top of page
ВНИМАНИЕ | Andolito

Проект "«ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» с АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД”, финансиран със средства от ЕСФ чрез ОП РЧР 2014-2020

  с договор рег.№ BG05M9OP001-1.023-0010

ОП на ЕС
New | Andolito
​Процедура BG05M9OP001-1.054 “ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС"  
на ОП РЧР безвъзмездна финансова помощ в подкрепа на предприемачеството и участниците, включени в проект «ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ»

С настоящата процедура се цели да се предостави директна финансова подкрепа чрез достъп до бизнес услуги за развитие на предприятия (вкл. самонаети лица), участвали в проект «ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» С АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД или релевантен по ОП РЧР 2014-2020 в подкрепа/насърчаване на предприемачеството, като последна фаза от цялостната подкрепа чрез ОП РЧР за стартиращи предприемачи и постигане на заетост чрез самонаемане.

Бюджетът на процедура е в размер от 5 860 000 лева. Индикатор за изпълнение е с целева стойност от 1 170 предприятия и самонаети лица, получили подкрепа. Максимален размер на финансова помощ за всеки кандидат е  5 000 лева.

 

Допустими кандидати са предприятия(вкл.самонаети лица), създадени от участници в проекти по операции „Подкрепа за предприемачество“, Финансов механизъм -Микрокредит, финансирани на ОПРЧР 2014 – 2020 и по процедути по чл.47 и чл.49 на ЗНЗ,  стартирали стопанска дейност 6 сумарни месеца преди подаване на предложението и:

 • са осъществявали дейност не по-малко от 6 последователни месеца, считано от месеца преди подаване на проектното предложение;  НОВО от 14.04.2020: По изключение е допустимо прекъсване на осъществяваната дейност само за предприятия/самоосигуряващи се лица, които поради въведеното извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., са преустановили работата/дейността на предприятието. В случай на прекъсване на дейността, след нейното подновяване, кандидатът следва да е осъществявал дейност поне 2 последователни месеца преди подаване на проектно предложение.

 • отговарят на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013;

 

Допустими услуги са единствено:

 • Услуги в областта на бизнес стратегиите;

 • Услуги в областта на продажбите;

 • Маркетинг услуги във връзка с конкретни продукти/услуги на предприятието;

 • Правни (юридически) услуги;

 • Услуги в сферата на финансовото управление и контрол;

 • Мениджмънт услуги;

 • Услуги по управление на човешки ресурси;

 • Услуги в сферата на информационните технологии;

 • Посещение/я и/или участие в търговски изложения/панаири;

Услугите следва да са индивидуални и да са изцяло съобразени с нивото на развитие и конкретните нужди на предприятието/самоосигуряващото се лице, и да са насочени към развитието на устойчив бизнес.

Всяка една услуга трябва да е обвързана с конкретни резултати, които да са измерими, доказуеми и съответстващи на целите на конкретния бенефициент, осъществяваната от него дейност и постигането на устойчив бизнес.

Кандидатства се с подаване на проектно предложение в ИСУН2020 до 31.03.2021г. Продължителността на подкрепата за едно предприятие е до 12 месеца и следва да бъде изпълнена до 30.06.2022г.

 

За да бъде допуснато до директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, проектното предложение трябва да отговаря на всички критерии за оценка, съгласно приложение „Таблица за оценка на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне“ по съответната процедура (натиснете тук за изтегляне на таблицата)

В срок до 3 дни от подаване на проектното предложение в ИСУН 2020, кандидатите трябва да изпратят и e-mail до УО на ОП РЧР на следната електронна поща: efipp@mlsp.government.bg, че са подали своето проектно предложение като посочат номер и дата на регистрация, издадени от системата. Оценяването на проектно предложение се извършва в срок до три месеца от датата на подаването му.

При наличие на положителен резултат от оценяването Ръководителят на УО в едноседмичен срок от приключване на оценяването взема решение за предоставяне на БФП и сключва Административен договор с кандидата.

До 14 дни от датата на сключване на Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Управляващият орган публикува на интернет страницата си, в ИСУН 2020 и на страницата на Единния информационен портал следната МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020  информация: наименование на бенефициента; наименование на проекта; резюме на проекта; начална и крайна дата на проекта; обща стойност на проекта в лева; процент на съфинансиране от Съюза; място на изпълнение на дейностите; категория интервенция; дата на последното актуализиране на списъка на операциите.

!!! За Ваше улеснение:

 • За СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА!  Ви публикуване извадка от Указания, относно за необходими документи за сключване на Договора за БФП с УО след Решение за одобрение и условия, приложими към изпълнение на договора (натиснете тук за изтегляне )

 • Видеоклип, детайлно онагледяващ процеса на подписване с КЕП и подаване на проектно предложение на линк: (https://www.youtube.com/watch?v=__rq_vJCi7A)

bottom of page