възможност за 2 годишен гратисен период, при ГПР в диапазона 0,95-3,2%

Допустимите  дейности за финансиране: Придобиване на материални и нематериални активи, работен капитал или обучение/я.

 

Изпълнява се  одобрени финансови посредници: 

СиС Кредит АД, Микрофонд АД и Първа инвестиционна банка

ВНИМАНИЕ | Andolito
bottom of page